Rooms Katholieke Basisschool 't Zonnewiel

Bongerdstraat 4 1326 AB Almere

  • Samenwerken in de praktijk.
  • Oogsttijd in de schooltuin.
  • Er wordt hard gewerkt.
  • Oudere kinderen helpen hun jongere schoolgenootjes.
  • Er is rond de school veel ruimte om heerlijk te spelen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen we in de groepen 3 tot en met 8 de Cito toetsen af voor de onderdelen begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen. De uitkomsten evalueren we op school-, leerjaar- en groepsniveau. We proberen zowel de positieve als de negatieve trends tijdig te herkennen en te doorzien om zo mogelijk te leren van juist de positieve trends als ook om mogelijke negatieve trends tijdig te kunnen keren door interventies toe te passen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

’tZonnewiel is een pedagogische school. We willen een school zijn waar we als team, kinderen en ouders samen werken aan een fijne leef- en werkge­meenschap waar alle kinderen zich thuis voelen, waar we hen werkelijk begeleiden in hun groei naar volwas­senheid. Samen werken we er hard aan om voor onze kinderen een veilige en be­schermende schoolomgeving tot stand te brengen. De gehele organisatie met wezenlijke onderdelen als heterogene groepen, vieringen of de kringgesprekken is erop gericht om zo optimaal mogelijk te werken aan de sociale vorming van de kinderen. Niet voor niets is de op zeer veel scholen gehanteerde Kanjertraining bij ons op school ontwikkeld. Bekend is dat steeds meer kinderen negatief over zichzelf denken omdat ze menen niet te kunnen voldoen aan de eisen die er aan hen worden ge­steld. Dat willen we op ’t Zonnewiel te allen tijde voorkomen en om die reden besteden we dus zoveel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikke­ling van het kind en stemmen we ons onderwijs zo goed mogelijk af op de mogelijkheden van elk kind. Een aantal kenmerken van onze school kan het bovenstaande ver­duidelijken: Vertrouwen. . Kindvriendelijke sfeer. Aandacht voor elkaar. Veiligheid en geborgenheidRespect voor elkaar ongeacht de verschillen. Goede samenwerking tussen ouders en school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid,geborgenheid
  • respect,verantwoordelijkheid
  • vertrouwen,aandacht

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Met behulp van de nieuwste methodes en onderwijsprincipes werken we er samen aan om elk kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen op het vlak van bijvoorbeeld lezen, taal, rekenen en wereld-oriëntatie. Hiervoor hebben we ons normen gesteld die hoger liggen dan die van de inspectie. Eén belangrijke kanttekening willen we hierbij maken. In onze maatschappij komt meer en meer de nadruk te liggen op optimale resultaten op het vlak van rekenen, taal en lezen. Dat is ook belangrijk. Men kan echter ook doorschieten. Kinderen zijn verschillend en niet elk kind heeft dezelfde intellectuele bagage. Als school moet je daar rekening mee houden en je verwachtingen dus goed afstemmen op de mogelijkheden van het kind om zo elk kind het gevoel te geven dat het er mag zijn. Bekend is dat steeds meer kinderen negatief over zichzelf denken omdat ze menen niet te kunnen voldoen aan de eisen die er aan hen worden gesteld. Dat willen we op ’t Zonnewiel te allen tijde voorkomen en om die reden besteden we dus zoveel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind en stemmen we ons onderwijs zo goed mogelijk af op de mogelijkheden van elk kind. Een kind is meer dan een Cito-score en we vinden dan ook dat je de kwaliteit van de school niet simpel kunt aflezen aan de hand van een Cito-score.

Terug naar boven