De Gondelier

Zwartsluiskade 2 3826 EG Amersfoort

  • Samenwerken
Eigenaarschap
  • Op ODS De Gondelier hebben wij een eigen bibliotheek. Deze bibliotheek wordt continu door onze biebouders voorzien van de nieuwste boeken.
  • Schoolfoto van De Gondelier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Cito-eindtoetsscores vielen de voorgaande jaren binnen of boven de door de Onderwijsinspectie gestelde bandbreedte. Wij zijn als school de afgelopen jaren hard aan het bouwen aan de kwaliteit van ons onderwijs en dit werpt haar vruchten af. De afgelopen jaren scoren we namelijk weer ruim boven het landelijk gemiddelde en zien we een flinke groei in onze resultaten. We blijven deze ontwikkeling voorzetten! 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten vinden wij op De Gondelier heel belangrijk. Dit houden wij bij via de methodegebonden toetsen en CITO afnames. Het is belangrijk om te weten waar de eventuele hiaten zitten bij kinderen in het leerproces en nog belangrijker vinden wij dat wij onze aanpak hierop aanpassen. Deze tussentijdse resultaten worden altijd met ouders en het kind besproken. De leerkrachten maken groepsplannen, waarin de gegevens en de analyse van deze tussentijdse resultaten verwerkt worden. Verder maken we twee keer per jaar een schoolanalyse, waarin de trend in de resultaten wordt weergeven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kinderen doorlopen gemiddeld in acht jaar tijd de basisschoolperiode. De term 'basisonderwijs' heeft in die zin een mooie betekenis; wij leggen namelijk de basis, maar dat heeft alleen waarde bij een goed vervolg. Het maken van de juiste keuze voor het vervolgonderwijs is daarom van essentieel belang. En dat nemen wij uiterst serieus. Het schooladvies wordt zorgvuldig geformuleerd, door een team van leerkrachten van 7 & 8, de IB-er en de directie. Dit proces start al in groep 6, waar een voorlopig richting-advies gegeven wordt. De Gondelier heeft in de loop van de schoolbaan een goed inzicht gekregen in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties, maar ook de motivatie, belangstelling en inzet van het kind van belang. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het is de verantwoordelijkheid van leerkrachten en leerlingen de school tot een veilige gemeenschap te maken.

Wij streven naar een school...

...waarbij iedereen zich betrokken voelt en waarbij iedereen zich gehoord en gezien voelt

...waarbij leerlingen verantwoordelijkheid krijgen en nemen

...waar leerlingen een stem krijgen

...waarin iedereen zich respectvol gedraagt

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Sociale verantwoordelijkheid
  • Positief gedrag
  • Constructief conflicthanteren

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2012-2013 heeft de inspectie een bezoek gebracht in het kader van haar eigen stelselonderzoek. Bij dit bezoek van de inspectie waren de bevindingen op orde en komt het oordeel van de inspectie overeen met de uitgangspunten van een basisarrangement. Onder het kopje "meer informatie" treft u een uitgebreide toelichting aan van het meest recente rapport (stelselonderzoek) van de inspectie.

In november 2017 is de Gondelier door de inspectie bezocht in het kader van het vierjaarlijks inspectiebezoek aan Meerkring, het bestuur van de school. De resultaten van dat onderzoek v.w.b. de Gondelier vindt u in de bijlage" Resultaten inspectiebezoek december 2017"

Aangezien de Gondelier een Daltonschool is, wordt zij ook bezocht door de landelijke visitatiecommissie van de Daltonvereniging. In maart 2018 oordeelde de commissie positief over de ontwikkelingen op de school en mag de Gondelier zich ook de komende vijf jaar een Daltonschool noemen. 

Terug naar boven