Talentum

Koning Karelpad 12 3813 HC Amersfoort

  • Schoolfoto van Talentum
  • Schoolfoto van Talentum

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit leerkrachten, een intern begeleider, leraarondersteuners, een onderwijsassistent, administratief medewerker, conciërge, adjunct directeur en een directeur. In totaal werken er 20 medewerkers.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht onverhoopt niet aanwezig kan zijn (bijvoorbeeld door ziekte, studie, begrafenis), proberen wij voor de groep een vervanger te vinden. Het kan voorkomen dat dit niet lukt. Indien er voor een groep geen invaller beschikbaar is, heeft de school de volgende opties:

1.       Een teamlid die op de betreffende dag aanwezig is en niet voor een groep staat, neemt de groep over;

2.       De leerlingen van de betreffende groep worden naar huis gestuurd.

Het managementteam beslist welke groep naar huis wordt gestuurd. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met eerdere situaties in het lopende schooljaar. Als een groep naar huis wordt gestuurd, maar er is geen opvang mogelijk, dan is de leerling die dag gewoon welkom op school. Wij zorgen dan voor opvang in een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Talentum hanteren wij een leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen op leeftijd in een bepaalde jaargroep zitten. Voor de vakgebieden rekenen, (begrijpend) lezen, taal en spelling bieden wij de leerlingen de leerstof klassikaal aan. dit gebeurt elke ochtend van 08.30 - 12.00 uur. De uitleg kan plaatsvinden op drie verschillende niveaus. Naar aanleiding van deze uitleg gaan de kinderen aan het werk met hun opdrachten. Sommige leerlingen geven we, indien nodig, nog extra uitleg. We passen de opdrachten aan, aan de behoefte en mogelijkheden van elk kind. 's Middags geven wij instructie voor de overige vakgebieden, waaronder aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, Engels, etc. De verwerking hiervan is groepsdoorbrekend. Dit betekent, dat leerlingen van verschillende groepen met elkaar samenwerken.

De lessen bewegingsonderwijs worden op beide locaties gegeven door een vakdocent.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Elk kind is uniek en mag in de groep leren op zijn of haar eigen niveau, binnen de mogelijkheden van de school. Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart gebracht wordt. De Drieslag biedt leerlingenzorg volgens een vaste structuur. Dit betekent dat we een kind dat bij ons op school komt, observeren en toetsen totdat het de school verlaat. Deze gegevens verwerken we in het leerlingvolgsysteem. Van alle leerlingen houden we een dossier bij.  

Wij streven ernaar bijzonderheden in de ontwikkeling zo vroeg mogelijk te signaleren, bij voorkeur al in de onder- of middenbouw. In de onderbouw gebruiken wij daarvoor een signaleringsmethode. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in groep 3 t/m 8 nemen we twee keer in het jaar het sociogram af. Deze gegevens worden besproken in de leerling-besprekingen. Er wordt gehandeld volgens het zorgplan.  

Het is een gegeven dat binnen het huidige onderwijs niet alle leerlingen in staat zijn de gestelde onderwijsdoelen te halen. Voor kinderen van wie dit niet verwacht kan worden, maken we een aangepast programma. Deze leerlingen volgen een eigen leerlijn en hebben een ontwikkelingsperspectief. Soms vraagt een kind zo’n specifieke onderwijsondersteuning, dat we als school handelingsverlegen zijn. In overleg met ouders en externe deskundigen zoeken we dan samen naar een plek waar het kind tot zijn recht komt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven