Protestants Christelijke Basisschool De Windroos

Zaalbergstraat 1 2405 XA Alphen aan den Rijn

  • Onze school kenmerkt zich met structuur. Vanaf de allerjongsten t/m groep 8 werken we met een dagritme. Dit geeft rust, ritme en structuur.
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (Parnassys).

Het leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal methode-onafhankelijke observatie- en toetsinstrumenten die gedurende het jaar worden afgenomen. Bij de groepen 1-2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd met behulp van het observatiesysteem BOSOS. Vanaf groep 3 worden DIA tussentoetsen op het gebied van lezen, spelling en rekenen afgenomen. Na iedere toetsperiode worden de resultaten besproken en geanalyseerd door leerkracht en interne begeleider en waar nodig voorzien van actie voor de komende periode.

Ouders ontvangen twee keer per jaar een overzicht van de landelijk genormeerde DIA Toetsen. In groep 8 wordt de Eindtoets Route 8 afgenomen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd door gebruik te maken van ZIEN! (21-22) en Kindbegrip (22-23), wat geïntegreerd is in Parnassys. De leerlingenlijsten worden door de leerkrachten ingevuld in november en maart. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vullen jaarlijks rond de maand april een vragenlijst in over hun welbevinden en gevoel van veiligheid op school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies groep 8

Om te komen tot een passend schooladvies voor het vervolgonderwijs in het voortgezet onderwijs werken wij met het instrument ‘de Plaatsingswijzer’. In de Plaatsingswijzer worden de gegevens van het leerlingvolgsysteem opgenomen en vindt aanvulling plaats over de wijze waarop een kind zich binnen het onderwijs ontwikkelt, gedraagt en presteert. Vanaf groep 6 wordt De Plaatsingswijzer ingezet en besproken met ouders en kind. Hierin wordt het verwachte uitstroomprofiel benoemd. In groep 8 wordt dit definitief gemaakt na het afnemen van de verplichte eindtoets. Wij nemen de digitale versie ‘Route 8’ af. In zeer bijzondere gevallen kan een uitslag voor een kind leiden tot een heroverweging door de school van het schooladvies voor voortgezet onderwijs. Heroverweging kan alleen als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het schooladvies. Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en speciale ondersteuning nodig hebben, kunnen leerwegondersteuning (LWOO) aanvragen. Dit traject wordt vroegtijdig ingezet (groep 7) en gaat altijd in overleg met ouders.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • samenwerken
  • plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We zijn erg blij met het oordeel van de inspectie dat zij vertrouwen heeft in De Windroos.

We werken hard aan de onderdelen waarop we nog geen voldoende kregen en willen de voldoendes het liefst uitbouwen tot een 'goed'. We kijken daarbij naar onze kinderen: wat vragen zij van ons, wat hebben zij nodig. We kijken ook naar wat het Voortgezet Onderwijs vraagt. Wat kunnen wij dan bieden?

De antwoorden: goede instructie, uitdaging, veiligheid, zelfstandigheid, leren plannen en nog veel meer andere aspecten. Deze laten we terugkomen in onder andere het werken met dag- en weektaken, differentiatie daarbij, Handelings Gericht Werken, het werken met Topondernemers voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur: veel kennis zelf ophalen, verzamelen, ordenen in presentaties, werkstukken, muurkranten en presenteren in spreekbeurten, PowerPoints en groepspresentaties).

Terug naar boven