Basisschool Bilal

Fahrenheitstraat 50 3817 WE Amersfoort

  • Schoolfoto van Basisschool Bilal
  • Schoolfoto van Basisschool Bilal
  • Schoolfoto van Basisschool Bilal
  • Schoolfoto van Basisschool Bilal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij hechten waarde aan een continue verbetering van onze school; stilstand is achteruitgang. Naast het toetsingskader vanuit de inspectie, werken wij intern met ‘kwaliteitskaarten’ (het kwaliteitsinstrument WMKPO). Alle wettelijk verplichte kwaliteitsterreinen worden daarmee periodiek beoordeeld. Na een zorgvuldige analyse wordt beleid en handelen eventueel herijkt. Daarnaast houden wij ook periodiek ‘tevredenheidsonderzoeken’, zowel onder ouders, maar ook onder het team en de kinderen (van groep 5 tot en met 8). Het welbevinden en de tevredenheid van uw als ouder, de kinderen en onze collega’s is voor ons essentieel. Ook hier volgt een herijking van ons beleid en ons handelen als dit blijkt uit de data; de tevredenheid. U wordt als ouder altijd geïnformeerd over de uitslagen van de diverse kwaliteitsonderzoeken. Dit gebeurt zowel schriftelijk als middels een mondelinge toelichting op een ouderavond.

De resultaten van de eindtoets zijn in lijn van de voorlopige schooladviezen vanaf groep 7 en het definitieve schooladvies in groep 8 van de leerlingen. Dit schooljaar hebben wij met de leerlingen boven de signaleringswaarden en het streefniveau van de inspectie gescoord. We maken jaarlijks, samen met leerlingen en ouders, een plan van aanpak om aan ontwikkeldoelen te werken op taal en rekenen. We zien dat dit rendement geeft en daar zijn wij ontzettend trots op!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk kind ontwikkelt zich anders en elk kind verdient passende aandacht. U heeft eerder kunnen lezen dat wij onze dagelijks klassenmanagement inrichten in drie instructie niveaus. Eventueel kan een leerling op een bepaald leergebied versnellen of vertragen. Dan wordt er een individueel ontwikkelingsperspectief opgesteld met een individueel onderwijsaanbod en wordt volgens een eigen afwijkende leerlijn gewerkt. Dit gaat altijd in overleg met u als ouder en gebeurt in overleg met het Samenwerkingsverband De Eem. Wij hanteren ‘Passend Onderwijs’; dat wil zeggen dat:

- Elk kind wordt, zoveel als mogelijk is, begeleid binnen de basisondersteuning van onze school, met passend onderwijs en passende begeleiding.

- Dit onderwijsaanbod wordt verankerd in de groepsplannen per leergebied, die volgens de cyclus van het handelingsgericht werken 2x per jaar worden geëvalueerd, met tussentijdse evaluaties naar aanleiding van data-analyse.
- Het onderwijsaanbod vindt in de klas plaats. Wij hechten waarde aan de privacy van uw kind. Naast de school (de leerkracht van uw zoon of dochter, de intern begeleider en de directie), bent u de enige die op de hoogte is van de leer- ontwikkelingsgegevens van uw kind. Indien het voor een derde partij noodzakelijk is om inzage te hebben in de gegevens van uw kind, dan vragen wij vooraf uw toestemming (middels een toestemming). U heeft eerder kunnen lezen dat u middels ons digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys altijd  ‘live’ inzage heeft in de toets- en observatiegegevens van uw eigen kind. 

In eerste instantie is de groepsleerkracht verantwoordelijk voor de begeleiding van uw zoon of dochter; het betreft de reguliere begeleiding en de eventuele extra begeleiding van uw zoon of dochter. De leerkracht kan advies inwinnen bij de interne begeleider van onze school. De kleutergroepen hebben vier dagen in de week extra ondersteuning van een klassenassistent. De zorg en begeleiding voor alle kinderen wordt verankerd in een groepsplan; dit plan vormt de basis van het dagelijks klassenmanagement voor het gehele schooljaar. Indien nodig, maar in ieder geval na elke toetsperiode wordt dit plan, op basis van de geanalyseerde gegevens, bijgesteld. Indien u meer wilt weten over de ontwikkeling van uw zoon of dochter, of als u zich zorgen maakt, bent U van harte welkom om een afspraak te maken met de leerkracht van uw zoon of dochter. Minimaal twee keer per jaar wordt u uitgenodigd voor de rapportavonden. Indien de leerkracht het nodig acht,  zal hij / zij u altijd benaderen voor een extra afspraak betreffende de ontwikkeling van uw zoon of dochter.  

