Basisschool Rembrandt

Mozartlaan 65 1921 XC Akersloot

  • In de schooltuin heeft iedere groep eigen schooltuintjes!
  • We kunnen de kinderen in alle opzichten de ruimte bieden om zich te ontwikkelen tot wie ze ze willen zijn.
  • We laten leerlingen zelf ontdekken en onderzoeken, daarbij vinden we samenwerken een belangrijke vaardigheid.
  • In beweging blijft het brein actief en kinderen beleven meer plezier aan de les!
  • Wij geven (ook) buiten les!

Het team

Toelichting van de school

Ons team ontvangt uw kind(eren) iedere dag met plezier op school. We zijn betrokken en werken samen om uw kind uit te laten groeien tot de beste versie van zichzelf.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt soms voor dat een leerkracht door ziekte of andere reden niet voor de klas kan staan. 

Als dit zich onverwacht voordoet, doen we zoveel mogelijk een beroep op een collega uit de invalpool. Door de actuele situatie is het echter niet altijd mogelijk een beschikbare collega te vinden. Dat maakt dat we steeds vaker voor een onverwachte uitdaging komen te staan. We doen altijd ons uiterste best toch voor bezetting voor de groep te zorgen of een alternatieve oplossing te vinden.

Mocht er op geen enkele manier een leerkracht te vinden zijn, dan worden de kinderen (indien mogelijk) verdeeld over de andere groepen. Helaas komt het ook wel eens voor dat we u moeten vragen om uw zoon of dochter thuis te houden. 

Wanneer er sprake is van een langdurig probleem waarbij voor langere tijd geen vervanging is, zullen we de ‘pijn’ zoveel mogelijk over de school verdelen. Door intern met leerkrachten te schuiven zal in dat geval bijvoorbeeld steeds een andere groep een vrije dag hebben. 

Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, wordt u op de hoogte gesteld door een bericht in de schoolapp. Er wordt in overleg met u gecheckt of er een mogelijkheid is uw zoon of dochter op te vangen. Als dat niet het geval is, kan uw kind toch naar school komen en wordt hij/zij opgevangen in een andere klas.

Mocht het nodig zijn een groep kinderen te verdelen of naar huis te sturen, dan weet u dat wij alle mogelijk moeite hebben gedaan om voor dit te voorkomen. Hoewel dit vervelend voor u kan zijn, hopen we wel op uw begrip en medewerking.

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Doelgericht en actief!

Op onze school wordt het lesaanbod planmatig aangeboden. Dat gebeurt aan de hand van lesmethodes voor vakken als rekenen, lezen, taal, spelling en wereldoriëntatie.

Voor deze vakken worden voor een bepaalde periode doelen gesteld door de leerkracht, die daar gericht met een groep kinderen naartoe werkt. Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen leren wat de volgende stap in hun ontwikkeling is. Dat ze weten wat ze al kennen en kunnen en wat ze nog moeten leren of oefenen. Kinderen leren hun eigen doelen stellen, waarbij de leerkracht ondersteunt.

In onze school dagen we kinderen uit om te leren. Dat doen we o.a. door (elkaar) zo snel mogelijk feedback te geven, te werken met succescriteria, kinderen vaak samen te laten werken en actief bezig te zijn met de lesdoelen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er wordt op onze school aan alle groepen muziek gegeven door onze vakleerkracht, Jacqueline.

Zij begeleidt om de week ons schoolkoor en schoolorkest.

Een vakleerkracht van Junior IOT (internet of things) biedt de kinderen van de groepen 5 t/m 8 allerlei activiteiten aan die op de een of andere manier een raakvlak hebben met Wetenschap en techniek. 

Vanaf groep 4 wordt er 5-6 keer gezwommen in de plaats van de gymles. de leerlingen krijgen een zwemles aangeboden in Zwembad De Witte Brug. Leerlingen die nog geen diploma hebben, krijgen zwemles volgens de richtlijnen, zodat het diploma behaald kan worden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Als school zijn we trots op de manier zoals we samen vorm geven aan Passend Onderwijs, binnen onze eigen grenzen.

We bieden waar mogelijk onderwijs in een voor de leerling vertrouwde omgeving, dichtbij huis. Om dit te kunnen doen signaleren we in een vroeg stadium wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is. Samen met de ouders, als ervaringsdeskundige en pedagogisch partner, en de leerling.

We houden hierbij voortdurend rekening met de mogelijkheden van het kind, maar ook met de mogelijkheden van de school zelf.

In sommige gevallen heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing.

Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school waar beter kan worden geboden wat de leerling nodig heeft. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is dat we de middelen voor extra ondersteuning en begeleiding, blijvend willen inzetten om externe hulp in te zetten voor leerlingen die dat nodig hebben. Dat vraagt dat we ons onderwijs zo inrichten, dat dit financieel mogelijk blijft. 

We willen de aansturing en verantwoordelijkheid van deze ondersteuning van leerlingen door de leerkracht verder versterken en minder afhankelijk maken van de intern begeleider.   

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school hebben wij een duidelijk visie op de Ontwikkeling van het jonge kind.

We bieden een rijke en uitdagende leeromgeving, die aansluit bij de beleveniswereld van jonge kinderen. Tijdens het (begeleid) spel, worden kinderen geobserveerd. Vanuit de observaties voegen we doelgericht activiteiten en prikkelende materialen toe, waarmee we de kinderen uitdagen, nieuwsgierig maken en spelenderwijs een stapje verder helpen in hun ontwikkeling. 

Door kinderen goed te volgen, monitoren we hoe de leerlingen zich ontwikkelen en bereiden we ze stap voor stap voor in de richting van de overstap naar groep 3. Hiervoor maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem gericht op het aanbod en ontwikkeling aan en van jonge kinderen. Onze school werkt daarom met het leerlingvolgsysteem Mijn Kleutergroep

Samen met Forte vormen we een kindcentrum. Ouders en kinderen kunnen bij ons terecht voor onderwijs en opvang. 

Terug naar boven