CBS De Wegwijzer

Nieuwstraat 17 7927 PJ Alteveer (Gem. De Wolden)

 • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
 • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
 • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
 • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
 • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer

Het team

Toelichting van de school

Alle medewerkers op onze school vormen samen het team. Bij ons op school werken:

 • 3 leerkrachten in groep 1/2A en 1/2B
 • 2 leerkrachten en een onderwijsassistent in groep 3/4
 • 3 leerkrachten, een leerkrachtondersteuner en een onderwijsassistent in groep 5/6
 • 2 leerkrachten en een leerkrachtondersteuner in groep 7/8
 • 2 schoonmakers
 • een directeur/bestuurder
 • intern begeleider

Daarnaast begeleiden wij stagiaires die gedurende een bepaalde periode onderdeel van ons team uitmaken. Dit zijn veelal stagiaires die de opleiding tot onderwijsassistent of de opleiding tot leerkracht volgen.

Eén van de leerkrachten heeft de opleiding voor Intern Begeleider gevolgd en is, gezamenlijk met de directeur, eindverantwoordelijk voor de zorg in de school.
De leerkrachtondersteuner en onderwijsassistenten ondersteunen in de groepen en begeleiden individuele en groepjes leerlingen binnen en buiten de groep. De leerkrachtondersteuner is daarnaast verantwoordelijk voor diverse secretariële werkzaamheden. Eén leerkracht is een deel van de week vrijgesteld van het lesgeven om bij te dragen aan de ontwikkelingen op ICT gebied.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof wordt de vervanging zoveel mogelijk door de duo-collega of een andere collega die werkzaam is binnen de school gedaan. Bij langer durende afwezigheid wordt naar andere vervanging gezocht. Mocht het niet mogelijk zijn om vervanging te regelen dan wordt een groep een schooltijd vrijaf gegeven. Kinderen van buitenshuis werkende ouders, met oppasproblemen, kunnen in zo'n geval altijd in andere groepen opgevangen worden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er wordt gewerkt met combinatiegroepen. Op basis van de groepsgrootte en/of samenstelling van de groep wordt jaarlijks bekeken of er groepen (deels) gesplitst moeten worden. Er is 1 leerkrachtondersteuner en een onderwijsassistent in dienst die extra ondersteuning in de groep of aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen bieden. 

Voor de leerlingen in groep 6 t/m 8 (incidenteel groep 5) is deelname aan een plusklas mogelijk. Deze voorziening is structureel.

We streven ernaar dat leerlingen die tussen 1 september en 1 januari 4 jaar worden, na het betreffende schooljaar, doorstromen naar groep 2. Voor het volgen van de ontwikkeling maken we gebruik van de leerlijnen behorende bij het Digikeuzebord. Indien er sprake is van een stagnatie in de (leer)ontwikkeling wordt de leerling besproken in de leerlingbespreking en kan, in overleg met ouders, besloten worden dat een leerling, na de zomervakantie, het onderwijs in groep 1 voortzet. De eindbeslissing hierover ligt bij de school. Wanneer blijkt dat de leerling gedurende het 2e jaar in groep 1 een ontwikkeling laat zien die het mogelijk maakt om alsnog de overstap te maken naar groep 2 kan deze mogelijkheid geboden worden. Wanneer een kind aan het eind van groep 2 (nog) niet toe is aan de leerstof en ontwikkelingsvereisten van groep 3 is een verlengde kleuterperiode een optie. 

In de loop van iedere jaargroep wordt bekeken of de leerling na het betreffende schooljaar door kan stromen naar de volgende groep. Bij een stagnatie in de (leer)ontwikkeling kan besloten worden tot een doublure.

Voor leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdagingen in het onderwijs aan bieden we sinds schooljaar 22-23 Levelwerk aan. Tevens wordt gekeken of het onderwijs verrijkt of gecompact kan worden. Als blijkt dat het compacten en verrijken van de leerstof en vanaf groep 6 deelname aan de plusklas onvoldoende recht doet aan de behoeften van de leerling, dan kan vervroegde doorstroming naar een volgende groep overwogen worden. Bij de mogelijkheid van versnellen wordt altijd gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. De mogelijkheid tot versnellen is een beslissing die door de intern begeleider, de hb specialisten en de directie gemaakt wordt. Wanneer vanuit het ontwikkelingsperspectiefplan zichtbaar wordt dat de leerontwikkeling op de basisschool stagneert en de sociale- en emotionele ontwikkeling dit toelaat is een vervroegde overstap naar het VO bespreekbaar. 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 nemen afwisselend deel aan een workshop gericht op muziek, dans en/of drama en wetenschap en techniek. 

