Openbaar Kindcentrum Het Scala

Ariaweg 115 3816 HJ Amersfoort

Schoolfoto van Openbaar Kindcentrum Het Scala

Het team

Toelichting van de school

De beste manier om goed onderwijs te bieden, is om de beste leerkrachten voor de klas te zetten. Ze werken hard om goed te worden en te blijven. Dat doen we als individu en als team. Leerkrachten en directie bekijken ieder jaar opnieuw hoe we mensen en middelen zo inzetten dat de kinderen er zoveel mogelijk profijt van hebben. Daarbij durven we buiten de lijntjes te kleuren en met vernieuwende opties te komen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een plan van aanpak dat voorziet in vervanging via PIO/Transvita en bij geen vervanging verdelen we de kinderen met een zinvol pakketje werk. Wanneer de tweede dag ook geen invaller beschikbaar is en we het intern niet kunnen oplossen, dan zijn de kinderen een dag vrij. 

Opvang is er altijd. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij niet alle (ziekte) verlof opvangen en krijgt één groep een dag vrij. Dat doen we met een roulatiesysteem, waardoor nooit groepen meer vrijgesteld worden dan absoluut noodzakelijk. Ook bij het vrijgeven van een groep is er opvang op school geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de groepen gebeurt het! Daar geloven wij in. Daarom hanteren wij in principe een groepsgrootte van 20 tot 24 leerlingen. Zodat de leerkracht voldoende tijd heeft voor alle leerlingen. Wij scholen en ontwikkelen ons zo dat we goed kunnen inspelen op de leerbehoeften van onze leerlingen. Taalonderwijs (woordenschat in het bijzonder) is bij ons dan ook in zeer goede handen. Taal, begrijpend lezen(luisteren) en de Vreedzame school nemen een centrale plek in in ons curriculum.

Wij streven goed onderwijs voor alle leerlingen na en zijn daarom blij met de samenwerking met onze partners, o.a. samenwerkingsverband De Eem en de gemeente Amersfoort.

Met de Eem zijn we gekomen tot 'Plusklassen' binnen de school, waarin kinderen op een eigen niveau werken aan hun doelen. Wij maken voor elk kind een plan en houden vast aan de cruciale doelen voor alle kinderen. Ook Toptijd voor kinderen die de leerstof vaak te makkelijk vinden, is een mooi voorbeeld van onderwijs op maat: EXTRA uitdaging op hoog niveau.

Als u voor onze school kiest, dan kiest u voor passend onderwijs, zoals wij dat uitwerken en waarmee we tal van mogelijkheden aanbieden.

Door ondersteuning van de gemeente Amersfoort i.s.m. Meerkring hebben wij een ta(a)lentklas na lestijd voor kinderen die extra willen leren om naar vmbo-T, havo of vwo te kunnen.

Ook naschools, op zondagen, kunnen onze kinderen werken aan hun talenten en vaardigheden op de zondagsschool 'Petje AF' De kinderen gaan dan 28 keer extra naar school op de zondagen.

In het kader van gezond gedrag, stimuleren wij het waterdrinken o.a. met Doppers van Be-Slim. De regel is dat we in de eerste kleine pauze water drinken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken voor de grote lijn met roosters die vergelijkbaar zijn met groep 3 en 4.

Begrijpend lezen is dan begrijpend luisteren.

Rekenen is voorbereidend rekenen met cruciale doelen.

Er wordt meer aandacht besteed aan woordenschat onderwijs.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenwerken met S.W.V. de Eem, voor elk kind goed onderwijs.

Op onze school is de basisondersteuning op orde. Dat betekent dat wij de basiszorg voor alle kinderen kunnen bieden. Wij geven extra ondersteuning in de groepen aan onze instructietafels.

Vanuit ons samenwerkingsverband De Eem hebben wij middelen ontvangen voor twee Plusklassen. In deze klassen werken kinderen op hun eigen niveau (passende perspectieven), omdat ze extra begeleiding nodig hebben. In deze groep doen de kinderen meer succeservaringen op, waardoor hun motivatie stijgt en de prestaties beter worden.

Door een goede opvang van kinderen die moeite hebben met leren - in de Plusklas-, is er in de groepen aandacht voor kinderen met een gemiddeld en hoog niveau. Alle kinderen komen daardoor goed aan bod.

De Familieklas richt zich op het ontwikkelen van ander gedrag en leren omgaan met emoties, samen met ouders/opvoeders, voor kinderen die daar meer moeite mee hebben.

In deze klas werken de kinderen met hun ouder samen aan gedragsdoelen, onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Alle middelen die we hebben zetten wij in om kinderen te ondersteunen. Vanuit de hulpvraag gaan we op zoek naar een passend aanbod om aan te sluiten bij de behoefte van de leerling. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven