Protestants Christelijke Basisschool De Windroos

Zaalbergstraat 1 2405 XA Alphen aan den Rijn

  • Onze school kenmerkt zich met structuur. Vanaf de allerjongsten t/m groep 8 werken we met een dagritme. Dit geeft rust, ritme en structuur.
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (Parnassys).

Het leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal methode-onafhankelijke observatie- en toetsinstrumenten die gedurende het jaar worden afgenomen. Bij de groepen 1-2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd met behulp van het observatiesysteem BOSOS. Vanaf groep 3 worden Cito-toetsen op het gebied van lezen, spelling en rekenen afgenomen. Na iedere toetsperiode worden de resultaten besproken en geanalyseerd door leerkracht en interne begeleider en waar nodig voorzien van actie voor de komende periode.

Ouders ontvangen twee keer per jaar een overzicht van de landelijk genormeerde CITO Toetsen. In groep 8 wordt de Eindtoets Route 8 afgenomen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd door gebruik te maken van ZIEN!, wat geïntegreerd is in Parnassys. De leerlingenlijsten worden door de leerkrachten ingevuld in november en maart. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vullen jaarlijks rond de maand april een vragenlijst in over hun welbevinden en gevoel van veiligheid op school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze uitstroom past bij het niveau van het individuele kind. De kwaliteit van onze VO adviezen en de uitstroom zijn goed. Dit blijkt ook uit het feit dat bij onze kinderen die naar het VO gaan, er in de drie jaar daarna nauwelijks sprake is van op- of afstroom (doorgaan naar een 'hogere' of 'lagere' vorm van onderwijs).

We willen deze kwaliteit graag behouden en nog verder verbeteren. Zo werkt onze school mee aan de "plaatsingswijzer". Hiermee kunnen we nog gerichter werken aan een passend VO advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We zijn erg blij met het oordeel van de inspectie dat zij vertrouwen heeft in De Windroos.

We werken hard aan de onderdelen waarop we nog geen voldoende kregen en willen de voldoendes het liefst uitbouwen tot een 'goed'. We kijken daarbij naar onze kinderen: wat vragen zij van ons, wat hebben zij nodig. We kijken ook naar wat het Voortgezet Onderwijs vraagt. Wat kunnen wij dan bieden?

De antwoorden: goede instructie, uitdaging, veiligheid, zelfstandigheid, leren plannen en nog veel meer andere aspecten. Deze laten we terugkomen in onder andere het werken met dag- en weektaken, differentiatie daarbij, Handelings Gericht Werken, het werken met Topondernemers voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur: veel kennis zelf ophalen, verzamelen, ordenen in presentaties, werkstukken, muurkranten en presenteren in spreekbeurten, PowerPoints en groepspresentaties).

Terug naar boven