P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina

Raadhoven 2 - 3 3813 LW Amersfoort

  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze leerlingen stromen over het algemeen uit naar het VMBO (zowel basis, gemengd als theoretisch) of het Praktijkonderwijs.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ieder halfjaar evalueren we de groei van onze leerlingen. Heeft uw kind de doelen behaald die we hadden gesteld? Hoe verklaren we de groei, of het uitblijven ervan? Zit uw kind nog in de juiste leerroute?

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Omdat wij een kleine school zijn, met jaarlijks een beperkt aantal uitstromers, vertekenen percentages.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie voor het onderwijs heeft onze school in maart 2019 bezocht en een positief oordeel uitgebracht.In het rapport is het volgende te lezen:'De kwaliteit van het onderwijsproces is in ontwikkeling De school laat zien volop in beweging te zijn om de kwaliteit van het onderwijsproces te verbeteren. Zowel zicht op ontwikkeling als het didactisch handelen zijn als voldoende beoordeeld.Teamleden zijn geschoold in het toepassen van het ‘Effectieve Directe Instructiemodel’ en slagen er steeds beter in om de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart te brengen en om dezeaan de voor hen relevante onderwijsdoelen te koppelen. De school heeft de SLO-doelen omgezet in aanbod voor de leerlingen. Voor de ZML-leerlingen is een ZML-leerrouteuitgewerkt. Leerlingen werken met doelenkaarten en krijgen zo inzicht in wat ze al kunnen en wat ze nog moeten leren.Daarnaast werkt de school aan themagericht onderwijs. Hiermee willen de leraren aansluiten bij wat leerlingen al kunnen enwat passend is bij hun capaciteiten. Tegelijkertijd zien wij dat het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen om een verdieping vraagt. Met name de verbinding tussen de toetsresultaten, de analyse daarvan en de interventies die worden ingezet om doelen te behalen kan sterker. Dit is ook nodig want de huidige ontwikkelingsperspectieven zijn nog te weinig doelgericht. Deze bevatten veel beschrijvende informatie, maar informatie over hoe de school met leerlingen op basis van hun beginsituatie de volgende stap in de ontwikkeling kunnen maken, ontbreekt.We hebben lessen van voldoende kwaliteit gezien. Doordat de school voor rekenen en wiskunde groepsdoorbroken werkt en daarbinnen groepjes leerlingen op hun eigen niveau bedient, is zichtbaar geworden dat de leraren goed in beeld hebben waar leerlingen staan in hun ontwikkeling. De lessen verlopen gestructureerd en in een prettige sfeer. Tijdens de instructiemomenten zijn de leerlingen actief betrokken. Wel zien we tijdens de momenten van zelfstandigwerken de actieve betrokkenheid bij een aantal leerlingen afnemen, dit vraagt de aandacht van de school. We merken ook op dat de leerroutes waarin leerlingen zijn geplaatst, met het bijpassende aanbod, soms iets te leidend lijken te zijn. Hierdoor loopt de school het risico dat het volgen van de geplande leerroute de boventoon gaat volgen, terwijl de school voortdurend na moet gaan of de ambities en gestelde doelen nog passend zijn voor wat leerlingen kunnen. Het doelgerichter maken van de ontwikkelingsperspectieven kan hier helpend bij zijn.De kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur beoordelen wij als voldoende. De directie van de Koningin Wilhelminaschool geeft leiding aan de schoolontwikkeling en doet dit zeer gedreven en met een duidelijke visie.We zien mooie, maar tegelijkertijd ook noodzakelijke ontwikkelingen voor de school omdat de school meer instroom krijgt van leerlingen meteen veelal complexe onderwijsbehoeften en/of vaak een complexe thuissituatie.Het gedifferentieerd lesgeven heeft de volle aandacht van de directie en het team. De focus ligt voor de komende periode op het diepgaander analyseren van de toetsen van alle basisvakken en de vertaling naar het groepsplan en het ontwikkelingsperspectief.Tegelijkertijd is er expliciet aandacht voor verdere ontwikkeling en borging van het pedagogisch klimaat. Het werken met een groepsplan Gedrag staat nog in de kinderschoenen, maar is volop in ontwikkeling. He tin kaart brengen van de leerresultaten op schoolniveau, een kritische reflectie hierop vragen om versterking. Enerzijds om te kunnen bepalen welke stappen de school moet zetten in haar schoolontwikkeling, anderzijds om een goede verantwoording naar buiten te realiseren. In het verlengde hiervan kan de school ook meer gebruikmaken van de uitstroomgegevens en systematisch nagaan hoe de schoolverlaters het in het voortgezet onderwijs doen. Een professionele schoolcultuurHet team voelt zich ondersteund door de directie en is gericht op verdere professionalisering en op het leren van elkaar. Ouders waar mee gesproken is geven aan tevreden te zijn; leerlingen komen met plezier naar school en voelen zich, vaak na een moeilijke periode in het regulier onderwijs, hier op hun plek.

Terug naar boven