Openbare Basisschool Piet Hein

Dr. Schaepmanlaan 2 1182 GM Amstelveen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Piet Hein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht wordt een beroep gedaan op een externe invallerspool. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is wordt intern naar een andere oplossing gezocht. Soms kan dit betekenen dat uw zoon / dochter tijdelijk, voorzien van werk, ondergebracht wordt in een andere groep. Wanneer het inzetten van andere personeelsleden niet mogelijk is en ook het verdelen van de leerlingen over de andere groepen te veel problemen geeft, wordt aan ouders bij zeer hoge uitzondering, dus in noodsituaties, schriftelijk en / of in direct contact gevraagd hun kind niet naar school te sturen. Daarbij zal ook aangegeven worden hoeveel dagen het betreft. Is het voor ouders niet mogelijk om hun kind(eren) in zo’n onverhoopte situatie thuis adequaat op te vangen, verplicht de school zich vanzelfsprekend de opvang tijdens de lesuren te regelen. Gelukkig leert de praktijk dat wij ons gedurende het schooljaar zelden gedwongen zien ouders te vragen hun kind thuis te houden. Voor alle duidelijkheid: kinderen worden nooit zonder uw medeweten naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is in principe een klassikale school, ingericht volgens het leerstof-jaarklassensysteem. Dit betekent dat de leerstof verdeeld is over 8 leerjaren en in eerste instantie klassikaal wordt aangeboden. De verwerking van de leerstof vindt plaats in groepjes en / of individueel. Daarbij wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan de specifieke behoeften van elk kind. De groepen 1-2 zijn zoveel mogelijk  heterogeen samengesteld. Vier-, vijf-, en zesjarige kinderen zitten in dezelfde groep.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Werkwijze in de onderbouw

In de onderbouw  begint leren vanuit spel binnen een rijke thematische leeromgeving.Hiervoor gebruiken we de methode Kleuterplein. In deze methode komen spelenderwijs de belangrijkste ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, motoriek en sociale vaardigheden en muziek) met de bijbehorende tussendoelen aan bod. In Kleuterplein bieden we de kinderen een doelgericht en een ruim aan bod van activiteiten binnen een rijke leeromgeving, zodat elk kind de vaardigheden kan ontwikkelen in zijn eigen tempo en er mogelijkheden zijn om te differentiëren. Deze ontwikkeling houden wij bij met de observatielijsten van ‘Kijk’. Kinderen worden dagelijks geobserveerd tijdens met name betekenisvolle speel- werkmomenten, waarbij zo nodig aantekeningen worden gemaakt. ‘Kijk’ beschrijft alle ontwikkelingsfasen van de kinderen, zodat we de voortuitgang van het kind kunnen volgen door het kind te vergelijken met zichzelf (eerdere registratie) en met wat van een kind van die leeftijd verwacht mag worden. Ook sociale elementen als luisteren, samenwerken, het zich houden aan regels en afspraken krijgen veel aandacht. De omgang met andere kinderen in de groep is immers van groot belang.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

lestabel

In de  lestabel  staat wat het gemiddeld aantal uren is dat aan een vakgebied besteed wordt. Naar aanleiding van de groepsplannen en deskundig inzicht van de leerkracht kan hierin gedifferentieerd worden. Met andere woorden meer of minder lestijd worden  ingepland. De kernvakken: Taal, rekenen, Begrijpend lezen, spelling en technisch lezen.  hebben prioriteit en eventuele extra tijd voor deze vakken kan van de overige vakken afgehaald worden. Doordat wij werken met het International Primary Curriculum is het moeilijk een onderscheid te maken tussen tijd die besteed wordt aan de wereldoriënterende, techniek en creatieve vakken. Deze vakken zitten in de units (thema's) van IPC verweven.

 Wat is schooltijd en onderwijstijd

Onderwijstijd is het aantal uren dat leerlingen onderwijs krijgen. Schooltijd is de tijd die een leerling verplicht op school aanwezig moet zijn. Scholen moeten in hun administratie aantonen dat zij voldoende onderwijstijd verzorgen. 

Effectieve Onderwijsleertijd

Effectieve leertijd is die tijd dat kinderen gericht met onderwijs bezig zijn.  Effectieve onderwijstijd  is een belangrijke factor bij het behalen van goede leerprestaties. Losse minuten die dagelijks aan effectieve lestijd weglekken,  lijken geen probleem, maar bij elkaar opgeteld kan dit een essentiële hoeveelheid  lestijd bedragen. Om de tijd zo effectief mogelijk te gebruiken richten wij ons op de volgende zaken:

·         Wij werken met een ‘te laat komen’ protocol. De leerkrachten beginnen op tijd  en  houden zich aan de pauze tijden

·         De leerlingen hoeven nooit lang te wachten.

·         De leerlingen weten wat ze moeten doen als ze klaar zijn. Lesovergangen verlopen vlot.

