Groenewald

Kinskystraat 15 6171 LX Stein

Schoolfoto van Groenewald

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op Groenewald kennen we in het eerste leerjaar de zogenaamde dakplanklassen, bijvoorbeeld een HT-brugklas. Hierin zitten leerlingen met een VMBO-t- en een havo-advies. Aan het einde van het schooljaar wordt samen met ouders gekeken wat de beste stroom voor hun zoon of dochter is.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 behaalde 95% van onze examenkandidaten hun diploma. De slaagpercentages per afdeling liggen al jaren op of boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde cijfers voor het centraal examen liggen rond het landelijk gemiddelde examencijfer.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Bijna alle leerlingen die een diploma aan Groenewald hebben behaald, gaan een vervolgopleiding volgen. Dit zijn voor het merendeel reguliere MBO's, HBO's of universiteiten. Sommige leerlingen kiezen voor een particuliere opleiding. Deze zijn opgenomen in de categorie "Overig". Bovendien gaan er relatief veel leerlingen een beroepsopleiding in België volgen. Gezien de geografische ligging van Groenewald en de beschikbaarheid van een aantal uitstekende vakcolleges en universiteiten net over de grens, is dit een voordehand liggende keuze. Ook deze leerlingen zijn opgenomen in de categorie "Overig".

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2007 een onderzoek uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde indicatoren. De algemene conclusie luidde: "De school zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kawiliteit van het onderwijs...Sg. Groenewald realiseert over de hele breedte voldoende tot goede opbrengsten." (Zie de bijlage voor het volledige inspectierapport).

Sindsdien heeft de Inspectie van het Onderwijs een basisarrangement toegekent aan Groenewald. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke terkortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs en/of de naleving van de wet- en regelgeving. De inspectie voert wel periodiek kwaliteitsonderzoeken uit bij verschillende afdelingen. In 2012 is zo'n onderzoek uitgevoerd bij VMBO theoretische leerweg, in 2014 bij de havo. Op basis van deze onderzoeken is het basisarrangement wederom toegekend. Het rapport is in de bijlage toegevoegd.

Het opbrengstenoordeel 2014 is wederom voldoende (zie bijlage)

Terug naar boven