PC basisschool JP Sweelinck

Groenoord 247 2401 AR Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van PC basisschool JP Sweelinck

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten worden gemeten door middel van de eindtoets van ROUTE 8. Een zorgvuldige afname wordt gegarandeerd. In principe doen alle leerlingen mee aan de eindtoets. Uitzonderingen kunnen zijn: leerlingen met een ontwikkelperspectief, leerlingen die uitstromen naar het VSO of praktijkonderwijs, leerlingen met lgf-, SO- of SBO-indicatie en leerlingen die kort in Nederland zijn. De resultaten van de eindtoets worden aan ouders/verzorgers bekend gemaakt door middel van de rapportagekaart. Als zij willen kunnen ze dan in gesprek gaan. Dit gebeurt alleen als het resultaat van de eindtoets hoger is dan het advies en zij hun kind op een hoger niveau willen aanmelden. De eindopbrengsten worden elk schooljaar in het team besproken om zo onze successen te vieren en te kijken waar nog kansen liggen voor verbetering.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat het beste bij het kind past. De meeste kinderen doen het prima op school. Een aantal leerlingen heeft meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel en passend mogelijk, is de kern van ons onderwijs. 

Onze intern begeleiders helpen de leerkrachten met het zoeken naar mogelijkheden voor extra begeleiding wanneer er sprake is van leer en/of sociaal emotioneel problemen. Zij hebben regelmatig gesprekken met leerkrachten, en worden actief betrokken bij het helpen en meedenken over de vraag hoe een kind het beste begeleid kan worden. De intern begeleiders houden samen met de leerkracht de ontwikkeling van ieder kind bij.

Tijdens de groepsbespreking wordt besproken of ieder kind het onderwijs krijgt dat bij hem/haar past, of de leerkracht de juiste aanpak gebruikt en hoe de leerkracht met het resultaat van een toets kan omgaan. Specifieke onderwijsbehoeften worden vastgelegd in Leeruniek, een centraal dashboard, waar de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling samenkomen in één overzicht. Zowel de leerkracht als de intern begeleiders én de directeur heeft altijd zicht op de ontwikkeling van de leerling, de groep en de school als geheel.

De resultaten van de methode- en DIA-toetsen worden twee keer per jaar weergegeven in het rapport van de kinderen. Op schoolniveau brengen we twee keer per jaar de (tussen)opbrengsten in kaart en analyseren dit met het hele team. Hierbij worden de trendanalyses nauwkeurig bekeken en besproken.

Wij volgen de ontwikkelingen van de leerlingen met behulp van verschillende middelen:

  • BOSOS - volgsysteem voor de kleuters
  • Methodetoetsen
  • DIA LOVS tussentoetsen 
  • Leeruniek
  • Kindbegrip
  • ROUTE 8 eindtoets

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 1 t/m 8 houden we een leerlingvolgsysteem bij. Elk schooljaar wordt in groep 8 de eindtoets van ROUTE 8 afgenomen. We werken met de plaatsingswijzer, waarbij het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 een cruciale rol speelt bij de advisering van de leerling. Voor een second opinion kunnen we gebruik maken van de expertise van de SCOPE orthopedagogen. De adviezen worden met leerlingen en ouders/verzorgers besproken. Van invloed op het gegeven schooladvies zijn de volgende factoren:

  • het werken aan werkhouding, motivatie, concentratie en zelfstandigheid
  • leerresultaten over een aantal schooljaren, resultaat eindtoets indien hoger dan het gegeven schooladvies
  • mogelijkheid van ondersteuning vanuit thuis

Het digitaal overdracht dossier (DOD) van iedere leerling wordt door de leerkracht ingevuld. Er vindt warme overdracht plaats met de ontvangende school voor voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven