Openbaar Kindcentrum Het Scala

Ariaweg 115 3816 HJ Amersfoort

Schoolfoto van Openbaar Kindcentrum Het Scala

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Het Scala, de openbare basisschool in de wijken Schuilenburg, Randenbroek en het Hoog Kwartier.

Wij geloven in ieders kracht, betekent dat wij in de talenten ieder kind en zijn/ haar ouders geloven en alles inzetten om tot een optimale ontwikkeling en ontplooiing van het kind te komen. Daarbij werken we samen met iedereen die daar een positieve bijdrage aan kan en wil leveren. Voor ons staat voorop: Wij werken vanuit onze waarden: verbinden, veiligheid, vertrouwen, vrijheid, doelgerichtheid en kansen. Het is onze taak goed onderwijs te geven en de nadruk ligt daarbij op taal, rekenen, (begrijpend) lezen en de sociaal emotionele ontwikkeling. Onze kinderen werken en leren in een kindcentrum waarin er vele mogelijkheden zijn en werken met betrokken en goede medewerkers. Wij weten dat onze kracht wordt vergroot door samenwerking met onze partners, om zo tot een sterk programma te komen voor alle kinderen van 2 jaar tot 12 jaar. Ook na schooltijd bieden wij de kinderen een rijk programma. 

U bent altijd WELKOM.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het Scala kindcentrum
  • Handelingsgericht en Passend
  • Vreedzame school
  • Ouderparticipatie
  • Goed taal- en rekenonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij zijn een kindcentrum samen met Partou.

In ons gebouw werken we nauw samen met de peuterschool, jeugdhulpverlening, logopedie, in de buurt 033 en het sociale wijkteam.. De ruimtes in onze school worden ook door veel andere maatschappelijke partners gebruikt. Zo hebben wij ook een bibliotheek in de school, organiseren ouders activiteiten na schooltijd op het plein en leent de speel-o-theek speelgoed uit. Een breed aanbod onder één dak!

Wij zijn zeer tevreden over ons gebouw, dat speciaal ontworpen is om deze samenwerking mogelijk te maken. Meerkring heeft gezorgd voor een mooie huisstijl, waarin kleur en vorm het gevoel geven welkom te zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school is een brede school met diverse functies in het gebouw.
Wij ontwikkelen ons tot een kindcentrum, samen met onze partner Partou.

Wij hebben ons beleid afgestemd op onze missie 'Wij geloven in ieders kracht 'en de doelen en werkwijzen van De Vreedzame school.

een Vreedzame school zijn wij in alle aspecten van de sociale veligheid, met leerlingen, leerkrachten, ouders, buurtkinderen en wijkbewoners.

Wij beschouwen onszelf als een belangrijke partner in de Vreedzame WIJK en stellen ons proactief op. dat betekent dat wij deelnemen aan overleg, afstemmen met instanties EN het voortouw nemen in de wijk, als het gaat om het sociale en pedagogische klimaat.

Onze school stelt zich op als een school met een open cultuur en lage drempels. de gemeenschap op een school corrigeert beter dan veiligheidsmaatregelen aan de voordeur. Verbondenheid en aandacht leidt tot een schoolgemeenschap zie zorg voor elkaar heeft en werk maakt van een veilige leer-werkomgeving.

Terug naar boven