CBS De Wegwijzer

Nieuwstraat 17 7927 PJ Alteveer (Gem. De Wolden)

  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school


Het 1F niveau is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het 1S (streefniveau) bij rekenen of het 2F niveau bij taalverzorging en lezen. Het percentage leerlingen dat op rekenen het streefniveau heeft gehaald ligt beneden de schoolweging. 

Gemiddeld over de periode 2019-2023 scoort de school op alle vaardigheden gezamenlijk boven de schoolwegingsnorm. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de voortgang van de kinderen te volgen maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Naast de dagelijkse observaties en de methode gebonden toetsen maken we voor taalverzorging, begrijpend lezen en rekenen gebruik van het IEP leerlingvolgsysteem. Daarnaast maken we voor technisch lezen in groep 3 t/m 8 gebruik van de Cito DMT en AVI toetsen.
De resultaten van de methodetoetsen worden geanalyseerd en met de evt. benodigde acties verwerkt in groepsplannen en evt. in een individueel plan.

In de groepen 1 en 2 wordt er voor de vakken beginnende gecijferdheid en beginnende geletterheid een groepsplan opgesteld. In de groepen 3 t/m 8 voor de vakken lezen, taalverzorging en rekenen. In het groepsplan worden de doelen en de wijze waarop er aan de doelen gewerkt wordt beschreven.

Onze teamleden gaan ervoor om alle leerlingen de benodigde ondersteuning te bieden. Wanneer leerlingen, naast de basisondersteuning, extra ondersteuning nodig hebben wordt de intern begeleider geraadpleegd. Indien nodig wordt er een individueel plan opgesteld. 

De resultaten van de IEP LVS toetsen worden op individueel, groeps- en schoolniveau geanalyseerd. De groeps- en schoolanalyses worden 2x per jaar besproken in het team. De individuele analyses worden, indien nodig, tijdens een leerlingbespreking met de intern begeleider besproken. Op basis van de besprekingen worden de plannen aangepast. 

Als uit de resultaten blijkt dat deelname aan de plusklas een mogelijke optie is wordt het SiDi PO ingevuld. Een signaleringsinstrument voor meer- en hoogbegaafden. Leerlingen vanaf groep 6 (incidenteel vanaf groep 5) kunnen deelnemen aan de plusklas. 

Om de kinderen te betrekken bij hun eigen ontwikkeling worden de resultaten op zowel de methode- als de niet methodegebonden toetsen ook met henzelf besproken. Om ze gericht aan de doelen te laten werken en meer eigenaarschap te geven kan er gewerkt worden met een data/doelenmuur. De resultaten worden tijdens rapportgesprekken en evt. tussentijdse gesprekken met ouders besproken.

In groep 1 en 2 wordt er gebruik gemaakt van het Digikeuzebord en het bijbehorende leerlingvolgsysteem. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op basis van de ontwikkeling van de kinderen wordt er in het najaar van groep 8 een advies gegeven m.b.t. voortgezet onderwijs.  De leerkracht van groep 8 geeft advies op basis van de plaatsingswijzer. Daarin zijn de IEP scores voor rekenen, taal en lezen vanaf groep 7 leidend. Omdat een kind voor ons meer is dan alleen de resultaten op de genoemde vakken, kijken we bij het advies ook naar de gehele ontwikkeling van de kinderen. Op basis van de gemaakte toetsen in januari wordt dit advies opnieuw besproken. In februari 2024 maken de kinderen de IEP doorstroomtoets en worden de leerlingen aangemeld voor het voortgezet onderwijs. Wijkt het advies van de eindtoets af van het advies vanuit school dan vindt er een extra gesprek plaats. De aanmelding wordt gezamenlijk door ouders en de school verzorgd. Valt de uitslag van de doorsttroomtoets hoger uit dan het gegeven advies dan kan het advies aangepast worden. 
Mochten ouders bezwaar hebben tegen het advies van de school dan kan er contact opgenomen worden met het samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs. 

Schooljaar 2022-2023 zijn er 12 leerlingen uitgestroomd naar het voorgezet onderwijs.  De volgende uitstroomadviezen zijn gegeven:

0% basisberoepsgerichte leerweg

8% kaderberoepsgericht leerweg

25% vmbo kaderberoepsgericht leerweg t/m gemengde of theoretisch leerweg

8%vmbo theoretische leerweg

43% havo

8% havo / vwo

8% vwo

Deze leerlingen zijn uitgestroomd naar het Roelof van Echten College, het RSG Wolfsbos en het Vechtdal.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om tot leren te komen is een veilige, plezierige en stimulerende omgeving een belangrijke voorwaarde. De kinderen moeten zich veilig en geaccepteerd weten om tot leren te kunnen komen en zelfvertrouwen te ontwikkelen. 

Wij geloven dat God elk kind uniek geschapen heeft met eigen gaven en talenten. Kinderen krijgen zoveel mogelijk de ruimte om zichzelf te zijn binnen de regels die op school gelden. Als school proberen we de veiligheid te creëren die hiervoor nodig is. Kinderen leren de mogelijkheden en beperkingen van zichzelf te accepteren en te waarderen. Wij begeleiden hen in de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en zelfstandigheid. Daarbij wordt hen geleerd om met zorg en respectvol met elkaar om te gaan.

Op school schenken wij daarom nadrukkelijk aandacht aan de sociaal- en emotionele ontwikkeling van kinderen. Het om kunnen gaan met eigen gevoelens of emoties en die van anderen draagt bij aan het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • respect en zorg voor elkaar
  • samen groeien en ontwikkelen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2021-2022 heeft het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen plaatsgevonden. De school heeft op alle standaarden van het kwaliteitsgebied 'Besturing, kwaliteitszorg en ambitie' een voldoende gescoord. Op een aantal terreinen heeft de onderwijsinspectie verwachtingen uitgesproken. Hier zal de komende jaren aan gewerkt gaan worden. 

Terug naar boven