Protestants Christelijke Basisschool De Windroos

Zaalbergstraat 1 2405 XA Alphen aan den Rijn

  • Zo ziet ons schoolplein aan de Torenstraat eruit.
  • Onze school kenmerkt zich met structuur. Vanaf de allerjongsten t/m groep 8 werken we met een dagritme. Dit geeft rust, ritme en structuur.
  • De kleuters ontwikkelen zich door te spelen en te leren.
  • De kinderen kunnen op de gang de leerstof al bewegend inprenten.
  • Hier op school mag je zelfs binnen bewegen!

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in de groepsmap en in het leerlingvolgsysteem (Parnassys).

Het leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal methode-onafhankelijke observatie- en toetsinstrumenten die gedurende het jaar worden afgenomen. Bij de groepen 1-2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd met behulp van het observatiesysteem BOSOS. Vanaf groep 3 worden Cito-toetsen op het gebied van lezen, spelling en rekenen afgenomen. Na iedere toetsperiode worden de resultaten besproken en geanalyseerd door leerkracht en Intern Begeleider en waar nodig voorzien van actie voor de komende periode.

Ouders ontvangen twee keer per jaar een overzicht van de landelijk genormeerde CITO Toetsen. In groep 8 wordt de Eindtoets Route 8 afgenomen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd door gebruik te maken van ZIEN, wat geïntegreerd is in Parnassys. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vullen jaarlijks rond de maand april een vragenlijst in over hun welbevinden en gevoel van veiligheid op school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze uitstroom ligt op een behoorlijk peil en vormt een goede afspiegeling van onze wijk. De kwaliteit van onze VO adviezen en de uitstroom is goed. Dit blijkt ook uit het feit dat bij onze kinderen die naar het VO gaan, er in de drie jaar daarna nauwelijks sprake is van op- of afstroom (doorgaan naar een 'hogere' of 'lagere' vorm van onderwijs).

We willen deze kwaliteit graag behouden en nog verder verbeteren. Zo doet onze school mee aan de "plaatsingswijzer". Hiermee kunnen we nog gerichter werken aan een passend VO advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven