Protestants Christelijke Basisschool De Windroos

Zaalbergstraat 1 2405 XA Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos

Het team

Toelichting van de school

Het team heeft een prettige leeftijdsopbouw: het is een mooie mix van jonge(re) en oude(re) leerkrachten. Een samengaan van nieuwere ziens- en werkwijzen met meer ervaring. Als die mix dan ook nog met enthousiasme en plezier zijn/haar werk doet, kun je met recht zeggen dat het team van De Windroos een TEAM is.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het bestuur van SCOPE scholengroep, waartoe De Windroos behoort, is aangesloten bij het Regionaal Transfercentrum ‘Cella’ (RTC Cella). Indien een leerkracht verlof nodig heeft, schakelt de school RTC Cella in om de vervanging te regelen.

Indien vervanging via dit orgaan niet lukt, gaat de school op zoek naar interne oplossingen als bijvoorbeeld het inzetten van parttime leerkrachten vanuit het eigen team, het combineren van groepen of verdelen van kinderen over andere groepen. Het beleid is er opgericht om te voorkomen dat leerlingen thuis moeten blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kleutergroepen zijn op De Windroos gecombineerd. De kinderen van groep 1 en groep 2 spelen en leren samen met elkaar. In deze groepen zorgen we voor een doorgaande lijn door middel van een rijke leeromgeving via hoeken, verbindend spelen en thematisch werken. We zien kansrijke combinaties in deze manier van werken voor de ontwikkeling van kinderen.

Groep 3, 4 en 8 zijn homogene groepen, waarbij de mogelijkheid bestaat om groepsdoorbrekend te werken. Groepsdoorbrekend werken houdt in dat de jaargroep wordt doorbroken. Kinderen uit verschillende jaargroepen kunnen met elkaar aan een opdracht werken, dit kan zijn op een gezamenlijk niveau of juist op verschillend niveau. 

Daarnaast zijn er twee combinatiegroepen; groep 5/6 en groep 6/7. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Een kind moet in 8 jaren basisonderwijs 7520 lesuren maken. Op De Windroos worden deze uren op de volgende wijze gemaakt:

Groepen 1 t/m 4 minimaal 880 uur (4 x 880 = 3.520 uren),
Groepen 5 t/m 8 minimaal 1000 uur (4 x 1.000 = 4.000 uren).

Het gebeurt steeds vaker dat een bestuur de 7.520 uur verdeeld over 8 jaren = 940 uur per jaar. Andere besturen werken met het werkelijke beschikbare aantal werkdagen in een schooljaar. Zo kan het gebeuren dat bij het ene schoolbestuur meer of minder lesvrije dagen voorkomen dan bij het andere bestuur.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Windroos biedt onderwijs aan leerlingen van de basisschoolleeftijd. Binnen deze groep leerlingen is er diversiteit in cognitieve mogelijkheden. Om deze reden hebben wij een breed lesaanbod en kunnen leerlingen op 3 niveaus les krijgen. We bieden basisondersteuning aan. Basisondersteuning bestaat uit lesaanbod waarbij zowel kinderen die moeite hebben met de leerstof als kinderen die meer aan kunnen goed begeleid kunnen worden. Dyslexie en dyscalculie vallen ook onder deze basisondersteuning. 

Voor leerlingen die de leerstof lastig vinden zijn er extra ondersteuningsmogelijkheden. Dat geldt ook voor leerlingen die cognitief meer uitdaging nodig hebben. Deze laatste groep krijgt extra uitdaging in de groep en er is een mogelijkheid voor het deelnemen aan een bovenschoolse plusklas (Kaleidoscope). In hoofdstuk 7 van de algemene Scopegids kunt u meer lezen over passend onderwijs. Op de Windroos werkt ook 3 dagen een onderwijsassistente die ingezet wordt bij de extra ondersteuning.

Begrenzing passend onderwijs en zij-instromers.

Door verhuizing of zorgen rondom de ontwikkeling van een kind kunnen ouders tussentijds op zoek gaan naar een andere school. We noemen dit zij-instromers. Wanneer ouders zich aanmelden op onze school, gaan we zorgvuldig bekijken, of er ruimte is voor deze leerling, maar ook of onze school de juiste plek kan bieden voor goed onderwijs voor hun kind. Dat is tenslotte waar zowel ouders als school naar streven. Soms blijkt na onderzoek dat plaatsing niet mogelijk is. Dit is afhankelijk van een aantal factoren:

· de balans binnen de betrokken groep (de leerlingen onderling en/of de leerkracht) geen ruimte laat voor veranderingen / toevoegingen.
· als er sprake is van meervoudige problematiek die onze deskundigheid te boven gaat.
· de nieuw te plaatsen leerling door gedrags- of werkhoudingsfactoren onevenredig veel tijd gaat vragen van de leerkracht en de school ten koste van het welbevinden en de ontwikkeling van de betrokken groep.
· als ouders niet oplossingsgericht willen meewerken.
· als het gebouw niet de juiste faciliteiten biedt (denk aan een lift, aangepast toilet e.d.) 

Bovenstaande punten zijn ook van toepassing op de leerlingen die op school zitten en waar de grenzen van passend onderwijs bereikt worden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In ons jaarplan staat beschreven wat komend jaar zullen gaan ontwikkelen en in het schoolplan staat welke ontwikkelingen wij in de toekomst willen inzetten. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderopvang Shezaf heeft in onze school een ruimte voor de peuterstart "Het Kompas" voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Zij verzorgen de peuterstart op alle ochtenden, behalve op woensdag. De naastgelegen kinderopvang van Shezaf met De Prinsenark en De Kleurentuin maken ook een keer per week gebruik van onze speelzaal om met de allerjongsten te klimmen en te klauteren.

Voor- en naschoolse opvang wordt door Windkracht 10 via Junis verzorgd in ons gebouw op de dagen maandag, dinsdag en donderdag. Gro-up Kinderopvang BSO Vreugdeoord zit vlakbij de school, ook zij halen kinderen op na schooltijd. Met beide partijen werken we samen bij een aantal bijzondere gelegenheden als jubilea en sport & spel of studiedagen.


Terug naar boven