·         De leerkrachten maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd en werken vanuit een dagplannin

·         De leerkrachten werken doelgericht  en planmatig / ze weten wat ze willen bereiken

·         Is er voor Nederlandse taal en Rekenen-Wiskunde onderwijstijd gepland conform het landelijk gemiddelde 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel komt aan bod welke onderwijsondersteuning obs Piet Hein kan bieden aan leerlingen en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. We geven mogelijkheden aan die onze school heeft om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Wij streven ernaar alle leerlingen op een verantwoorde wijze binnen het basisonderwijs onderwijs te laten volgen, afgestemd op hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de hulpvraag van de leerling. Onder leerlingen met een ondersteuningsbehoefte verstaan wij leerlingen die speciale zorg en begeleiding nodig hebben op school, omdat er bijvoorbeeld een leerachterstand, gedragsproblemen of andere belemmeringen zijn. Deze hulp wordt – binnen de mogelijkheden van de school - zoveel mogelijk aangepast aan het individuele kind.

Basisondersteuning

Om aan de onderwijsbehoeften van de kinderen tegemoet te komen en de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, werken wij volgens het onderwijsconcept van handelingsgericht werken. We belichten hieronder een vijftal gebieden die hierbij van belang zijn, te weten: hoeveelheid aandacht en tijd, onderwijsmaterialen, ruimtelijke omgeving, expertise van de leerkrachten en samenwerking met andere instanties. Hoeveelheid aandacht en tijd. In de klas geeft de leerkracht de instructie. Deze wordt op maat aangeboden. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld een verlengde instructie of juist een verkorte instructie krijgen.Om het zelfstandig werken te bevorderen, maakt de hele school gebruik van het GIP-model. GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.  De leerlingen leren om te gaan met uitgestelde aandacht, door middel van verschillende hulpmiddelen, zoals  het stoplicht, time timer, het servicerondje en dobbelstenen. Dit vinden wij belangrijk, omdat er op die manier tijd wordt gecreëerd om te differentiëren in de begeleiding van leerlingen. 

Onderwijsmaterialen

De school beschikt over een orthotheek die voorziet in  verschillende materialen die ter ondersteuning van de differentiatie kunnen worden ingezet. Ruimtelijke omgeving. In alle klassen is een instructietafel aanwezig waaraan de leerkracht met de leerlingen kan werken. Op de gangen is een beperkt aantal plekken beschikbaar waar de leerlingen zelfstandig kunnen werken. De school beschikt daarnaast over een beperkt aantal extra werkruimtes. 

Expertise

De leerkrachten op de Piet Hein volg(d)en allemaal de kanjertraining en ontwikkelen zich op het gebied van HGW. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd op het gebied van rekenen, taal, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Samenwerking met andere instanties

De IB en de leerkrachten onderhouden de contacten met externe instanties die leerlingen begeleiden en/of onderzoeken.

Extra ondersteuning

Er zijn leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning. Differentiëren met speciale onderwijsmaterialen behoort tot de mogelijkheden om  extra ondersteuning te bieden. In sommige gevallen kan voor een bepaalde periode RT (remedial teaching) worden ingezet.In die gevallen dat school handelingsverlegen is,  kan de school de expertise inroepen van  een aantal externe partijen (o.a. : Begeleider passend onderwijs, expetrise centrum Orion, ouder-kindcoach, GGD, Amstelveenloket, leerplicht, etc.). Zij kunnen voor een (korte) periode de leerkracht, de leerlingen, ouders of IB begeleiden bij de ondersteuning die de leerling nodig heeft.

Grenzen van het onderwijs

Helaas kunnen wij niet altijd aan de onderwijsbehoeften van een leerling voldoen. Als de benodigde extra ondersteuning niet meer geboden kan worden, zal de school in samenspraak met de Amstelronde specialist en ouders op zoek gaan naar een andere -voor het kind meer passende - onderwijsplek. Ook bij de aanmelding van een nieuwe leerling (zowel een 4-jarige als een zij-instromer) wordt altijd eerst gekeken of het kind speciale onderwijsbehoeften heeft. De procedure bij aanmelding staat uitgebreid beschreven in het plaatsingsprotocol onderinstroom en zij-instroom (zie schoolgids). Door de groepsgrootte van de klassen en diversiteit aan kinderen met extra onderwijsbehoeften die de school opvangt, is de ruimte voor het plaatsen van kinderen met extra onderwijsbehoefte beperkt.Of uw kind – met mogelijk extra onderwijsbehoefte- geplaatst kan worden, hangt uiteindelijk altijd af van de groepsgrootte en samenstelling van de groep waarvoor u uw kind wilt aanmelden. Evenals van de op dat moment beschikbare deskundigheid die uw kind mogelijk nodig heeft. 

Samenwerking met ouders

De leerkrachten onderhouden het contact met ouders. Zodra er specifieke onderwijsbehoeften zijn bij een leerling wordt dit besproken met de interne begeleiding (IB) van de Piet Hein. Hierin worden de ouders gekend. Als een kind extra externe ondersteuning nodig heeft, wordt dit met de ouders besproken. Eventueel onderzoek naar de onderwijsbehoeften van een leerling door externen gebeurt altijd in overleg. 

In de bijlage kunt u ons hele Schoolondersteuningsprofiel lezen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

zie schooljaarplan

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Terug naar boven