School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Slochterwaard 179 1824 KV Alkmaar

  • In een eigentijdse en innovatieve omgeving inspireren we teamleden en leerlingen om te komen tot optimale ontwikkeling!
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide
  • Op de Piramide krijgen leerlingen de mogelijkheid om ook praktisch te leren.
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit enthousiaste, betrokken en ervaren mensen. Er werken ongeveer 35 mensen op de Piramide. Naast de directeur, groepsleerkrachten en twee onderwijsassistenten zijn dat: twee teamleiders, een conciërge, een administratief medewerkster, een vakleerkracht gymnastiek, een vakleerkracht techniek, een intern begeleider, een orthopedagoog, logopedisten en een vakleerkracht sociale vaardigheden en twee respectcoördinatoren . Daarnaast wordt expertise ingehuurd zoals fysiotherapie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht proberen we het altijd eerst intern op te lossen door bijvoorbeeld de duo te vragen of iemand anders uit het team (bijv de RT-er), die de kinderen en de werkwijze van onze school goed kent.

Als we het intern niet kunnen oplossen, kijken we of er een invaller beschikbaar is. Als dat ook niet lukt, zullen we de groep opdelen. Het kan ook voorkomen dat een leerkracht de groep van de zieke collega overneemt en er een invaller in zijn/haar groep komt; deze oplossing kan soelaas bieden als er voor een bovenbouwgroep géén, maar voor de onderbouw wél invallers beschikbaar zijn.

Indien er geen invallers beschikbaar zijn zullen we ons houden aan het beleid dat bovenschools gevoerd zal worden. Dit betekent dat als er geen invallers zijn en de klassen niet verdeeld kunnen worden, dat de school genoodzaakt is de leerlingen een dag naar huis te sturen. In dat geval ontvangt u hierover een dag van tevoren een bericht via Social Schools.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school zijn de volgende specialisten aanwezig:

Vakleerkrachten sociaal emotioneel-leren, bewegingsonderwijs, logopedie, leesondersteuning. De groepsleerkrachten verzorgen het kookonderwijs in de groep.

Naast de specialisten binnen onze school is er in het gebouw een expertisecentrum gevestigd waar fysiotherapie wordt gegeven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Per week wordt er in groep 1-2 t/m 8 25.45 uur lesgegeven. Elke dag is er 2 maal 15 min. pauze om buiten te spelen. In elk schooljaar wordt minimaal 940 lesuren gegeven. Na 8 schooljaren hebben onze minstens 7520 uur onderwijstijd gehad.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

SBO De Piramide geeft onderwijs aan leerlingen die gedurende de basisschoolperiode behoefte hebben aan een gestructureerde, veilige en rustige leeromgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de belemmeringen die het leren in de weg staan. We gaan uit van mogelijkheden van het kind. We bieden perspectief en voorwaarden voor de ontwikkeling van het eigen potentieel met het oog op de gehele levensloop. Er wordt gewerkt in kleinere groepen met veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling (zorgen dat kinderen goed in hun vel zitten, weten hoe ze zich moeten opstellen in diverse sociale situaties) en waar kinderen ook leren door te doen zoals bij koken, activiteiten in de tuin en techniek. Daarnaast krijgen onze leerlingen meer tijd om zich de leerstof eigen te maken. De leerstof wordt in kleine stapjes en met veel herhaling aangeboden. Het klimaat binnen de school wordt beschreven als rustig en gestructureerd.

De leerling-populatie kenmerkt zich door een gemiddelde intelligentie van 75-85. De bandbreedte ligt tussen een IQ van 65 – 100. De populatie van de school is veranderd, in die zin, dat de problematiek waarmee De Piramide te maken heeft steeds meer divers is. Zowel leerlingen met een achterstand op leren als leerlingen met gedragsproblemen als gevolg van de moeilijkheden bij het leren (en daardoor opgebouwde frustratie)of leerlingen met sociaal emotionele belemmeringen kunnen op De Piramide terecht. 

In onze school is ook de huisvesting van de Stip (onderdeel van SO De Spinaker). Op deze zogenaamde Onderwijs Zorg Groepen (OZG’s en 3 in totaal) kan zorg i.c.m. onderwijs worden geboden aan kinderen tussen vier en zes/zeven jaar oud met ontwikkelingsproblemen. Er is veel aandacht voor observatie, diagnostiek en intensieve begeleiding. Voor leerlingen die aangewezen zijn op deze kleutergroep kan het samenwerkingsverband een tijdelijke SO-beschikking voor een beperkte tijd afgeven.

Wij werken opbrengstgericht. Bij opbrengstgericht werken spelen de leerkrachtvaardigheden een grote rol. Het zijn tenslotte de leerkrachten die de toename van de leerlingresultaten moeten realiseren. Er zijn basisvaardigheden, zoals pedagogisch en didactisch handelen en doelmatig klassenmanagement. Maar er zijn ook andere competenties die onmisbaar zijn bij opbrengstgericht werken. Voorbeelden daarvan zijn kwaliteitgerichtheid, resultaatgerichtheid en het vermogen om goede doelen te stellen, waarbij belangrijk is te kijken naar wat kinderen wel kunnen. Arrangementskaarten in plaats van groepsplannen Om zo goed mogelijk in te spelen op de niveauverschillen in de groepen worden de leerlingen ingedeeld in 3 niveaus:

1.       Leerlingen in het  intensief arrangement: het aanbod is de benodigde basis voor het betreffende vak en leerlingen bevinden zich op een zogenaamde 50% leerlijn ofwel zorgniveau 3 met als doel: uitstroom naar het praktijkonderwijs. Het aanbod is in ieder geval de benodigde basis voor het betreffende vak met daarbovenop herhaling van de instructie en verlengde inoefening. De instructie van de leerkracht vindt plaats op verlengd niveau (VI)

2.       Leerlingen in het basis arrangement: het aanbod is in ieder geval de benodigde basis voor het betreffende vak. Leerlingen bevinden zich op een zogenaamde 75% leerlijn ofwel zorgniveau 2 met als doel: uitstroom naar VMBO-BB (referentieniveau 1F). De instructie van de leerkracht vindt plaats op basis niveau (BI)

3.       Leerlingen in het verdiept arrangement: leerlingen bevinden zich op een zogenaamde 100% leerlijn ofwel zorgniveau 1 met als doel: uitstroom naar VMBO-KB-TL (referentieniveau 1S). Het aanbod is op basisniveau met daarbovenop verdieping/verrijking/verbredingsstof. De instructie van de leerkracht vindt plaats op verkort niveau (VKI)

4.       Leerlingen in het zeer intensieve/zorg arrangement: het aanbod is in ieder geval de benodigde basis voor het betreffende vak met daarbovenop zeer intensieve begeleiding, vaak buiten de groep. Leerlingen bevinden zich op een zogenaamd zorgniveau 4 met als doel uitstroom naar het voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Onze leerlingen blijven bij elkaar als groep tot en met groep 6 en volgen, met de bovenstaande indeling het onderwijs (convergente differentiatie). Wij hechten veel waarde aan de sociaalemotionele ontwikkeling van onze leerlingen en de belangrijkste plek om dit goed te leren is in je eigen (vertrouwde) groep. Na groep 6 hebben wij goed in kaart waar de verschillende leerlingen naar zullen uitstromen. Op dat moment maken wij een verdeling tussen meer VMBO gerichte en Praktijkgerichte uitstroomprofielen. De leerlingen verlaten dan de stamgroep om gedurende de ochtend op hun eigen niveau onderwijs te volgen op het gebied van rekenen (divergente differentiatie).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven