Talentum

Koning Karelpad 12 3813 HC Amersfoort

  • Schoolfoto van Talentum
  • Schoolfoto van Talentum

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om tot een goed schooladvies te komen voor verwijzing naar het VO gebruiken we onder meer de volgende gegevens:

  • De inzichten van de leerkrachten en intern begeleider op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid, inzet en resultaten;
  • De methode gebonden toetsen;
  • De gegevens uit ons Leerling Volg Systeem (LVS).

Op basis van deze gegevens krijgen de leerlingen in november/december een advies voor het voortgezet onderwijs. In februari volgt het schoolkeuzegesprek. In april maken alle leerlingen uit groep 8 de Centrale Eindtoets. Elke leerling krijgt een individuele score en er is ook een totaalscore voor de school als geheel. Als een leerling bij de Centrale Eindtoets een hogere score haalt dan het schooladvies, dan is er voor de school de mogelijkheid om het advies naar boven aan te passen. Bij een lagere score wordt het advies niet bijgesteld.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende het jaar wordt na afsluiting van een lesblok bij elk vak een methode-gebonden toets afgenomen. We meten dan of de leerlingen de behandelde lesstof van dat lesblok voldoende beheersen. Twee keer per jaar nemen we in de groepen 3 t/m 8 Cito-toetsen af. Met een Cito-toets wordt gemeten of de lesstof van de voorgaande periode van vijf maanden voldoende wordt beheerst. In jaargroep 1 nemen wij geen toetsen af, in jaargroep 2 gebeurt dit alleen aan het einde van het jaar. In 2 zijn dit de toetsen Rekenen voor kleuters en Taal voor kleuters. In de andere groepen zijn dit de toetsen voor de vakken:

  • Rekenen en Wiskunde
  • Spelling
  • Woordenschat
  • Begrijpend luisteren 
  • Begrijpend lezen

Daarnaast werken we voor technisch lezen met de toetsen AVI en DMT. De methode gebonden toetsen worden geanalyseerd door de betreffende leerkracht(en). Waar nodig leidt het resultaat tot bijstelling van het onderwijsprogramma. Alle Cito-toetsen worden door de leerkrachten, intern begeleider en schoolleiding geanalyseerd en ook deze analyse leidt waar nodig tot bijstelling van het onderwijsprogramma.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Met ingang van 1 augustus 2018 zijn basisschool De Drieslag en basisschool De Tafelronde, locatie Koning Karelpad, samen één nieuwe school: basisschool Talentum. Vanaf schooljaar 2018-2019 geven de gegevens informatie over de leerlingen van Talentum. De overige schooljaren gaan alleen over de toenmalige leerlingen van basisschool De Drieslag.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport heeft alleen betrekking op de voormalige basisschool De Drieslag. Sinds de oprichting in augustus 2018 is er nog geen inspectieverslag verschenen voor Talentum.

Terug naar boven