De plannen voor n.a.v. onze tussenopbrengsten worden vastgelegd in een groepsplan middels ons opbrengstgericht overleg. Wij hebben n.a.v. trendanalyses vastgesteld dat onze focus ligt op het verhogen van de algehele opbrengsten, en het leesonderwijs in de middenbouw. De doelen voor de hele school en speerpunten zijn opgenomen in onze jaarplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op 8 februari 2022 is de wet doorstroomtoetsen po aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet gaat bijdragen aan een soepele overgang van leerlingen van het primair onderwijs naar het voorgezet onderwijs. De doorstroomtoets wordt in groep 8 afgenomen.
• De centrale eindtoets in groep 8 wordt een ‘doorstroomtoets’. De toets markeert namelijk niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ook op de middelbare school blijven leerlingen zich uiteraard ontwikkelen.
• Er komt landelijk in maart één week waarin alle leerlingen zich aanmelden voor een middelbare school. Er is sprake van een centraal aanmeldmoment, zodat alle leerlingen evenveel kans maken op een plek op de school van hun voorkeur. In Amersfoort was de deadline al gelijkgetrokken, maar dit geldt nu voor alle middelbare scholen in Nederland.
• Het tijdpad ten aanzien van de (voorlopige) advisering voortgezet onderwijs verandert.
o Midden groep 7 ontvangt u van de leerkracht een eerste indicatie van het uitstroomprofiel van uw zoon of dochter, dit noemen wij een voorlopige kijkrichting. Voorheen gaven we op dit punt het voorlopig advies, maar de overheid heeft dit moment landelijk verplaatst naar januari groep 8;
o Eind groep 7 kijkt de leerkracht of de eerste indicatie nog passend is. Wanneer hier een wijziging in optreedt nodigen wij ouders uit om hierover in gesprek te gaan;
o Groep 8: In oktober maken de leerlingen van groep 8 de B8 (begin groep 8) toetsen van Leerling in Beeld. (Leerling in Beeld vervangt de huidige cito toetsen per schooljaar 23- 24);
o Groep 8: In november staan standaard de voortgangsgesprekken gepland en wordt besproken of de leerkracht verwacht voldoende handvatten te hebben voor het voorlopig advies of dat er besloten wordt om nog een zogenaamde drempeltoets af te nemen. Deze toets gebruiken wij al jaren en zetten wij in om met een andersoortige, minder talige toets, een beter beeld te krijgen van het best passende vervolgonderwijs;
o Groep 8: Tussen 10 en 31 januari krijgen alle leerlingen hun voorlopig schooladvies. o Groep 8: Tussen 5 en 16 februari wordt de doorstroomtoets afgenomen;
o Groep 8: Tussen 15 maart en 24 maart krijgen alle leerlingen een definitief schooladvies. Indien het toetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies, wordt deze altijd in heroverweging genomen. Alleen wanneer het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen;
o Groep 8: Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich aan bij een middelbare school;
o Groep 8: Uiterlijk 15 mei ontvangt u bericht van de VO/school of uw zoon/dochter geplaatst is op de school van aanmelding.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Door kinderen op jonge leeftijd al op een positieve manier bewust te maken van hun identiteit, geven we ze een stevige basis mee om vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen te ontmoeten en hun waarden te delen. Wanneer de kinderen aan het eind van groep 8 de Bilalschool verlaten, hebben zij voldoende bagage meegekregen om de stap naar het vervolgonderwijs met succes te maken en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij van morgen. Onze visie is uitgebreid beschreven in het boekje "Worden wie je bent”. Daarin staat dat wij:

- Respect hebben voor elkaar.
- Een veilige leeromgeving bieden.
- Uitgaan van autonomie, competentie en relatie.
- Kinderen leren samen werken en te leven.
- Vinden dat iedereen gelijkwaardig is.
- Verdraagzaam en tolerant zijn voor de ander.

Deze kenmerken vormen de basis van ons pedagogisch klimaat en onze identiteit.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilige leeromgeving
  • Autonomie & competentie
  • Respect & gelijkwaardigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven