Einsteinschool

Staalmanpark 10 1066 BR Amsterdam

  • Schoolfoto van Einsteinschool
  • Schoolfoto van Einsteinschool
  • Schoolfoto van Einsteinschool
  • Schoolfoto van Einsteinschool

Het team

Toelichting van de school

Via deze link kunt u op de website het actuele team zien. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

1. Binnen de Einsteinschool wordt ziektevervanging vooral vormgegeven door eigen ambulant personeel. Dit zijn voor de kinderen bekende gezichten en hierdoor is de verstoring op de ontwikkeling minimaal. Dit geldt alleen wanneer er sprake is van 1 à 2 dagen ziekte/afwezigheid. Voor niet-leerplichtige kinderen (4 jaar of jonger) geldt dat we dan vragen thuis te blijven. 

2. Indien er sprake is van ziekte/afwezigheid van een groepsleerkracht langer dan 2 dagen, dan wordt er gekeken naar mogelijkheden van vervanging door externen, denkend aan Stichting Lukida. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In een montessorigroep zitten altijd drie leeftijdsgroepen bij elkaar. Dit is essentieel voor een harmonische ontwikkeling. Het geeft kinderen bovendien de kans zich te spiegelen aan anderen. Ieder kind is een jaar de jongste, de middelste en de oudste

• De onderbouw bestaat uit groep 1 en 2
• De middenbouw bestaat uit groep 3, 4 en 5
• De bovenbouw bestaat uit groep 6, 7 en 8.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze kleutergroep ligt de nadruk op spelenderwijs leren. In de onderwijsvisie van Maria Montessori wordt onderscheid gemaakt tussen zintuiglijke, motorische en intellectuele ontwikkeling. Deze drie factoren komen terug in elk materiaal. Op die manier kunnen wij het jonge kind het beste ondersteunen. Kinderen worden vriendelijk geprikkeld en gestimuleerd waardoor hun motivatie om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld letters en cijfers van nature groeit.
'Spel is de hoogste vorm van onderzoek' Albert Einstein

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ieder kind is uniek en leert op een geheel eigen wijze en tempo. Op onze school is hier ruimte voor. Vanuit onze visie op het kind passen wij ons onderwijsaanbod aan op de behoeften van een leerling in plaats van andersom. Zo geven we de ruimte aan verschillen tussen kinderen en leren we de kinderen van jongs af aan te accepteren en vieren dat iedereen anders is. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Einsteinschool spant zich in om vanuit onze Montessorivisie álle kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Elk kind is anders en onderscheidt zich in ontwikkelingsniveau en –tempo. Wij kijken naar de onderwijsbehoeften van elk kind en passen ons onderwijs daarop aan. Onze ambitie is om op individueel, groeps- en schoolniveau passend onderwijs te bieden.

Wanneer er eventuele achterstanden mochten ontstaan, ondanks eerdere inzet, dan zal er een verdiepend traject ingezet worden. Leerkracht en IB diagnosticeren de lacunes en stellen met elkaar vast welke verdere acties ondernomen moeten worden. De school werkt hierbij vanuit het  ‘handelingsgerichte proces-diagnostiek’ en zal in het verlengde hiervan een individueel handelingsplan opstellen. Een individueel handelingsplan bespreekt de school altijd met de ouders van de leerling. Handelingsplannen hebben een beperkte duur en worden uitgevoerd door de leerkracht, soms met ondersteuning van intern Begeleider. Tijdens de evaluatie met ouders worden de gestelde doelen in het plan besproken en zal er gekeken worden of een eventueel vervolgplan noodzakelijk is.

Op individueel niveau kunnen wij, in samenwerking met onze partners, ondersteuning bieden aan leerlingen die te maken hebben met laagbegaafdheid, hoogbegaafdheid, gedrag (ASS, ADHD) en multiproblematiek binnen de gezinssituatie.
Onze primaire partners zijn onder andere het zorgbreedteoverleg (ZBO): een psycholoog, orthopedagoog, maatschappelijk werker of arts staan in dienst van de school. We kunnen ambulante begeleiders via een arrangement aanvragen bij SPO West.
Daarnaast hebben we sinds schooljaar 2020-2021 een kindertherapeut en -coach twee dagen per week op school. Beschikbaar voor alle kinderen die wat meer ondersteuning nodig hebben op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.

Op groepsniveau hebben wij in de onderbouw te maken met instroom van leerlingen die Nederlands niet als moedertaal hebben. In de basisondersteuning hebben wij samenwerking gezocht met de GGD. Groepjes van 4 leerlingen krijgen extra logopedie op school aangeboden met als hoofddoel woordenschatuitbreiding. Vanuit Viertaal krijgt de school ondersteuning om het expertise op het gebied van taalontwikkeling te vergroten, naast het lopende aanbod in de groep. Daarnaast wordt er in het Taallokaal aan kleine groepjeskinderen intensief taalonderwijs gegeven.

Op schoolniveau streven wij ernaar ons onderwijsaanbod aan te passen om de landelijk vastgestelde functioneringsniveaus te blijven behalen. Met de handelingsgerichte aanpak kunnen wij de behoefte aan extra zorg op tijd signaleren en inzetten.

De school is rolstoelvriendelijk. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We ontwikkelen ons om nog beter in de onderwijsbehoefte van meer- en hoogbegaafde kinderen te kunnen voorzien. Dit doen we met behulp van onze stichting en in lijn met het ontwikkeldomein dat vanuit het Samenwerkingsverband AMsterdam Diemen is opgesteld. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven