Openbaar Kindcentrum Het Scala

Ariaweg 115 3816 HJ Amersfoort

Schoolfoto van Openbaar Kindcentrum Het Scala

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn een school voor kinderen met diverse uitstroom niveaus. Doordat wij een kindcentrum met passend onderwijs zijn is ons onderwijsaanbod divers en dat zien wij ook in de eindscore.

Het feit dat wij kinderen die voorheen naar het s.b.o. zouden gaan op hun eigen niveau begeleiden en het feit dat we kinderen op havo-vwo niveau laten uitstromen, zegt iets over de differentiatie op onze school. Op alle kinderen zijn wij trots.

Bovenstaande kan alleen bereikt worden door het schoolarrangement van het samenwerkingsverband de Eem en door de deskundige bevlogen leerkrachten op onze school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij hebben voor onze school streefdoelen vastgesteld, passend bij de doelgroep en ambitieus geformuleerd.

De tussenmetingen Cito M en Cito E worden gebruikt om daarop te reflecteren. Leraren maken volgens een vast stappenplan een analyse en stellen verbeterpunten op.

Op schoolniveau houden wij precies bij of we de streefdoelen behaald hebben. Ook op schoolniveau formuleren we vervolgens verbeterpunten.

Komend schooljaar verdiepen we ons nader inde referentie niveaus en hoe we deze in ons aanbod verwerken en toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Goed lesgeven staat bij ons op één. Maar leren stopt niet na acht jaar op Het Scala. Wij zien onze leerlingen graag doorgroeien. Daarom is het zaak om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden naar de middelbare school. Dat doen we door een goed advies te geven. Waarbij we rekening houden met de talenten, ontwikkeling en leerstijl van het kind. De keuze aan scholen in en rond Amersfoort is groot, dus een goed advies is van groot belang. Eenmaal uitgevlogen, blijven we de leerlingen volgen om te kijken hoe het ze vergaat en of ons advies juist was. Uit de rapportage van het voortgezet onderwijs blijkt dat onze leerlingen het goed doen.

Hoe wij tot het definitieve advies komen:

  • observaties in de klas waarbij we kijken naar werkhouding, doorzettingsvermogen e.d.
  • scores op methodegebonden toetsen en niet methodegebonden toetsen
  • NIO toets in groep 8
  • Uitslag van de Doorstroomtoets

Het eerste advies wordt eind groep 7 gegeven, dit is dus een voorlopig advies. Vanaf juni 2024 geven we eind groep 6 al een kijkrichting mee aan ouders.

In januari van groep 8 volgt het tweede voorlopige advies. Na de uitslag van de doorstroomtoets worden de adviezen definitief en kan het advies alleen nog naar boven bijgesteld worden. 

Het advies wordt door de leerkracht, eventueel ondersteunende leerkrachten/onderwijsassistenten, IB-er en de directie besproken en bepaald.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Democratisch burgerschap is de sociale opbrengst waar wij op inzetten. 

Missie: Wij geloven in ieders kracht! Onze waarden zijn: vrijheid, veiligheid, vertrouwen, verbinden, kansen en doelgerichtheid. 

Wij werken met onze Vreedzame aanpak structureel aan de hoofddoelstellingen van het Burgerschapsonderwijs:

Vrijheid van meningsuiting voorafgaand aan het vormen van een mening, gelijkheid en gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en tolerantie, afwijzen van discriminatie, autonomie en verantwoordelijkheid. Dat doen we door te werken met De Vreedzame school, De Vreedzame wijk en daarin hanteren we diverse vormen. Hiermee organiseren we het speelveld om burgerschap te oefenen. Voorbeelden hiervan zijn: de lessen Vreedzaam, de inzet van leerlingen als mediatoren, het Vreedzame schoolplein, de ouderkamer, koffieochtenden over de thema's, de verbinding met de wijk middels de Buitenkast, IndeBuurt 033, buurtvaders, buurtmoeders.

Wij maken met deze aanpak impact op school, in de buurt, in de wijk en in de stad.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vreedzaam
  • Verantwoordelijk
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

’t Spectrum wil een goede school zijn. Ook in de ogen van de inspectie. Dus vinden wij het normaal dat wij aan de eisen voldoen en standaard het basisarrangement aan ons wordt toegekend. Maar dat is geen reden om op onze lauweren te rusten. We doen graag meer dan ons best en blijven gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. In schooljaar 2021-2022 hebben we van de inspectie een GOED gekregen en in schooljaar 2022-2023 zullen wij opgaan voor excellente school. 

Terug naar boven