Rooms Katholieke Basisschool Het Kompas

Kofschipstraat 11 1826 CG Alkmaar

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Het Kompas
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Het Kompas

Het team

Toelichting van de school

We hebben een vakleerkracht voor handvaardigheid op school. Daarnaast hebben we leerkrachten met verschillende talenten. Zo hebben we leerkrachten die een gymakte hebben om gymlessen te verzorgen en leerkrachten met extra expertise op het gebied van creativiteit, zang en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Goed om te benoemen is ook dat we een verrijkingsklas hebben waar een van onze leerkrachten ook  als specialist begeleiding biedt aan het leren. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms is een personeelslid afwezig vanwege verlof zoals onder andere bij ziekte. We kijken dan eerst of er een vervanger te vinden is in ons cluster. Soms kan ook een collega waarnemen.

Als er geen vervanger beschikbaar is dan kijken we intern of we het zodanig kunnen verschuiven dat er een leerkracht of ondersteuner voor de groep kan. 

Een volgende stap (indien er dus geen personeel beschikbaar is) is dat we de groep in groepjes verdelen. Ze nemen verwerkingswerk mee wat ze zelfstandig kunnen uitvoeren en worden gekoppeld aan andere groepen/ leerkrachten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De volgende specialismes zijn aanwezig op school:

Zorgcoordinator

Taalspecialist

Bewegingsspecialist

Gedragspecialist

Daarnaast zijn er muziek&dans specialisten, logopedisten, fysiotherapie en werken wij samen met Bureau de Beweging 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw kijken we nog specifieker naar wat een kind nodig heeft. De gehele dag staat in het teken van de ontwikkeling op diverse onderdelen. Hierbij hoort Motoriek (fijn en grof), spelontwikkeling, taalontwikkeling, rekenontwikkeling e.d. 

We bieden dat aan met diverse activiteiten en uitdagende hoeken, dat past niet in een exact lesrooster. De vraag van de kinderen in de groep vormt het lesrooster van de week. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zijn bezig om onze samenwerking met "De Klas op Wielen" te intensiveren waardoor we op redelijk korte termijn kinderen met een meervoudige handicap kunnen inschrijven op school en de juiste begeleiding kunnen bieden in een onderwijs-zorgtraject.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven