Roomskatholiek Basisschool ST Willibrordus

Van Gaverenlaan 10 a 5131 CT Alphen (Noord-Brabant)

Vaak krijgen wij te horen dat we een warm en toegankelijk gebouw hebben waar eenieder zich goed voelt en we mogen zijn zoals we zijn.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school neemt jaarlijks, in navolging van de cito-toetsen behorende bij het leerlingvolgsysteem en de entreetoets in groep 7, de cito eindtoets af.

In het schooljaar 2017-2018 behaalde groep 8 een gemiddelde eindscore van 537,5

In het schooljaar 2018-2019 behaalde groep 8 een gemiddelde eindscore van 539,3

In het schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de coronacrisis geen entreetoets in groep 7 en geen eindtoets in groep 8 afgenomen. De leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in groep 8 zitten maken in september 2020 de entreetoets alsnog.

In het schooljaar 2020-2021 behaalde groep een gemiddelde eindscore van 533,5 (voorlopige cijfers). Deze score valt lager uit dan verwacht mag worden van onze schoolpopulatie. Naast effecten van corona hebben ook de omstandigheden van de toetsafname invloed gehad op het eindresultaat. (na schoolsluiting, eerste keer verplicht digitaal, eerste keer verplicht adaptief).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ondanks het gegeven dat toetsresultaten niet maatgevend zijn voor de totale ontwikkeling van een kind nemen tussenresultaten wel een belangrijke plaats in in ons onderwijsproces. We toetsen onze cito M- resultaten (midden van het schooljaar) aan de landelijke gemiddelden en de normering van de onderwijsinspectie. Ook de cito E-resultaten (eind van het schooljaar) worden in kaart gebracht en dienen als een van onderdelen van de warme overdracht naar het volgende schooljaar. Het streven is om elke leerling in zijn eigen ontwikkeling groei door te laten maken. Dit betekent dat er goed wordt gekeken of er op de gebieden DMT, AVI, rekenen spelling en begrijpend lezen op individueel niveau spake is van een stijgende vaardigheidsscore. 

Een rapportage van de behaalde resultaten op schoolniveau wordt op schoolniveau door intern begeleider en directeur opgesteld en met team en het bestuur besproken.

Leerkrachten analyseren eerst de toetsen zelf. Hierna bespreken zij de door hen gemaakte analyses met directe collega's in het clusteroverleg. Hier wordt besproken welke acties er zijn naar aanleiding van de toetsen kunnen worden ingezet. In de 3 groepsbesprekingen met de intern begeleider, die verspreid over het schooljaar plaatsvinden (groep is gestart / na m-toets / warme overdracht), lichten de leerkrachten deze acties toe en worden deze vastgesteld. In de periode die volgt worden de acties uitgevoerd en in de volgende groepsbespreking wordt hierop geëvalueerd.

Op de Willibrordusschool geven we kinderen meer inzicht in de eigen ontwikkeling d.m.v. kindgesprekken en ouder-kindgesprekken, deze laatste worden vanaf de groepen 4 gevoerd. Kinderen stellen zichzelf hierbij doelen waardoor ze mede eigenaar worden van hun ontwikkelingsproces. 


Binnen het schoolplan 2015-2019 wordt gestreefd naar de volgende opbrengsten: Voor het nieuwe schoolplan (2019-2023) is het de bedoeling dat er concretere afspraken worden gemaakt op school- en bestuursniveau al het gaat om de te behalen resultaten. 

- De uitslagen van de cito eindtoets zijn minimaal conform de eisen van de inspectie. We streven naar een score op de cito eindtoets van op of net boven het landelijk gemiddelde.

- De tussentijdse opbrengsten liggen boven de norm van de inspectie. Toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem (groep 1 t/m 8) en de entreetoets (groep 7) zijn gericht op scores die het bereiken van de gewenste cito eindtoets mogelijk maken. 

-Spreidingsnorm: 75% AB en Maximaal 10% scores DE


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

                        

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven