Montessori Basisschool

Jan Janslaan 4 7602 VV Almelo

  • Werken met de nieuwste montessorimaterialen.
  • Voel je welkom op onze kleinschalige fijne school.
  • Samenwerken met montessorimateriaal. Vanuit vertrouwen en veiligheid de verbinding zoeken d.m.v. coöperatief leren.
  • De montessorimaterialen vormen de basis en kern in de voorbereide (leer)omgeving.
  • 'Leer mij het zelf te doen', door je eigen weg te vinden in de voorbereide (leer)omgeving.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De schoolverlaters krijgen in januari de NIO en de NPV-j als eindtoets. Deze brengen de IQ score en de persoonskenmerken van iedere leerling in beeld. Deze gegevens worden met ouders en kind besproken. Daarnaast gebruiken we de gegevens uit ons CITO leerlingvolgsysteem; m.n. die van begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen voor het bepalen van het uitstroomniveau.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

‘Basisscholen volgen de vorderingen van de leerlingen door gebruik te maken van toetsen en observaties’, zo schrijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op haar site. ‘Zo kunnen scholen het onderwijs voor leerlingen laten aansluiten op hun vermogen. Daarnaast kunnen scholen signaleren of leerlingen extra zorg nodig hebben’. 
Wij gebruiken toetsen om leerlingen verder te helpen en te ondersteunen.  

Toetsen en analyses:

Toetsen kunnen op twee manieren worden ingezet: formatief of summatief. Formatief toetsen is het toetsen met het oog op het geven van feedback en de bijsturing van het onderwijsleerproces. Bij summatief toetsen vindt de toetsing na het doorlopen van de lesstof plaats en is gericht op het vaststellen van beheersing van de stof. Formatief toetsen is vooral gericht op het leerproces van de leerling, summatief toetsen is vooral van belang voor de leerkracht en het management.   De  tussentoetsen zijn domeintoetsen, dat is een gedeelte uit de leerlijn dat aan de orde hoort te zijn. Dit gedeelte uit de leerlijn wordt achteraf getoetst en daarmee worden tussentoetsen op onze school als summatieve toets ingezet. 

In de visie van Montessori ontwikkelt ieder leerling zich uniek in eigen tempo en naar eigen mogelijkheden. Iedereen volgt haar eigen leerlijn, afhankelijk van interesse, tempo, leervermogen en persoonlijkheid. Na de analyse weet de leerkracht op welk niveau leerlingen functioneren om zo aan te kunnen sluiten op hun onderwijsbehoeften.   Wij volgen hierbij de HGW-cyclus.

Overzicht formatieve/summatieve  toetsen op de Almelose Montessorischool:
Het toetsprotocol van  stichting Varietas wordt gevolgd. Op onze school gebruiken we in de onderbouw observaties, die weggezet worden in het ontwikkelingsvolgmodel Bosos.   In de midden- en bovenbouw worden de volgende toetsen afgenomen IEP LVS,  alle onderdelen inclusief hart en handen DMT voor groep 3 i.v.m. mogelijkheid dyslexie-aanvraag, leerlingen die voldoende scoren vanaf groep 4 niet meer. ZIEN Indien gewenst worden er aanvullende instrumenten gebruikt. We nemen zowel formatieve- als summatieve toetsen af, om beeld te houden van onze onderwijskwaliteit. De richtlijnen van het toetsprotocol worden daarbij gevolgd. We gebruiken de IEP toetsen tevens formatief na analyse van de toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schoolverlaters stromen uit op het niveau dat met hun capaciteiten matcht; we kunnen onze leerlingen op het VO volgen tot ze hun eindexamen hebben gedaan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft m.i.v. 13 januari 2014 het basisarrangement toegekend aan de Almelose Montessorischool.

Dit houdt in dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er sprake is van bijzonderheden in negatieve zin.

Zowel de einddoelen als de tussenopbrengsten scoren op een voldoende niveau.

Het pedagogische klimaat is goed en de leerlingenzorg op niveau.

Het basisarrangement geldt in principe voor 4 jaar.

Terug naar boven