Basisschool Rembrandt

Mozartlaan 65 1921 XC Akersloot

  • In de schooltuin heeft iedere leerling van groep 6 een eigen schooltuintje!
  • We kunnen de kinderen in alle opzichten de ruimte bieden om zich te ontwikkelen tot wie ze ze willen zijn.
  • We laten leerlingen zelf ontdekken en onderzoeken, daarbij vinden we samenwerken een belangrijke vaardigheid.
  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt
  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt soms voor dat een leerkracht door ziekte of andere reden niet voor de klas kan staan.

Als dit zich voordoet, doen we beroep op een collega uit de invalpool. Door de actuele situatie is het echter niet altijd mogelijk een beschikbare collega te vinden. Dat maakt dat we wel eens voor een onverwachte uitdaging komen te staan. We doen altijd ons uiterste best toch voor bezetting voor de groep te zorgen.

Als er een invaller beschikbaar is, dan vervangt deze de leerkracht. Als dat niet zo is, dan proberen we, als dat lukt, naar een interne oplossing te zoeken.

Als dat ook niet lukt, dan worden de kinderen verdeeld over de andere groepen, of in een uiterst geval wordt gevraagd uw zoon of dochter thuis te houden. Dit heeft zich nog niet voorgedaan op onze school. We zullen er alles aan doen om dat te voorkomen, maar door een toenemend tekort aan leerkrachten kunnen ook wij niet uitsluiten dat dit kan gebeuren.

Wanneer er sprake is van een langdurig probleem waarbij voor langere tijd geen vervanging is, zullen we de ‘pijn’ zoveel mogelijk over de school verdelen. Door intern met leerkrachten te schuiven zal in dat geval bijvoorbeeld steeds een andere groep een vrije dag hebben. 

Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, wordt u op de hoogte gesteld door een bericht via het ouderportaal. Er wordt in overleg met u gecheckt of er een mogelijkheid is uw zoon of dochter op te vangen. Als dat niet het geval is, kan uw kind toch naar school komen en wordt hij/zij opgevangen in een andere klas.

Mocht het nodig zijn een groep kinderen te verdelen of naar huis te sturen, dan weet u dat wij alle mogelijk moeite hebben gedaan om voor dit te voorkomen. Hoewel dit vervelend voor u kan zijn, hopen we wel op uw begrip en medewerking.

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Doelgericht

Op onze school wordt het lesaanbod planmatig aangeboden. Dat gebeurt veelal aan de hand van verschillende lesmethodes voor vakken als rekenen, lezen, taal, spelling en wereldoriëntatie.

Voor alle vakgebieden worden voor een bepaalde periode doelen gesteld door de leerkracht, die daar met een groep kinderen aan werkt. Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen leren wat de volgende stap in hun ontwikkeling is. Dat ze weten wat ze al kennen en kunnen en wat ze nog moeten leren of oefenen. Kinderen leren hun eigen doelen stellen, waarbij de leerkracht ondersteunt.

In onze school dagen we kinderen uit om te leren. Dat doen we door samen met de kinderen criteria vast te stellen waar opdrachten aan moeten voldoen. Hierdoor werken kinderen doelgericht en stimuleren we voortdurend om elkaar tijdens en na het werk van feedback te voorzien. Dit heeft zichtbaar effect op het leren van kinderen. 

"De Rembrandtschool, daar zit muziek in!"

Op onze school worden muzieklessen van groep 1 t/m 8 gegeven door onze vakleerkracht muziek, Jacqueline Tromp.

Onze vakleerkracht begeleidt het schoolkoor en schoolorkest. In het orkest spelen kinderen die al een instrument bespelen of nodigen we kinderen die hierin geïnteresseerd zijn uit om op de school aanwezige instrumenten mee te spelen. 

Het koor en orkest treden een aantal keer per jaar op, hiervoor nodigen we ouders op school uit om dit spektakel te komen bekijken en beluisteren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er wordt op onze school aan alle groepen muziek gegeven door onze vakleerkracht, Jacqueline.

Zij begeleidt om de week ons schoolkoor en schoolorkest.

Vanaf groep 4 wordt er 5-6 keer gezwommen in de plaats van de gymles. de leerlingen krijgen een zwemles aangeboden in Zwembad De Witte Brug. Leerlingen die nog geen diploma hebben, krijgen zwemles volgens de richtlijnen, zodat het diploma behaald kan worden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Als school zijn we trots op de manier zoals we samen vorm geven aan Passend Onderwijs, binnen onze eigen grenzen.

We bieden waar mogelijk onderwijs in een voor de leerling vertrouwde omgeving, dichtbij huis. Om dit te kunnen doen signaleren we in een vroeg stadium wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is. Samen met de ouders, als ervaringsdeskundige en pedagogisch partner, en de leerling.

We houden hierbij voortdurend rekening met de mogelijkheden van het kind, maar ook met de mogelijkheden van de school zelf.

In sommige gevallen heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing.

Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school waar beter kan worden geboden wat de leerling nodig heeft. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven