Rooms Katholieke Basisschool 't Zonnewiel

Bongerdstraat 4 1326 AB Almere

  • Samenwerken in de praktijk.
  • Oogsttijd in de schooltuin.
  • Er wordt hard gewerkt.
  • Oudere kinderen helpen hun jongere schoolgenootjes.
  • Er is rond de school veel ruimte om heerlijk te spelen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen we in de groepen 3 tot en met 8 de Cito toetsen af voor de onderdelen begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen. De uitkomsten evalueren we op school-, leerjaar- en groepsniveau. We proberen zowel de positieve als de negatieve trends tijdig te herkennen en te doorzien om zo mogelijk te leren van juist de positieve trends als ook om mogelijke negatieve trends tijdig te kunnen keren door interventies toe te passen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Met behulp van de nieuwste methodes en onderwijsprincipes werken we er samen aan om elk kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen op het vlak van bijvoorbeeld lezen, taal, rekenen en wereld-oriëntatie. Hiervoor hebben we ons normen gesteld die hoger liggen dan die van de inspectie. Eén belangrijke kanttekening willen we hierbij maken. In onze maatschappij komt meer en meer de nadruk te liggen op optimale resultaten op het vlak van rekenen, taal en lezen. Dat is ook belangrijk. Men kan echter ook doorschieten. Kinderen zijn verschillend en niet elk kind heeft dezelfde intellectuele bagage. Als school moet je daar rekening mee houden en je verwachtingen dus goed afstemmen op de mogelijkheden van het kind om zo elk kind het gevoel te geven dat het er mag zijn. Bekend is dat steeds meer kinderen negatief over zichzelf denken omdat ze menen niet te kunnen voldoen aan de eisen die er aan hen worden gesteld. Dat willen we op ’t Zonnewiel te allen tijde voorkomen en om die reden besteden we dus zoveel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind en stemmen we ons onderwijs zo goed mogelijk af op de mogelijkheden van elk kind. Een kind is meer dan een Cito-score en we vinden dan ook dat je de kwaliteit van de school niet simpel kunt aflezen aan de hand van een Cito-score.

Terug naar boven