Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs/RL11

Raadsgildenlaan 11 9646 AA Veendam

Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs/RL11

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het strategisch beleid 2024-2028 heeft als kenmerk: Winkler Prins is een ambitieuze school voor openbaar voortgezet onderwijs vanuit het hart van de Veenkoloniën. Ons motto is: “Onderwijs van vandaag, voor morgen”. Het motto verwijst naar onze drie pijlers. Iedere leerling die bij ons onderwijs volgt bereiden we voor op hun leven in de wereld van nu en morgen. Vakbekwame, betrokken en ontwikkelingsgerichte medewerkers ondersteunen onze leerlingen hierin. Dialoog, samenwerking en vertrouwen zijn de sleutels tot de succesvolle ontwikkeling van onze leerlingen. Wij dagen onze leerlingen uit met inspirerend en eigentijds onderwijs om hen voor te bereiden op het leven in de wereld van morgen. Wij ontwikkelen ons vakmanschap voortdurend en ondersteunen hiermee alle leerlingen en elkaar. We vertrouwen op de kracht van medewerkers, leerlingen en ouders. Samen creëren we meerwaarde voor allen.

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, respect, nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid.

De missie en visie van Winkler Prins staan uitgebreid verwoord in ons Strategisch beleidsplan.Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsplan 2023 beschrijft Winkler Prins de binnen onze school beschikbare onderwijsondersteuning. Onderdeel van dit schoolondersteuningsplan is een schematisch overzicht van vormen van ondersteuning per deelschool. Het schoolondersteuningsprofiel is een uitwerking van dit schoolondersteuningsplan. Het geeft aan welke ondersteuning de school wel en soms ook niet kan bieden binnen onze eigen organisatie. In het geval wij als school zelf de ondersteuningsbehoefte niet kunnen aanbieden, gaan wij met ouders en andere partners binnen en/of buiten het SWV op zoek naar een passend traject voor de leerling. Dit schoolondersteuningsplan 2023 sluit aan bij het ondersteuningsplan 2022-2026 van het Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02 (SWV GO) waarbij het Winkler Prins is aangesloten. Binnen dit SWV wordt door de scholen in de regio samengewerkt om passend onderwijs te realiseren.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven