School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Slochterwaard 179 1824 KV Alkmaar

  • In een eigentijdse en innovatieve omgeving inspireren we teamleden en leerlingen om te komen tot optimale ontwikkeling!
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide
  • Op de Piramide krijgen leerlingen de mogelijkheid om ook praktisch te leren.
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Piramide wordt gewerkt met ontwikkelingsperspectieven. Daarin staat voor ieder kind beschreven wat de mogelijkheden en beperkingen zijn t.a.v het onderwijsaanbod. Er worden (tussen) doelen beschreven en de behaalde resultaten. De leerlingen presteren naar hun vermogen/ capaciteit.

Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs neemt de school deel aan de Centrale Toetsing.

De volgende toetsen worden afgenomen.:de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT). Het drempelonderzoek en een onderzoek m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Natuurlijk is de leerkracht degene die dagelijks de ontwikkeling van uw kind volgt. Daarnaast zijn er nog meerdere personen en instanties die de ontwikkeling van de kinderen goed volgen. Deze worden in de schoolgids toegelicht.

Wij gebruiken het Cito-leerlingvolgsysteem, met SBO toetsen, voor het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen. Iedere leerling wordt een aantal keer per jaar getoetst en/of geobserveerd, onder andere op de onderdelen werkhouding, rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen en woordenschat. De toetsen en observatielijsten zijn landelijk genormeerd en methode-overstijgend. Alle gegevens worden door ons opgeslagen in een leerlingendossier. Dit dossier is vertrouwelijk, maar uiteraard ter inzage voor de ouders/verzorgers. Het leerlingvolgsysteem gebruiken we om te signaleren, dat wil zeggen dat we uit de toetsresultaten kunnen afleiden of een kind bijvoorbeeld extra zorg of een ander leerstofaanbod nodig heeft. De resultaten voeren we in in Esis (ons digitale leerlingvolgsysteem). In Esis is voor iedere leerling een leerlijn uitgezet en er wordt na het invoeren van de toetsen gekeken of het kind de leerlijn goed blijft volgen.

De groepsleerkracht houdt voor ieder kind een OPP (ontwikkelingsperspectief) bij. Dit OPP is er o.a. voor het algemene beeld van het kind, de sociaal emotionele ontwikkeling en voor de vakken begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en wiskunde, spelling en technisch lezen. Hierin staan belemmerende en bevorderende factoren, onderwijsbehoefte en de evaluaties. Hierin beschrijven wij de doelen waaraan uw kind de komende periode vooral zal gaan werken. Dit zijn twee didactische en twee pedagogische doelen per periode. Deze doelen evalueren wij twee keer per jaar en we geven aan waarom een doel wel of niet behaald is en wat we gaan doen als de doelen niet behaald zijn. In de klassenmap staat hoe de aanpak en organisatie in de klas is. De vorderingen van de kinderen worden besproken tijdens de groepsbesprekingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij stellen voor iedere leerling een advies op over welke schoolsoort voor voortgezet onderwijs het meest passend is. Dit advies wordt opgesteld op basis van wat een leerling op school heeft laten zien aan ontwikkeling ( motivatie, werkhouding en leerprestaties) Dit advies wordt ondersteund door de resultaten van de Centrale Toetsing.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We zijn er trots op weer een basisarrangement te hebben gekregen.Er zijn vele nieuwe ontwikkelingen ingezet en worden momenteel verder uitgewerkt.

Terug naar boven