Basisschool Rembrandt

Mozartlaan 65 1921 XC Akersloot

  • In de schooltuin heeft iedere groep eigen schooltuintjes!
  • We kunnen de kinderen in alle opzichten de ruimte bieden om zich te ontwikkelen tot wie ze ze willen zijn.
  • We laten leerlingen zelf ontdekken en onderzoeken, daarbij vinden we samenwerken een belangrijke vaardigheid.
  • In beweging blijft het brein actief en kinderen beleven meer plezier aan de les!
  • Wij geven (ook) buiten les!

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ontwikkeling in beeld 

Op onze school nemen we twee keer per jaar een niet methode gebonden toets af om de ontwikkeling van ieder kind en de groep in beeld te brengen. De resultaten hiervan worden verzameld en geanalyseerd in en met behulp van ESIS (Leerling Volg Systeem). De resultaten geven niet alleen een indicatie van de beheersing van de stof van de leerlingen, maar geeft ons ook inzicht in het effect van het aanbod van de voorgaande periode, hierbij kijken we kritisch naar ons eigen (leerkracht)handelen.

Methodetoetsen

Wij maken gebruik van de toetsen bij de methodelessen, zodat we kunnen zien of de voortgang van onze leerlingen volgens verwachting verloopt. Deze resultaten worden twee keer per jaar geëvalueerd en indien nodig wordt het aanbod dan opnieuw afgestemd.

Handelingsplan of Topdossier 

De leerkracht stemt het aanbod voortdurend af aan de behoeftes van de groep en aan de leerling. Als er voor een leerling afzonderlijk aanpassingen nodig zijn in het lesaanbod, dan bespreken we dit met ouders. Een leerling kan extra hulp, begeleiding of uitdaging krijgen in of buiten de groep. Dit wordt beschreven in een handelingsplan.

Er zijn ook mogelijkheden om extra uitdaging of begeleiding te bieden, buiten de groep. Bijvoorbeeld door de onderwijsassistent of externe hulpverleners. Voor kinderen waarbij bijvoorbeeld externe hulp nodig is, of als de school handelingsverlegen is, wordt een Topdossier aangemaakt. Dit is een online plan, dat wordt gedeeld met ouders en eventuele hulp, en de consulent van het samenwerkingsverband. In een Ondersteunings Team (OT) bespreken wordt (samen met de leerling) de situatie in kaart gebracht en samen nagedacht over oplossingen en mogelijkheden. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. De doorstroomtoets vindt plaats in februari en geeft leerlingen een gelijke kans om zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur die het best past bij hun niveau. De uitslagen van de doorstroomtoets zullen in de schoolgids van schooljaar 2024-2025 voor het eerst zichtbaar zijn. De school zal een gepast advies meegegeven aan de leerlingen op basis van de resultaten van meerdere schooljaren, inzet, werkhouding en (leer)gedrag.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich prettig voelen op De Rembrandtschool. Daarom streven we naar een sfeer van veiligheid waarin kinderen zich tolerant opstellen ten opzichte van elkaar, een ander willen helpen en zich durven uiten. Waar we met elkaar omgaan vanuit wederzijds respect, verantwoording voelen voor onszelf en onze omgeving en waarden meekrijgen die er voor zorgen dat we met elkaar voor nu en later een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Worden wie je wilt worden
  • (Zelf)Vertrouwen
  • Leren in een veilige omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven