De Gondelier

Zwartsluiskade 2 3826 EG Amersfoort

  • Schoolfoto van De Gondelier
  • Schoolfoto van De Gondelier

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken Dalton-gecertificeerde leerkrachten of leerkrachten die in het opleidingsproces m.b.t. Dalton zitten. Het team maakt gebruik van elkaars talenten en voelt zich verantwoordelijk voor het geheel. We werken samen en laten ons inspireren door nieuwe en bewezen inzichten. Dagelijks blijven wij werken aan het bevorderen van de professionele cultuur binnen de school. Zoals we binnen de school ruimte geven aan leerlingen om zich te ontwikkelen, zo worden teamleden op de Gondelier steeds meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling en groeiproces. De leerkracht in zijn kracht!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte en/of verlof van een leerkracht proberen wij als school altijd naar de best mogelijke oplossing te zoeken. Allereerst dienen wij een verzoek in bij de vervangingspool. Zoals u wellicht heeft vernomen, zijn er momenteel meer vacatures in het onderwijs dan leerkrachten. Dat houdt in dat er ook in de vervangingspool soms weinig leerkrachten beschikbaar zijn die kunnen vervangen bij ziekte en/of verlof van een leerkracht. Wanneer er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn, proberen wij het intern op te lossen. Wanneer er geen enkele mogelijke oplossing is kan het zijn dat we u vragen om uw kind een dag thuis te houden. Wij proberen er altijd alles aan te doen om dit te voorkomen. Wanneer ouders echt geen opvang kunnen vinden, worden de kinderen, na overleg met de directie, opgevangen in een andere groep. Indien nodig zal het naar huis sturen van groepen per toerbeurt plaatsvinden. We proberen ouders altijd tijdig te informeren, het blijkt echter dat de ontwikkelingen soms zo snel gaan dat dit niet altijd lukt. Daarom vragen we ouders iedere ochtend Parro even te checken.                      

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we met combinatiegroepen, welke samen vier clusters vormen:

- Cluster 1/2: groep 1/2a, groep 1/2b, groep 1/2c en groep 1/2d
- Cluster 3/4: groep 3/4a en groep 3/4b
- Cluster 5/6: groep 5/6a, groep 5/6b en groep 5/6c
- Cluster 7/8: groep 7/8a, groep 7/8b en groep 7/8c

We hebben er bewust voor gekozen om te gaan werken met allemaal combinatiegroepen. De voorgaande jaren hebben we al ervaring opgedaan met het werken met combinatiegroepen. Dit is erg goed bevallen. Naast dat het werken met combinatiegroepen erg goed past bij ons Dalton-concept, kent het ook veel voordelen voor de schoolorganisatie en uiteraard ook voor onze leerlingen. 

Voordelen voor de leerlingen zijn onder andere:
- Ontwikkeling sociale vaardigheden
- Kennis en kunde prikkeling in combinatiegroepen tussen leerlingen, kinderen kunnen erg veel van elkaar leren. Jonge kind leert van oudere kind. Oudere kind is behulpzaam ten opzichte van het jongere kind.
- Kinderen leren nog beter zelfstandig en geconcentreerd te werken
- Combinatiegroepen kunnen ook een voordeel zijn voor kinderen die in één of meer vakken achterlopen of juist vooruit zijn. Ze kunnen gemakkelijker aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep.

Voordelen voor de schoolorganisatie zijn onder andere:
- Meer en beter overleg tussen collega’s noodzakelijk, meer inhoudelijke invulling van de cluster-overleggen
- Meer mogelijkheden om de groepen te doorbreken en samen te werken
- Kansen om het werk beter te verdelen (kijkje, weektaak, e.d.)
- Goed klassenmanagement en structuur is een must
- Etc. 

De leerkrachten van ieder cluster werken nauw met elkaar samen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het programma, de sociale cohesie en resultaten. Iedere dinsdag en donderdag is er een clusteroverleg waarin de vorderingen geëvalueerd worden en steeds wordt nagedacht over hoe het nog beter kan. Daarnaast zijn er door het jaar heen ook diverse teambijeenkomsten, waarin alle clusters bijeenkomen. Op dat moment worden schoolbrede ontwikkelingen besproken en wordt er gewerkt aan de speerpunten van het schooljaar.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Door het werken met taken en doelen binnen het Daltonsysteem zijn de uren voor lezen, taal en rekenen niet voor alle kinderen gelijk en zijn genoemde uren een indicatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ons onderwijs berust op de kernwaarden, samenwerken, zelfstandigheid, vrijheid & verantwoordelijkheid,reflectie en effectiviteit. Wij achten het van groot belang dat de schoolomgeving veilig is voor leerkrachten en leerlingen.

Het ontwikkelen van een passende aanpak hangt af van: medewerking van ouders, de thuissituatie, progressie in de ontwikkeling van kinderen, eventuele diagnose, groepsgrootte, aantal zorgleerlingen, combinatiegroep, ondersteuning m.b.t. lees-reken en begaafdheidsgroepen, mogelijkheden voor extra ondersteuning in de klas(arrangementen) en goede afstemming met ouders over reële verwachtingen.

De grenzen liggen bij fysiek, medische problematiek. Daarbij denken wij aan kinderen die niet zindelijk zijn en/of medische verzorging nodig hebben of zware gedragsproblemen hebben waarbij een individuele, specifieke aanpak nodig is. Wanneer een leerkracht binnen het HGW en de gepleegde lichte interventies niet meer in staat is om een leerling te ondersteunen wordt er een beroep gedaan op SWV de Eem. Samen met de onderwijsondersteuner wordt gekeken of er een zorgarrangement afgegeven kan worden of dat een andere onderwijssetting nodig is.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Gondelier bevindt zich samen met Partou en Humankind in het gebouw, waar wij warme contacten mee hebben. We werken waar mogelijk en nodig met elkaar samen en zorgen altijd voor warme overdrachten wanneer de kinderen van de peuterspeelzaal naar onze kleutergroepen gaan. 

Terug naar boven