't Ravelijn

Ravelijnstraat 2 A 4651 DT Steenbergen

  • Schoolfoto van 't Ravelijn
  • Schoolfoto van 't Ravelijn
  • Schoolfoto van 't Ravelijn
  • Schoolfoto van 't Ravelijn
  • Schoolfoto van 't Ravelijn

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Tevreden leerlingen zijn gemotiveerder. Daardoor leren en werken ze ook beter. Het is logisch dat we veel aandacht besteden aan het aspect tevredenheid. Natuurlijk weten wij dat de belangen van de leerlingen en de school wel eens uiteen kunnen lopen. 't R@velijn kent daarom een leerlingenraad die belangrijke thema's met de directie bespreekt.  

Ook in de MR van de scholengroep zijn de leerlingen vertegenwoordigd. Daarnaast bevragen wij in december al onze brugklasleerlingen naar hun welbevinden. Hun gemiddelde voor 2020-2021 ligt op 8,1.

Natuurlijk is de mate van tevredenheid een dynamisch gegeven. Wij streven naar een goede balans tussen goede studiereslutaten en tevredenheid van de leerlingen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen onze scholengroep hanteren wij een uitgebreid veiligheidsbeleid. Dit is praktisch uitgewerkt in een veiligheidsplan per school dat als bijlage bij dit hoofdstuk is opgenomen. Wij besteden hierin veel aandacht aan fysieke veiligheid. 't Ravelijn heeft een BHV-team dat regelmatig oefeningen organiseert. De arbeidsomstandigheden voldoen aan het arbobeleid dat ook in scholing van medewerkers voorziet.

Verder zien wij ook sociale veiligheid als een belangrijk thema, denkt u hierbij aan het voorkomen van pesten, agressie maar ook van discriminatie en seksuele intimidatie. Voor een veilige reis van en naar school nemen wij deel aan het netwerk voor pleisterplaatsen langs schoolroutes 'Veilig Honk'.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Om onze taak goed te kunnen uitvoeren is een soepel en open samenspel met de ouders onmisbaar. Daarom vinden wij een goede communicatie met hen zo belangrijk. Dit gebeurt natuurlijk tijdens de bekende ouderavonden, maar ook naar behoefte tijdens het schooljaar.
In het contact met de ouders speelt de mentor een grote rol, hij is de eerste aanspreekpersoon. Maar natuurlijk kunnen ouders ook altijd contact opnemen met de domeinleider en/of betreffende docenten.

't Ravelijn kent ook een ouderraad die regelmatig met de directie overlegt. De ouderraad is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van onze scholengroep.
In dit hoofdstuk treft u informatie aan over de tevredenheid van de ouders. De mate van tevredenheid is een dynamisch gegeven. Wij streven ernaar over de verschillende aspecten goed met de ouders te communiceren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,7

Terug naar boven