PC basisschool JP Sweelinck

Groenoord 247 2401 AR Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van PC basisschool JP Sweelinck

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit een directeur, leerkrachten, onderwijsassistent, coördinator voor de Tussen Schoolse Opvang. Er zijn twee Intern Begeleiders die de leerlingenzorg aansturen, coördineren en begeleiden. J.P. Sweelinck is een opleidingsschool van de Marnix Academie en daardoor hebben we jaarlijks studenten van de PABO. De Schoolopleider begeleidt studenten en startende leerkrachten.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervangers voor afwezige leerkrachten is geregeld door middel van de vervangingspool. Incidenteel kan vervanging een probleem opleveren. Als het niet lukt een vervanger te vinden, maken SCOPE scholen gebruik van een intern noodplan. In zo’n geval wordt gezocht naar interne oplossingen. Deze kunnen bestaan uit het inzetten van parttime leerkrachten, het doorschuiven van een leerkracht naar een andere groep, het combineren van groepen of het verdelen van kinderen over andere groepen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Het bestuur van SCOPE scholengroep is aangesloten bij het RegionaalTransfercentrum ‘Cella’ (RTC Cella).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school werkt in jaargroepen, dat wil zeggen dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. We werken handelingsgericht, waarbij we rekening houden met de onderwijsbehoeften van elk kind. Zo zijn er kinderen met een eigen leerlijn. Zij krijgen meer tijd en begeleiding om de leerstof te doorlopen. Voor kinderen die sneller kunnen, verzorgen we pluswerk, zodat zij voldoende uitdaging ervaren. Het onderwijs wordt gestructureerd via vak- en vormingsgebieden, waarbij we eigentijdse methoden gebruiken, die voldoen aan de kerndoelen. De leerkracht is de spil om dit op een uitdagende wijze vorm te geven. Naast groepsgewijze instructie, vindt er instructie in groepjes of aan individuele leerlingen plaats. Bij dit alles geven we vorm aan zelfstandig en samenwerkend leren.

Het team bestaat uit:

 • Directeur
 • Intern Begeleider
 • Leerkrachten
 • Onderwijsondersteuners
 • Coördinator Tussenschoolse Opvang
 • Conciërge
 • Stagiaires 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder Wereldoriëntatie vallen de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. Leerlingen werken aan het verwerven van kennis, het vergroten van hun zelfvertrouwen en zij ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

J.P. Sweelinck heeft een zeer gevarieerde doelgroep voor wat betreft de onderwijsbehoeften.

We bieden onder andere ondersteuning bij:

 • meerbegaafde leerlingen
 • leerproblemen; waaronder moeilijk lerend, dyslexie en dyscalculie
 • sociaal-emotionele problematiek
 • gedragsproblematiek
 • verwerven van de Nederlandse taal

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zullen ons in het schooljaar 22-23 oriënteren op de bestaande methodes voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij willen hierna kiezen voor de methode die voor onze leerlingen de beste handreikingen geeft m.b.t. deze ontwikkeling.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds 2002 doet de J.P. Sweelinck mee aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (V.V.E.). Dit is een taal-stimulerings-programma, om de taalachterstanden al in een vroeg stadium, te beginnen op de peuterspeelzalen, aan te pakken. Omdat wij een VVE-school zijn, hebben we de beschikking over een leerkrachtondersteuner, die ondersteunt in groep 1-4. Zij begeleidt de kinderen, individueel of in een kleine groep bij het verwerven van (taal)vaardigheden.

Terug naar boven