IKC De Duinvlinder

Slowakijehof 1 1363 BD Almere

Schoolfoto van IKC De Duinvlinder

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van IKC De Duinvlinder te Almere-Poort. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Natuurlijk krijgt u een veel betere indruk tijdens een bezoek aan onze school. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen onze school te bezoeken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gepersonaliseerd leren
  • Talentontwikkeling
  • Thematisch werken
  • Toekomstgericht onderwijs
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Almere Poort en Duin wordt nog volop gebouwd en er wonen veel jonge gezinnen in de wijk. De Duinvlinder is dan ook een groeiende school. 

De verwachting is dat wij in de toekomst richting 400 leerlingen zullen groeien, waarvan 150 in de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3), 150 in de middenbouw (leerjaar 4 t/m 6) en 100 in de bovenbouw (leerjaar 7 en 8). 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode Kindermishandeling

Scholen zijn verplicht om bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, maar ook om huiselijk geweld tegen te gaan. Vanuit de Wet Meldcode wordt geadviseerd een aandachtsfunctionaris aan te stellen. De taken van de aandachtsfunctionaris zijn op onze school ondergebracht bij onze intern begeleider. Medewerkers kunnen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij deze persoon terecht.

Terug naar boven