De school beschikt over een intern begeleider. Naast de rol van leerkracht is de intern begeleider, gezamenlijk met de directeur, eindverantwoordelijk voor de zorg in de school. 

Een aantal leerkrachten is bevoegd om gym te geven. Eén van deze leerkrachten heeft de Post-hbo opleiding 'Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs' gevolgd en voorziet de leerkrachten van tips en adviezen m.b.t. de lessen bewegingsonderwijs. Daarnaast wordt er samengewerkt met de sportfunctionaris van gemeente De Wolden voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De uren die besteedt worden aan de dagopening staan vermeldt bij levensbeschouwing.

Naast de genoemde rekenlessen vindt er ook een aanbod op het gebied van rekenen en taal plaats tijdens de lessen zintuiglijke oefening en het werken met de ontwikkelingsmaterialen.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Afhankelijk van de (tijdelijke) onderwijsbehoeften van de groep kan er afgeweken worden van genoemde tijden. 

De uren die besteed worden aan de dagopening staan vermeld bij levensbeschouwing. 

Leerjaar 3:
Lezen bestaat uit de vakken: taal, lezen en schrijven.

Leerjaar 4 t/m 8:
Taal bestaat uit de vakken: taal, spelling en schrijven.
Lezen bestaat uit de vakken: technisch lezen, begrijpend lezen en studievaardigheden.
Wereldoriëntatie bestaat uit lessen gericht op aardrijkskunde en topografie, geschiedenis, natuur, burgerschap en verkeer.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Een eventuele afwijzing kan niet op voorhand in zijn algemeenheid vastgesteld worden. Er wordt per kind afgewogen welke zorg er geboden kan worden. Dit is mede afhankelijk van de groepsgrootte, de onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep en de leerkrachtvaardigheid. 

We geven onderwijs aan en maken gebruik van methodes/methodieken ontwikkeld voor:
- leerlingen met taal en/of spraakproblemen;
- leerlingen met rekenproblemen;
- leerlingen die minder of meer-/hoogbegaafd zijn;
- leerlingen met gedragsproblemen.
Waar mogelijk bieden we ook onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke handicap en/of een chronische aandoening.

Voor leerlingen met leesproblemen en (potentiële) dyslexieleerlingen maakt de school gebruik van diverse interventieprogramma's. 

Kinderen vanaf groep 6 (incidenteel groep 5) kunnen, na toelating, deelnemen aan de plusklas. De kinderen werken middels projecten gezamenlijk aan hun persoonlijke leerdoelen.

In groep 7 wordt bij leerlingen, die er mogelijk voor in aanmerking komen, m.b.v. de toolkit SiDi PO (signalering en diagnosticering) , bekeken of er in groep 8 deelgenomen kan worden aan het Dotato programma op het Roelof van Echten College. Met de toolkit SiDi PO kunnen we nagaan of er sprake is van een leervoorsprong / hoge begaafdheid en welke belemmeringen er evt. zijn.  Doel van het Dotato programma is om meer- en hoogbegaafde kinderen bij elkaar te brengen om ervaringen te delen en te leren omgaan met uitdagende, prikkelende opdrachten, zodat zij leren leren. De kinderen die toegelaten worden gaan in groep 8, 8x, op een woensdagochtend naar het voortgezet onderwijs. 

Ons volledige schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat vermeld op de website van de school en op scholenopdekaart.nl.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het schooljaar 2021-2022 heeft een leerkracht de opleiding 'Specialist Jonge Kind' afgerond. Vanuit de opgedane kennis en kunde willen we komende jaren het onderwijs in de onderbouw versterken. 

De school streeft er naar om komende jaren één of meerdere teamleden op te leiden tot taal- en leesspecialist en daarmee het taal- en leesonderwijs door te ontwikkelen. 


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) participeren de leerkrachten, de intern begeleider en de directie in diverse VVE-netwerken. Omdat we het belangrijk vinden om gezamenlijk met Doomijn een kindcentrum te vormen, wordt bij diverse activiteiten de samenwerking gezocht met zowel de peuterspeelzaal als de kinderopvang. Daarnaast vinden er gedurende het schooljaar, vanuit de onderbouw, gezamenlijke projecten met de peuterspeelzaal plaats. Hier wordt gebruik gemaakt van het VVE programma "Piramide".

In de groepen 1 en 2 wordt er gebruik gemaakt van het programma 'Kleuterplein'. Vanuit diverse thema's wordt er gewerkt aan o.a. de ontwikkeling van taal/lezen en woordenschat, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Terug naar boven