Basisschool Bilal

Fahrenheitstraat 50 3817 WE Amersfoort

  • Schoolfoto van Basisschool Bilal
  • Schoolfoto van Basisschool Bilal
  • Schoolfoto van Basisschool Bilal
  • Schoolfoto van Basisschool Bilal

Het team

Toelichting van de school

Stichting Simonscholen heeft de ambitie een evenwicht te vinden tussen moslim en niet-moslim personeel (50-50).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zijn verbonden aan een regionale invalpool.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Om leerlingen beter te bedienen, hebben wij op school gecertificeerde specialisten die meewerken aan verbetering en vernieuwing van ons onderwijs. Wij hebben een taalspecialist, rekenspecialist, jonge kind specialist, specialist hoogbegaafdheid en een gedragsspecialist. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

- We besteden meer dan gemiddeld aandacht aan Taal
- We besteden meer dan gemiddeld onderwijs aan VVE-leerlingen 
- We besteden meer dan gemiddeld aandacht aan Rekenen
- Vanaf groep 5 Engels
- Vanaf groep 1 Godsdienstonderwijs
- Vanaf groep 4 Koran lessen
- Vanaf groep 6 wereldoriëntatie 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het vakgebied taal is in de leesmethode van groep 3 geïntegreerd. 
Het vakgebied woordenschat is in taal verweven.
Het vakgebied begrijpend lezen en technisch lezen is gezamenlijk opgeteld.

Voorts leest u hoe onderwijs, verdeeld over de hele school, aandacht krijgt.
- Wij besteden meer dan gemiddeld aandacht aan Taal
- Wij besteden meer dan gemiddeld aandacht aan Rekenen
- Vanaf groep 5 Engels
- Vanaf groep 1 Godsdienstonderwijs
- Vanaf groep 4 Koran lessen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Over het algemeen komt een kind in groep 1 voor het eerst naar school. Het is een grote overgang van huis naar school. Sommige kinderen zijn van te voren naar de peuterspeelzaal of naar een kinderdagverblijf geweest; dan is de overgang kleiner.

We hechten er waarde aan dat uw kind eerst mag komen wennen op school, voordat hij of zij vier jaar wordt. Deze wendagen worden in overleg met u en de leerkracht van uw zoon of dochter afgestemd. Wij hebben gemerkt dat het erg prettig is, als het u in ieder geval de eerste week zou lukken om uw zoon of dochter zelf naar school te brengen – ook als uw zoon of dochter daarna zelfstandig gebruik maakt van het busvervoer.  

Alle kinderen worden in de Nederlandse taal aan gesproken. Uit onderzoek is gebleken dat een kind heel goed tweetalig opgevoed kan worden. Een kind dat zijn of haar ‘thuistaal’ goed beheerst, zal ook de 2e taal (in dit geval het Nederlands), goed gaan beheersen.  

U heeft eerder gelezen dat u voor ons een belangrijke partner bent – ook voor de ontwikkeling van uw kind. Er worden met regelmaat koffieochtenden georganiseerd om u op de hoogte brengen van bijvoorbeeld het lesaanbod en hoe u een actieve bijdrage kunt leveren aan de (taal)ontwikkeling van uw kind.   

Binnen de kleutergroepen werken wij met thema’s. Dit zijn thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan en waarvan het lesaanbod de rode draad weergeeft van de te behalen doelen. Bij elk thema leren de kinderen nieuwe woorden, nieuwe rekenactiviteiten en spelactiviteiten. Ook de sociaal emotionele ontwikkeling vormt een belangrijk onderdeel van de lessen.

Als uw zoon of dochter ’s morgens de klas in komt, kan hij zij op de ‘dagritmekaartjes’ zien wat we die dag gaan doen. Wij starten de ochtend altijd eerst met een gezamenlijk gebed. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit gebed. Daarna start de eerst kringactiviteit met een kringgesprek, een prentboek, of een versje of liedje. Na de kring, gaan de kinderen ‘spelend werken’ in bijvoorbeeld de huishoek, de bouwhoek, de computerhoek, de schrijfhoek, etc. De ‘hoeken’ zijn vaak ingericht passend bij het thema van die periode.  
Als de kinderen aan het werk zijn, verzorgt de leerkracht instructie aan een klein groepje kinderen. Dit groepje wisselt steeds; de instructie is afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van uw kind en wordt vormgeven vanuit taal- of rekenactiviteiten of motorische activiteiten. Wij hechten ook waarde aan de lichamelijke ontwikkelingen van uw kind. Bewegen is belangrijk voor kinderen. De kinderen spelen buiten en in de speelzaal van de school. Daar staan grote materialen zoals een klimrek en een glijbaan, maar ook kleine materialen zoals hoepels en ballen.
In de bijlage is een informatieboekje opgenomen voor u als kersverse ouder van een schoolgaand kind om u inzicht te geven in een schooldag op onze school.

