Openbare Basisschool Piet Hein

Dr. Schaepmanlaan 2 1182 GM Amstelveen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Piet Hein

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

CITO drukt de resultaten van een toets uit door middel van een vaardigheidsscore. De vaardigheidsscores zijn verdeeld over vijf niveaus I t/m V, waarbij I het hoogste niveau vertegenwoordigt en V het laagste niveau.  

I           =          20% van de kinderen die ver boven het landelijk gemiddelde scoren

II          =          20% van de kinderen die boven het landelijk gemiddelde scoren

III          =          20% van de kinderen die rond het landelijk gemiddelde scoren.

IV         =          20% van de kinderen die onder het landelijk gemiddelde scoren.

V          =          20% van de kinderen die ver onder het landelijk gemiddelde scoren.  

Het landelijk gemiddelde ligt hierbij in het III gebied.  

OBS Piet Hein heeft als ambitie om niet het landelijk gemiddelde als uitgangspunt te nemen, maar om het niveau naar boven bij te stellen. Wij streven ernaar dat:  

·     25% van de kinderen een I score behaalt.   

·     25% van de kinderen een II score behaalt.

·     20% van de kinderen een III score behaalt.

·     15% van de kinderen een IV score behaalt.

·     15% van de kinderen een V score behaalt.  

Het gemiddelde niveau van deze ambitie ligt uiteraard boven het landelijk gemiddelde, namelijk op de grens tussen het III en het II gebied.     Door per vakgebied te kijken naar de verdeling van de vaardigheidsscores over de vijf niveaus, kunnen we het ambitieniveau ook uitdrukken in een gemiddelde vaardigheidsscore. Elk vakgebied heeft hierbij zijn eigen specifieke opbouw in vaardigheidsscores. 

Na elke Cito toetsperiode evalueren wij onze tussenopbrengsten. De middentoets wordt altijd rond februari geëvalueerd en de eindtoets van juni evalueren wij aan het begin van het nieuwe schooljaar. De individuele leerlingresultaten worden geëvalueerd door de leerkracht en intern begeleider. De resultaten van de groep worden geëvalueerd op bouw of schoolniveau. De afgelopen jaren hebben wij de behaalde resultaten van het LOVS op deze manier vergeleken met het landelijk gemiddelde, de eisen van de inspectie en het door ons vastgestelde ambitieniveau. Daarbij werd ook altijd gekeken hoe de resultaten zich verhouden tot de vorige afname periode. We kijken ook naar de vaardigheidsgroei per leerjaar bt.o.v. de door Cito verwachte vaardigheidsgroei. Met dit gegeven weet de leerkracht aan welk vakgebied hij/zij extra aandacht moet besteden. Als de vaardigheidsgroei op rekenen voldoende is en op spelling te klein, dan kun je de focus iets meer op de instructie van spelling richten. Kanttekening bij deze manier van vergelijken is dat dit in groep 3 nog niet mogelijk is en dat de vaardigheidsgroei (in punten) in de groepen 4, 5 en 6 veel groter dient te zijn, dan in de leerjaren 7 en 8.

We mogen trots zijn op de behaalde resultaten. De serieuze analyse tijdens studiedagen en de hieruit voortkomende interventies leiden ertoe dat we bij de eindtoesten in juni in alle jaargroepen op vakgebieden ons ambitiniveau halen of zelfs hoger scoren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij veel onderzoeken publiceert de Inspectie van het Onderwijs een rapport. Elke vier jaarpubliceren ze een rapport over het schoolbestuur en een aantal van de scholen. Dit kan ook vaker gebeuren als daar een aanleiding voor is. De onderwijsinspectie geeft besturen en scholen oordelenover de standaarden die ze komen onderzoeken. Alleen als ze een school uitgebreid onderzoeken,geven ze ook een eindoordeel over de kwaliteit van het onderwijs.

De school werd in 2019 bezocht door de inspectie op de deelgebieden OP1 aanbod en KA1 Kwaliteitszorg en werd op beide deelgebieden met Goed beoordeeld. 

Terug naar boven