Kindcentrum Vlinderslag

Evertsenstraat 39 3814 SG Amersfoort

Schoolfoto van Kindcentrum Vlinderslag

Het team

Toelichting van de school

Vlinderslag is een lerende organisatie. Veel zaken worden jaarlijks tegen het licht gehouden en geëvalueerd. Hierdoor is een open werksfeer en een prettig klimaat aanwezig, waarin wederzijds respect en aandacht belangrijk zijn. Zo kan iedereen optimaal gebruik maken van elkaars kennis en speciale vaardigheden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vlinderslag handelt zorgvuldig bij het organiseren van vervanging in de breedste zin van het woord. Bij vervanging bij ziekte tot aan vervanging bij toegekend verlof wordt het belang van de groep niet uit het oog verloren. De directie maakt hierbij gebruik van het stappenplan 'vervanging bij leerkracht'.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vlinderslag kent een rijk landschap aan verschillende functies en rollen. In het functieboek van Meerkring en Ska kinderopvang staan de volgende op Vlinderslag betrekking hebbende functie- en rolbeschrijvingen beschreven:
Functie

 • Directeur
 • HBO-coördinator opvang (opvang specifiek)
 • VE-specialist
 • Pedagogisch specialist (werkzaam op kdv en bso)
 • Leerkracht LB en LC
 • Pedagogisch medewerker
 • OOP – onderwijsassistent
 • OOP – huismeester
 • OOP – administratie

Rol

 • Unitleider Unit opvang, onderwijs en E&I
 • Intern Begeleider (onderwijs specifiek)  

Van de 33 medewerkers in het onderwijsdeel zijn er 25 vrouw en 8 man. Van de 9 medewerkers in het opvangdeel zijn er 9 vrouw.

De leerkrachten draaien de groepen en geven specifieke ondersteuning binnen en buiten de groep. De intern begeleider richt zich op de doorgaande lijn van peuters tot en met groep 8 op gebied van de extra ondersteuning/zorg. Onze onderwijsassistenten worden bij het bevorderen van individuele ontwikkeling (onder andere taalgebruik) volgens vast rooster en op expertise in de groepen 1 tot en met 8 ingezet. Alle leerlingen van school krijgen twee keer in de week les van een vakleerkracht gymnastiek (bewegingsonderwijs). Hiermee geven we ons bewegingsonderwijs de aandacht die het verdient. Je leert per slot van rekening niet alleen met het hoofd maar zeker ook door bewegen. Aansluitend hierop geven we ons onderwijs op dit moment ook een extra impuls op het gebied van muzikale vorming en theater. Groep 1 tot en met 8 krijgen muziek- en theaterles van een vakdocent muziek en theater. Daarnaast volgt een leerkracht van Vlinderslag een opleiding tot vakdocent muziek.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijstijd
Alle leerlingen krijgen 5 uur en 5 min les per dag, dat is in totaal 25 uur en 25 minuten per week. De grote pauze wordt niet meegeteld in de onderwijstijd. Het minimaal aantal uren dat een school onderwijs moet geven is 940 uur, hier zit Vlinderslag ruim boven.

Invulling
In de kleutergroepen leggen we de basis voor de verdere basisschooltijd. In onze kleutergroepen werken wij doelgericht aan de brede ontwikkeling van kinderen. Wij geven les in thema’s en gebruiken daarbij de methode Schatkist. Een thema staat steeds een aantal weken centraal en alle activiteiten staan in relatie tot dit thema. Het is belangrijk dat dit aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende de dag bieden wij gerichte activiteiten aan waarbij wij de taal-, reken-, sociaal emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling stimuleren. Soms staat een ontwikkelingsgebied centraal, op ander momenten komen de ontwikkelingsgebieden meer geïntegreerd aan bod. Kleuters willen spelen en dingen ontdekken. Wij creëren daarom in de groepen een rijke speel- en leeromgeving waarin de leerlingen worden uitgedaagd. Dit leidt tot betrokkenheid en groei. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd
In totaal maken de kinderen 25 uur en 25 minuten per week. De grote pauze rekenen we daarbij niet mee in de onderwijstijd. Het minimaal aantal uren dat er per schooljaar gedraaid dient te worden is 940, daar zit Vlinderslag ruim boven. 

Wat verstaan we onder de verschillende vakken

 • Lezen: technisch lezen/voorlezen, begrijpend lezen, woordenschat en studievaardigheden.
 • Taal: taalbeschouwing, grammatica, spelling en woordenschat.
 • Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek en verkeer.
 • Burgerschap: oriëntatie op jezelf, sociale redzaamheid en levensbeschouwing.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school heeft op didactisch en pedagogisch gebied antwoord op de grote mate van verscheidenheid in de groepen. Het bieden en organiseren van ondersteuning (Passend Onderwijs) is een belangrijk onderdeel van de algemene schoolontwikkeling.  

De schoolontwikkeling op dit gebied geven wij aan de hand van het concreet maken van 6 beloftes vorm. Dit doen we in samenspraak met de onderwijsondersteuner van het samenwerkingsverband De Eem. Het werken aan deze 6 beloftes wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. 

De school werkt aan de volgende beloftes:  

Belofte 1: We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning.

Belofte 2: We realiseren een veilig pedagogisch klimaat.

Belofte 3: We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen.

Belofte 4: We monitoren de ontwikkeling van leerlingen.

Belofte 5: We werken samen met ouders en leerlingen.

Belofte 6: We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid.

De school is inmiddels zover in de eigen ontwikkeling dat we mogen stellen dat alle beloftes waargemaakt worden. 

Voor een uitvoerige voorstelling van zaken verwijzen wij u naar het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen het kindcentrum werken al diverse specialisten (Experts) integraal samen op diverse aandachtsgebieden en vindt er onderlinge afstemming plaats tussen deze experts, groepsleerkracht(en) de internbegeleider(s) en/of de directie. Waar het nodig is, worden er ook externe specialisten van buiten het kindcentrum gevraagd om mee te denken en/of ons te voorzien van handvatten in de begeleiding en ondersteuning van leerlingen en leerkrachten. De komende jaren willen wij een 'gedragsexpert' gaan opleiden, die leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ondersteunend personeel kan begeleiden, ondersteunen en coachen in het omgaan met complex gedrag.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een onderdeel van ons kindcentrum. VVE is een onderdeel binnen ons totale aanbod in de groepen 1 en 2. Aandacht voor VVE maakt ons aanbod sterker en krachtiger over de gehele linie. Dit aanbod borgen we aan de hand van het door de gemeente vastgesteld in het inmiddels verouderde convenant VVE. Echter hierin staan onderwerpen die voor alle leerlingen belangrijk zijn (denk hierbij aan een goede overdracht, samenwerking met ouders, beredeneerd aanbod). 


Terug naar boven