Ondersteuning
Als uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft, zal in samenspraak met de intern begeleider een individueel plan worden opgesteld. Uiteraard wordt u hier dan over geïnformeerd. Echter, als wij als school niet de juiste zorg en/of begeleiding kunnen bieden, zullen wij – in overleg met u –  het Samenwerkingsverband inschakelen om op basis van een analyse de juiste zorgen en begeleiding in de klas te kunnen bepalen. Deze extra zorg en begeleiding wordt verankerd in de handelingsplan. Dit gebeurt in samenspraak met u als ouder(s).  Wij kunnen als school, met de professionaliteit binnen ons team veel verschillende soorten zorg en begeleiding bieden, zowel als uw kind meer- of hoogbegaafd is, als wanneer uw kind extra hulp nodig heeft of een eventueel een fysieke beperking heeft.  Bij elke nieuwe aanmelding maken wij een analyse van de zorg- en begeleidingsbehoefte van een nieuwe leerling. Het doel is om een antwoord te kunnen geven op de vraag of de begeleidingsbehoefte van deze nieuwe leerling in verhouding is met de begeleidingsbehoefte van de kinderen die al in die klas zitten. Als wij zowel kunnen voldoen aan de begeleidingsbehoefte van de kinderen die al in die betreffende klas zitten, als aan de begeleidingsbehoefte van de nieuwe leerling, kunnen wij de nieuwe leerling plaatsen. Indien er geen evenwicht zit in de begeleidingsbehoeften, zullen zij, conform de vereiste handelingswijze van de wet Passend Onderwijs, samen met de ouders een passende, thuis nabije school zoeken voor de betreffende nieuwe leerling. De uitgebreid uitgeschreven procedure voor ons aannamebeleid is in te zien in ons Kwaliteitshandboek op school.

Soms is het voor uw zoon of dochter noodzakelijk om een klas nog een keer over te doen. Daar kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen. Uiteraard is dat een beslissing die over een langere tijd genomen wordt en waar u steeds, in de verschillende vervolgstappen, deelgenoot wordt gemaakt. De wetgeving Passend Onderwijs streeft er naar om zoveel mogelijk zorg en begeleiding binnen de klas te laten plaatsvinden. Bij sommige kinderen kunnen er uitdagingen ontstaan. Het team van de Bilalschool heeft een duidelijk visie op het verlenen van de juiste zorg en begeleiding aan de kinderen en op de grenzen die we stellen aan zorg en begeleiding: 
Ø  Wij stellen een grens als een leerling de draagkracht van de groepsleerkracht en van de school te boven gaat en er geen mogelijkheden meer zijn voor ondersteuning en / of overplaatsing naar een andere groep.
Ø  Wij stellen een grens als wij zien dat er ondanks aantoonbare extra ondersteuning, geen progressie is.
Ø  Wij stellen een grens als de veiligheid van anderen in het geding is.
Ø  Wij stellen een grens als de ondersteuning van één leerling zoveel vraagt van de groepsleerkracht dat de aandacht voor de overige leerlingen onverantwoord tekortschiet.
Ø  Wij stellen een grens als het welbevinden van het betreffende kind in het gedrang is.
Ø Wij stellen een grens als er geen vertrouwen is in de samenwerking met ouders en andersom.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school wil zich verder ontwikkelen op het gebied van passend onderwijs, interventies op maat bieden, het EDI-instructiemodel en het woordenschatonderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school maakt een ontwikkeling door op het gebied van spelend leren in de onderbouw. Wij ontwerpen een gezamenlijke schoolvisie op die in de praktijk zichtbaar zal worden.

Terug naar boven