Rooms Katholieke Basisschool Het Kompas

Kofschipstraat 11 1826 CG Alkmaar

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Het Kompas
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Het Kompas

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij onderwijsdoelen horen resultaten. Resultaten zijn belangrijk om te weten of de leerling de doelstelling heeft behaald of dat de leerling nog extra ondersteuning nodig heeft om de doelen te behalen. 

De tussenresultaten zijn voor ons een extra meting om te weten wat de leerling wel beheerst om daarmee een plan te kunnen maken voor het toekomende leerpad. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om leerlingen een goede doorlopende leer- en ontwikkellijn te bieden is de overstap naar het VO als volgt geregeld bij Het Kompas:

Midden groep 7 zijn er op Het Kompas ouder- kindgesprekken. We geven hen een beeld van waar de leerling staat in de ontwikkeling en wat wij op basis daarvan als vervolg in het VO verwachten. Het beeld wordt gevormd door de werkhouding, methodegebonden toetsen en het leerlingvolgsysteem (LVS) Dia toetsen.Eind groep 7 krijgen de leerlingen in hun rapport een pre-advies. 

In groep 8 geven we een voorlopig advies in januari. De adviezen worden met ouders en leerlingen besproken en op papier meegegeven.In de eerste twee weken van februari maken de leerlingen de doorstroomtoets van DIA. Dit is een landelijke verplichte toets.

Uiterlijk 15 maart zijn de uitslagen van de doorstroomtoets bekend bij de scholen. De uitslag van de toets kan leiden tot een aanpassing van het voorlopige schooladvies als de score hoger uitvalt dan de intervalscore van het voorlopig advies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. Het Kompas moet onderbouwen aan ouders waarom we van mening zijn dat het aanpassen van het advies niet gewenst is. 

Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies op papier.Als dit advies afwijkt van het voorlopig advies dan worden ouders uitgenodigd voor een gesprek.Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Wat vinden wij van de doorstroomtoets?

Wij zijn geen voorstander van de doorstroomtoets. Er wordt maar een beperkt deel van de basisvaardigheden getoetst. Daardoor zijn belangrijke vaardigheden onderbelicht. Denk hierbij aan teksten schrijven, kritisch lezen, verbanden leggen, redeneren met getallen, mondelinge taalvaardigheid en nog veel meer. Dit zijn allemaal onderdelen van rekenen, taal en lezen die niet te meten zijn in een toets. Voor ons zegt de doorstroomtoets niets over wat een kind kan, weet, begrijpt en geeft het geen voorspelling voor succes in het leven. Daarbij willen ons niet bezighouden met 'teaching to the test', wat in het onderwijs wel veel gebeurt. De lesdagen worden dan ingevuld met kennis en vaardigheden die op de toetsen van pas komen.   

Ons onderwijs is erop gericht om kinderen te ondersteunen. Als jong mens, zelfbewust worden en ontdekken wat jouw mogelijkheden en talenten zijn. We vinden dat allerlei belangrijke vaardigheden aan bod moeten komen, niet enkel de vaardigheden die bij de toetsen terugkomen. Op school is er daarom ruimte voor wie jij als kind echt bent, voor wat je kunt en wat je wilt. We onderzoeken en ontdekken voortdurend waar kinderen in hun brede ontwikkeling staan 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Het Kompas zijn wij van mening dat kinderen pas kunnen ontwikkelen als zij zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Veilig voelen is vanwege deze reden ook ons belangrijkste anker. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Kennis
  • Veiligheid
  • Persoonlijke doelen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven