Openbare Basisschool Piet Hein

Dr. Schaepmanlaan 5 & 7 1182 GM Amstelveen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Piet Hein

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

CITO drukt de resultaten van een toets uit door middel van een vaardigheidsscore. De vaardigheidsscores zijn verdeeld over vijf niveaus I t/m V, waarbij I het hoogste niveau vertegenwoordigt en V het laagste niveau.  

I           =          20% van de kinderen die ver boven het landelijk gemiddelde scoren

II          =          20% van de kinderen die boven het landelijk gemiddelde scoren

III          =          20% van de kinderen die rond het landelijk gemiddelde scoren.

IV         =          20% van de kinderen die onder het landelijk gemiddelde scoren.

V          =          20% van de kinderen die ver onder het landelijk gemiddelde scoren.  

Het landelijk gemiddelde ligt hierbij in het III gebied.  

OBS Piet Hein heeft als ambitie om niet het landelijk gemiddelde als uitgangspunt te nemen, maar om het niveau naar boven bij te stellen. Wij streven ernaar dat:  

·     25% van de kinderen een I score behaalt.   

·     25% van de kinderen een II score behaalt.

·     20% van de kinderen een III score behaalt.

·     15% van de kinderen een IV score behaalt.

·     15% van de kinderen een V score behaalt.  

Het gemiddelde niveau van deze ambitie ligt uiteraard boven het landelijk gemiddelde, namelijk op de grens tussen het III en het II gebied.     Door per vakgebied te kijken naar de verdeling van de vaardigheidsscores over de vijf niveaus, kunnen we het ambitieniveau ook uitdrukken in een gemiddelde vaardigheidsscore. Elk vakgebied heeft hierbij zijn eigen specifieke opbouw in vaardigheidsscores. 

Na elke Cito toetsperiode evalueren wij onze tussenopbrengsten. De middentoets wordt altijd rond februari geëvalueerd en de eindtoets van juni evalueren wij aan het begin van het nieuwe schooljaar. De individuele leerlingresultaten worden geëvalueerd door de leerkracht en intern begeleider. De resultaten van de groep worden geëvalueerd op bouw of schoolniveau. De afgelopen jaren hebben wij de behaalde resultaten van het LOVS op deze manier vergeleken met het landelijk gemiddelde, de eisen van de inspectie en het door ons vastgestelde ambitieniveau. Daarbij werd ook altijd gekeken hoe de resultaten zich verhouden tot de vorige afname periode. We kijken ook naar de vaardigheidsgroei per leerjaar bt.o.v. de door Cito verwachte vaardigheidsgroei. Met dit gegeven weet de leerkracht aan welk vakgebied hij/zij extra aandacht moet besteden. Als de vaardigheidsgroei op rekenen voldoende is en op spelling te klein, dan kun je de focus iets meer op de instructie van spelling richten. Kanttekening bij deze manier van vergelijken is dat dit in groep 3 nog niet mogelijk is en dat de vaardigheidsgroei (in punten) in de groepen 4, 5 en 6 veel groter dient te zijn, dan in de leerjaren 7 en 8.

We mogen trots zijn op de behaalde resultaten. De serieuze analyse tijdens studiedagen en de hieruit voortkomende interventies leiden ertoe dat we bij de eindtoesten in juni in alle jaargroepen op vakgebieden ons ambitiniveau halen of zelfs hoger scoren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectie rapport dateert van schooljaar2014-2015, april 2014. De inspecteur kende de Piet Hein toen wederom een basisarrangement toe, wat betekent dat we voldoen aan alle door de overheid gestelde normen. Wel was de inspecteur kritisch op een aantal punten. Naar aanleiding hiervan hebben we onze zorg drastisch aangepakt, Handelingsgericht werken en IPC ingevoerd.

Terug naar boven