Montessori Basisschool

Jan Janslaan 4 7602 VV Almelo

  • Voel je welkom op onze kleinschalige fijne school.
  • Samenwerken met montessorimateriaal. Vanuit vertrouwen en veiligheid de verbinding zoeken d.m.v. coöperatief leren.
  • De montessorimaterialen vormen de basis en kern in de voorbereide (leer)omgeving op onze school.
  • Op onze school gaan wij samen ontdekkend leren.
  • Op onze school dragen we zorg voor elkaar en de omgeving.

Het team

Toelichting van de school

Op de Montessori basisschool werken gedreven professionals die allemaal naast hun reguliere onderwijsbevoegdheid hun Montessoridiploma hebben behaald of hiervoor in opleiding zijn. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze stichting werkt samen met de vervaningspool van Driessen. Wanneer er een invaller dient te komen wordt dit aangevraagd middels de vervangingsmanager.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 is er een toename van het aantal leerlingen in de middenbouw. 
Daarom hebben wij ervoor gekozen om de druk voor leerlingen en leerkrachten te verlichten door een aparte groep 3 in te richten. 
In deze groep 3 wordt er gewerkt volgens de Montessori methodiek en met het Montessori materiaal. Wij gunnen de leerlingen een kansrijke start door specifieke groep 3 lesinhouden te kunnen aanbieden en de Montessori methodiek goed aan te leren. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het Montessori onderwijs gaat uit van de individuele ontwikkeling van het kind.
De organisatie van het onderwijs, de inrichting van de groep en het specifieke materiaal maken dit mogelijk. Een logisch gevolg is de grote variatie in werk- en instructievormen die gedurende de onderwijstijd gebruikt worden.
Vanuit de Montessori gedachte vinden wij het belangrijk dat kinderen vrijheid van werkkeuze en werktijd hebben, zodat zij ruim de gelegenheid krijgen eigen keuzes te maken in hun ontwikkeling en in staat zijn hun eigen ontwikkeling te volgen. De leerkracht heeft een begeleidende en coachende rol, waarbij we zorg dragen voor een veilig en tegelijkertijd uitdagend leer- en leefklimaat, waarvan het kind mede-eigenaar is. Hiervoor creëren we betekenisvolle leersituaties en bevorderen we samenwerkend leren zodat het kind actief en betrokken kan leren met en van andere kinderen

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Werken als leerkracht op een Montessorischool is in de kern ‘kijken naar de individuele leerling in zijn omgeving’.
De individuele benadering van leerlingen is één van de kernpunten van de Montessori visie. Leerlingen worden binnen het Montessori onderwijs gezien als actief, nieuwsgierig en leergierig. De leerling wil de wereld om zich heen verkennen en leren kennen. Door deze ontwikkelingsdrang is het logisch dat leerlingen niet alleen gevormd worden door de omgeving.
De ontwikkeling van leerlingen is een proces waaraan de leerling zelf een onvervangbare bijdrage levert: het eigen, spontane handelen in interactie met zijn omgeving. Dit zorgt voor een unieke ontwikkeling. De leerling erkennen in zijn persoonlijke ontwikkeling is daarom een belangrijk uitgangspunt binnen het Montessorionderwijs.  Dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop het onderwijs wordt ingericht en hoe onderwijstijd wordt benut.
Doordat ieder mens zijn ontwikkeling op individuele wijze doorloopt betekent dit ook dat de school de leerlingen een bepaalde mate van vrijheid biedt: ‘Vrijheid in gebondenheid’. Op deze manier kan de leerling zich ontwikkelen volgens zijn eigen patroon en aard en kan het zich bekwamen in een eigen leerstijl. De ontwikkeling van het individu krijgt in de praktijk vorm door de manier waarop de leerling hierin begeleid wordt. Het verschil in de ontwikkeling ligt verborgen in de omstandigheden waarin de leerling verkeert en door de persoonlijke ervaringen die daarbij worden opgedaan.  De leerling en zijn individuele ontwikkeling zijn een belangrijk startpunt voor het geven van goed Montessorionderwijs. De individuele ontwikkeling kan niet los gezien worden van de erkenning van de ontwikkelingsfasen.  

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen het Weer Samen Naar School (WSNS)-samenwerkingsverband is aandacht voor Passend Onderwijs.
De Montessorischool heeft een School Ondersteunings Plan (SOP) geschreven.
Hierin staat beschreven welke zorg de Montessorischool wel en niet kan leveren. Dit is voor ouders belangrijk om te weten omdat zij een gerichte keuze maken voor een school.
Daarnaast kan de school ook aan ouders aangeven bepaalde zorg niet te kunnen geven.

Het SOP van de Montessorischool ligt ter inzage voor iedereen bij de directeur en de IB. Doel is echter dat zoveel mogelijk leerlingen binnen het basisonderwijs kunnen worden opgevangen. Dit is Passend Onderwijs.

Passend Onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind; zo dichtbij mogelijk. Ook voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Dit kan op diverse gebieden noodzakelijk zijn. We proberen ondersteuning op maat aan te bieden, zodat ook deze leerlingen de beste kansen krijgen op een vervolgopleiding en mee kunnen doen in de samenleving. Om de extra ondersteuning aan onze leerlingen zo goed mogelijk te regelen werken de schoolbesturen samen in de regio Almelo.
Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Twente Noord; swv-twentenoord.nl. In de meeste gevallen kunnen we onze leerlingen goed bedienen met de deskundigheid binnen onze school in samenwerking met de Intern Begeleider. Soms zoeken we externe hulp bij het SWV en in enkele situaties geeft het Speciaal (Basis) Onderwijs de leerling Passend Onderwijs. Het SWV ondersteunt scholen met de inzet van specifieke expertise. Hiertoe is het Expertise & Deskundigencentrum ingericht met deskundigen op het gebied van ontwikkelingsachterstand, ontwikkelingsvoorsprong en gedragsproblematiek cluster 3 en 4. Dit E&D biedt o.a. ambulante begeleiding.
Ook geeft het SWV toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs [S(B)O]. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid in het Schoolondersteuningsteam (SOT). Er wordt dan een HIA (Handelingsgericht Integraal Arrangeren) gepland, onder begeleiding van een trajectbegeleider van het SWV. Ouders worden bij dit overleg in de HIA als overlegpartner betrokken.
Indien ouders en/of school het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid tot het S(B)O, dan kan een bezwaar ingediend worden bij de adviescommissie van het SWV. Over de bereikbaarheid van deze commissie en de bezwaarprocedure is informatie te vinden op de website van het Samenwerkingsverband. Op deze website is ook andere informatie over Passend Onderwijs en het SWV te vinden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen de Montessori Basisschool zijn 2 onderwijsassistenten werkzaam die leerlingen speciale begeleiding kunnen geven op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen ons schoolgebouw huisvest Peuteropvang Jan Janslaan van Humankind.
De ervaren leidsters van de peuteropvang werken middels de Montessoriwijze en werken nauw samen met de onderbouwgroepen.

Terug naar boven