Kindcentrum Vlinderslag

Evertsenstraat 39 3814 SG Amersfoort

Schoolfoto van Kindcentrum Vlinderslag

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school verantwoordt zich over de eindresultaten met de Centrale Eindtoets van het Cito (afname april 2023).
In schooljaar 2022-2023 hebben we een ruwe score behaald van 532,9. Onze analyses en vervolgacties zijn inmiddels in uitvoer.
We zien de afname van de doorstroomtoets in februari 2024 met vertrouwen tegemoet.

Voor een nadere toelichting op deze score kunt u terecht bij de directie van Vlinderslag.

De individuele scores zijn een onderdeel van het individuele Schooladvies. Het uiteindelijke overzicht van alle schooladviezen is voor Vlinderslag een belangrijk meetmoment. Hierin komt namelijk alles samen; cognitie, sociaal emotionele ontwikkeling, motivatie, inzet, gedrag en werkhouding.

Vlinderslag belooft immers; onze leerlingen maken na groep 8 de stap naar het best passende type voortgezet onderwijs. Voortgezet onderwijs dat aansluit bij de capaciteiten, vaardigheden, talenten en reële wensen van de kinderen zelf en hun ouders. Het overzicht Schooladviezen (en de ontwikkeling hiervan de afgelopen jaren) geeft wat ons betreft een nog beter beeld van de uitstroom van onze leerlingen.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten vinden wij op Vlinderslag heel belangrijk. Dit houden wij bij via de methoden gebonden toetsen en CITO afnames.

Twee keer per schooljaar worden de tussenresultaten door de school zelf beoordeeld. Directie, intern begeleiding en de leerkrachten beantwoorden dan de vraag: zijn wij tevreden over de behaalde resultaten? In de (trend)analyse die volgt kijken we naar de mate waarin onze vooraf vastgestelde streefdoelen en ambities zijn behaald. Deze doelen en ambities zijn op basis van onze leerlingpopulatie geformuleerd. Onze leerlingen behoren zich te ontwikkelen naar de hoge verwachtingen die we van ze hebben. 

De school heeft goed zicht op de individuele ontwikkeling van de leerlingen. Drie keer per jaar wordt de ontwikkeling van leerlingen met elkaar besproken. Deze evaluatiemomenten leiden er toe dat we drie keer per jaar onze aanpak hierop aanpassen.

Deze tussentijdse resultaten worden altijd met ouders en leerling besproken.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze kinderen stromen uit naar diverse vormen van voortgezet onderwijs. Dit loopt uiteen van Praktijkonderwijs tot V.W.O. Wij willen zoveel mogelijk een kindcentrum zijn voor alle kinderen, dus ook voor kinderen die een extra zetje in de rug en/of extra uitdaging nodig hebben. 

De belangrijkste vraag voor ons is hoeveel een kind geleerd heeft en of de hoeveelheid en snelheid overeenkomt met de capaciteiten van het kind.

We vinden het belangrijk om hoge verwachtingen te hebben en dus willen wij ook een school zijn die gemiddeld in de jaren op of boven het landelijk gemiddelde scoort en dat lukt ons ook. Wij zijn kritisch en maken effectieve verbeterplannen als we niet tevreden zijn over resultaten.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Democratisch burgerschap is de sociale opbrengst waar wij op inzetten. Wij leren onze leerlingen om verantwoordelijk te zijn voor de sfeer, de regels en afspraken en te zorgen voor elkaar. Dat doen we door kinderen serieus te nemen en invloed te geven in het proces en resultaat. Op Vlinderslag werken we vanuit de methode Vreedzame School.  
Naast het goed omgaan met elkaar, besteden we veel aandacht aan de zelfredzaamheid van kinderen. Vanaf de peuter- kleuterleeftijd leren ze zelf te plannen, nakijken, kiezen en vragen te stellen. Zodat ze sturing kunnen geven aan hun eigen leerproces en welbevinden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school is uitermate trots op de bevindingen van van de inspecteur van het onderwijs naar aanleiding van haar bezoek dd. mei 2016. Het verslag van dit bezoek, verschenen in januari 2017, is voor de school meer dan aanleiding om verder te bouwen aan onze schoolontwikkeling. Wij nodigen u als lezer bij deze graag uit om door te klikken naar de site van de inspectie van het onderwijs. U vindt hier de reis die de school de afgelopen jaren heeft afgelegd in vogelvlucht terug. 

uit het rapport dd. jan 2017:

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN  
Obs 'Vlindervallei' (nu Vlinderslag) heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De school haalt voldoende eindresultaten. Het didactisch handelen is voldoende en de leerlingen tonen zich betrokken bij de lessen. De school heeft een leerlingenpopulatie met sterk uiteenlopende onderwijsbehoeften. Leraren hebben goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en geven waar nodig extra begeleiding en ondersteuning. De school heeft een gestructureerd en prettig schoolklimaat. Leerlingen worden positief benaderd en leraren en leerlingen gaan respectvol met elkaar om. De directie en het team van de Vlindervallei hebben zicht op de onderwijskwaliteit en het team werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de schoolontwikkeling.

Terug naar boven