Talentum

Koning Karelpad 12 3813 HC Amersfoort

  • Schoolfoto van Talentum
  • Schoolfoto van Talentum

In het kort

Toelichting van de school

Talentum is een katholieke basisschool in de wijk Schothorst voor leerlingen van vier tot dertien jaar. Wij zijn voornamelijk een buurtschool, maar ook leerlingen van buiten de wijk bezoeken ons. In 2021-2022 bestaat de school uit 8 leerjaren verdeeld over negen groepen. Met elkaar, schoolleiding, leerkrachten, ouders en leerlingen, proberen we in de school een klimaat te creëren, waarin iedereen zich prettig voelt en zich op zijn eigen wijze zo optimaal mogelijk kan ontplooien.  

Samen met de peuterschool en BSO van Partou vormen wij een kindcentrum.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • eigenheid
  • talent
  • zelfbewustzijn
  • samen
  • diversiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met ingang van 1 augustus 2018 zijn De Drieslag en De Tafelronde, locatie Koning Karelpad samen één school met een nieuwe naam: Talentum. Op dat moment zijn alle leerlingen van locatie Koning Karelpad overgeschreven naar Talentum. Dit is de verklaring voor de sterke stijging van het leerlingaantal op 1 oktober 2018.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Talentum werken we met het vijf-gelijke dagen model. Dit betekent, dat alle schooldagen dezelfde begin- en eindtijd hebben voor alle leerlingen. Alle leerlingen blijven over op school en eten tussen de middag onder toezicht van een leerkracht. De schooltijden zijn iedere dag van 08.30 - 14.00 uur.

Op onze school hebben we naschoolse opvang (BSO)van Partou. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.partou.nl. 

De lestijden moeten aan de wettelijke eisen voldoen. Per jaar moet een voorgeschreven aantal lesuren worden gepland. De lestijd mag per dag niet langer dan 5½ uur zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven