Montessori Basisschool

Jan Janslaan 4 7602 VV Almelo

  • Voel je welkom op onze kleinschalige fijne school.
  • Samenwerken met montessorimateriaal. Vanuit vertrouwen en veiligheid de verbinding zoeken d.m.v. coöperatief leren.
  • De montessorimaterialen vormen de basis en kern in de voorbereide (leer)omgeving op onze school.
  • Op onze school gaan wij samen ontdekkend leren.
  • Op onze school dragen we zorg voor elkaar en de omgeving.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De schoolverlaters worden hun gehele basisschoolloopbaan gevolgd. Er is inzicht op ontwikkeling d.m.v. eigen observatie instrumenten en de IEP-tussentoetsen en er is overzicht d.m.v. registratie vanuit de data. Dit samen geeft een beeld op het uitzicht van de leerling. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

‘Basisscholen volgen de vorderingen van de leerlingen door gebruik te maken van toetsen en observaties’, zo schrijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op haar site. ‘Zo kunnen scholen het onderwijs voor leerlingen laten aansluiten op hun vermogen. Daarnaast kunnen scholen signaleren of leerlingen extra zorg nodig hebben’. 

Toetsen en analyses:

In de visie van Montessori ontwikkelt ieder leerling zich uniek in eigen tempo en naar eigen mogelijkheden. Iedereen volgt zijn of haar eigen leerlijn, afhankelijk van interesse, tempo, leervermogen en persoonlijkheid.

Op onze school gebruiken we in de onderbouw observaties, die weggezet worden in het ontwikkelingsvolgmodel Bosos.   In de midden- en bovenbouw worden de volgende toetsen afgenomen IEP LVS (2 keer per jaar), alle onderdelen inclusief hart en handen, DMT voor groep 3 en enkele groep 4 leerlingen i.v.m. mogelijkheid dyslexie-aanvraag, leerlingen die voldoende scoren vanaf groep 4 niet meer. Indien gewenst worden er aanvullende instrumenten gebruikt. We nemen zowel formatieve- als summatieve toetsen af, om beeld te houden van onze onderwijskwaliteit. De richtlijnen van het toetsprotocol van stichting Varietas worden daarbij gevolgd. We gebruiken de IEP toetsen om leerlingen verder te helpen en te ondersteunen. Na de analyse weet de leerkracht op welk niveau leerlingen functioneren om zo aan te kunnen sluiten op hun onderwijsbehoeften. Wij volgen hierbij de HGW-cyclus.

Wij gebruiken geen methodetoetsen maar halen de informatie over de ontwikkeling op bij de leerlingen middels observatie, kind- of rekengesprekken en leerlingen kunnen bewijswerkjes maken. Hierdoor weet de leerkracht of de aangeboden doelen worden beheerst

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schoolverlaters stromen uit op het niveau dat met hun capaciteiten matcht; we kunnen onze leerlingen op het VO volgen tot ze hun eindexamen hebben gedaan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • vrijheid &verantwoordelijkheid
  • verbinding

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft m.i.v. 13 januari 2014 het basisarrangement toegekend aan de Almelose Montessorischool.

Dit houdt in dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er sprake is van bijzonderheden in negatieve zin.

Zowel de einddoelen als de tussenopbrengsten scoren op een voldoende niveau.

Het pedagogische klimaat is goed en de leerlingenzorg op niveau.

Het basisarrangement geldt in principe voor 4 jaar.

Terug naar boven