Montessori Basisschool

Jan Janslaan 4 7602 VV Almelo

  • Voel je welkom op onze kleinschalige fijne school.
  • Samenwerken met montessorimateriaal. Vanuit vertrouwen en veiligheid de verbinding zoeken d.m.v. coöperatief leren.
  • De montessorimaterialen vormen de basis en kern in de voorbereide (leer)omgeving op onze school.
  • Op onze school gaan wij samen ontdekkend leren.
  • Op onze school dragen we zorg voor elkaar en de omgeving.

In het kort

Toelichting van de school

Montessori Basisschool is een reguliere basisschool en geeft eigentijds montessorionderwijs gebaseerd op de visie van Maria Montessori.  

Bij het vormgeven van ons onderwijs, gaan wij uit van: ‘Leer mij het zelf te doen!’.  

Wij als montessorischool gaan ervan uit dat ieder kind wil en kan leren.  Dat vertrouwen ligt, zonder het iedere dag te benoemen, binnen ons leer- en leefklimaat en om die ontwikkeling te ondersteunen is een voorbereide leeromgeving belangrijk. Een kind moet vanuit vertrouwen en verwondering in vrijheid met verantwoordelijkheid kunnen leren en verbindingen kunnen maken.

Het montessorionderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode met als belangrijkste doel het kind zoveel mogelijk ruimte te geven om als een geheel te ontwikkelen.
De onderwijsmethode kenmerkt zich door: 
* erkenning van de ontwikkelingsfase - een kind heeft in elke fase een andere leer/ontwikkeling behoefte; 
* erkenning van de gevoelige periode-  je bent in een bepaalde periode ontvankelijker om iets te leren; 
* verantwoordelijk voor jezelf, de ander en de omgeving; 
* individualiteit van de leerling: een kind mag zich in eigen tempo en interesses ontwikkelen. 

Waarom wij onderwijs geven en wat wij willen bereiken verschilt niet zo veel van andere scholen. Echter hoe wij dit doen wel!
De wijze waarop wij onderwijs vormgeven onderscheidt ons. Zo zijn de klaslokalen op onze school voorbereid op die ontwikkeling.
De kasten zijn bijvoorbeeld open zodat ieder kind kan zien wat er in zit en er vrij uit kan pakken. Er zijn speciaal ontworpen materialen voor de zintuigelijke ontwikkeling en het leren begrijpen van rekenen, taal en lezen.

Het speciaal ontwikkelde montessorimateriaal vormt de basis, de kern, van onze voorbereide rijke (leer)omgeving en staat daarom in het midden van het lokaal en nodigt uit tot ontdekking en ontwikkeling!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorionderwijs
  • Uitgaan van eigen kracht
  • Individuele begeleiding
  • Onderzoekende houding
  • Kosmisch Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Montessori basisschool is een kleinschalige school, waardoor er ruimte is voor de individuele leerling. De afgelopen jaren hebben wij een stabiele lijn in leerlingaantal. De school heeft positieve resultaten en biedt een veilige en vertrouwde omgeving.
De Montessori basisschool betrekt leerlingen van heel Almelo e.o. Ouders die voor deze school kiezen maken vaak bewust een keuze voor het montessorionderwijs en zijn niet gebonden aan het postcodebeleid van de gemeente Almelo.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast de school- en klassenregels zijn er ook afspraken gemaakt door het team van de Montessorischool.
Doel van deze afspraken is om in en rond de school een veilig schoolklimaat te bevorderen.
Deze afspraken zijn samengevat in het veiligheidsplan.
Ten aanzien van bovengenoemde punten zijn er in samenwerking met onder andere de Arbodienst, de BHV-ers, de preventiemedewerker en andere organisaties een groot aantal documenten en protocollen samengesteld die onderdeel uitmaken van dit totale veiligheidsplan. Dit plan wordt op een aantal momenten per jaar doorgenomen en geëvalueerd waarna het waar nodig wordt bijgesteld.
Dit plan omvat de volgende documenten en protocollen: Klachtenregeling, Pestprotocol, Ontruimingsplan, RIE (Risico-inventarisatie en Arbo), logboek speeltoestellen, jaarlijkse controle blusapparatuur en brandsignalering. Alle documenten en protocollen zijn op de school aanwezig en maken onderdeel uit van het totale veiligheidsplan.

De uitgangspunten voor deze afspraken binnen het veiligheidsplan zijn:
De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten. En waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan.

Voor leerlingen:

>Niet pesten of gepest worden;
>Jezelf mogen en kunnen zijn;
>Weten dat geweld en (seksuele) intimidatie uit den boze zijn;
>Bij iemand terecht kunnen als er problemen zijn;
>Serieus genomen worden door personeelsleden en overige medewerkers.

Voor ouder(s)/ verzorger(s):

>Erop kunnen vertrouwen dat de school er alles aan zal doen om een positief leerklimaat te creëren;
>Een open oor vinden voor problemen;
> Weten dat signalen worden opgepakt en problemen aangepakt;
> Duidelijke afspraken over deze aspecten.

Voor personeel en andere medewerkers:

>Met respect bejegend worden door leerlingen, ouders/verzorgers, collega’s etc;
>Zorg hebben voor elkaar;
>Gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor elkaars welbevinden;
>Ergens terecht kunnen met signalen;
>Weten dat problemen worden aangepakt;
>Duidelijkheid over wat er gebeurt bij calamiteiten;
>Duidelijke afspraken over deze aspecten.

Voor de omgeving / de buurt:
>Geen onnodige overlast van leerlingen die rond de school hangen;
>Geen vandalisme, vervuiling of diefstal;
>Weten dat leerlingen worden aangesproken op hun gedrag;
>Een aanspreekpunt voor suggesties of eventuele klachten.

Terug naar boven