Griftland College

Noorderweg 79 / Postbus 316 3761 EV / 3760 AH Soest

  • Schoolfoto van Griftland College
  • Schoolfoto van Griftland College
  • Schoolfoto van Griftland College
  • Schoolfoto van Griftland College
  • Schoolfoto van Griftland College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Profielkeuze

De leerling volgt in de Tweede Fase (bovenbouw havo en vwo) een profiel: een samenhangend geheel van vakken die voorbereiden op een vervolgstudie in een bepaalde richting. Een aantal vakken is verplicht, de overige vallen zijn naar keuze.

De vier profielen zijn:

- Cultuur & Maatschappij (CM)

- Economie & Maatschappij (EM)

- Natuur & Gezondheid (NG)

- Natuur & Techniek (NT)

De leerling kiest een vrij examenvak om zijn profielvakken aan te vullen.

Ook in de MAVO kennen we profielen. Aan het eind van de derde klas kiezen leerlingen een profiel. Er zijn vier profielen: techniek, zorg en welzijn, economie, landbouw. Naast de voor iedereen verplichte vakken Nederlands, Engels en LO, bepaalt het gekozen profiel welke twee vakken er verder in het vakkenpakket worden opgenomen. Daarnaast worden in het zogenaamde vrije deel nog drie examenvakken gekozen. De vakken CKV en maatschappijleer zijn afgesloten in klas 3 maar tellen wel mee als examenvakken.


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school


Ons onderwijsconcept zoals verwoord in ons Schoolplan 2016-2020 is erop gericht om leerlingen in de loop van hun schooltijd steeds meer eigen verantwoordelijkheid te geven voor hun leerproces. Hierbij krijgen zij in toenemende mate ruimte voor een individuele invulling van het lesprogramma. Gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren zijn middelen om eigenaarschap bij leerlingen te vergroten. Wij werken aan onderwijs waarin leerlingen ruimte krijgen en uitgedaagd worden hun talenten te ontdekken en 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen: creativiteit, kritisch denken, probleemoplossingsvaardigheden, communicatie, samenwerken, digitale -, sociale - en culturele vaardigheden. Hierbij wordt de docent steeds meer de regisseur van het onderwijsproces, met veel aandacht voor de individuele behoeften en keuzes van de leerlingen. Zo ontstaat een professionele leergemeenschap: leerlingen en docenten leren samen. Dit verwoorden wij in een krachtige pay-off: WIJ LEREN SAMEN.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs en de zorgplicht voor scholen ingegaan. Alle scholen vallen sinds dat moment onder een Samenwerkingsverband (SWV).

Het Samenwerkingsverband Eemland, waartoe de scholen in Soest en Baarn toe behoren, heeft gekozen voor een hoog niveau van basisondersteuning. Dit betekent dat alle scholen binnen dit samenwerkingsverband dit hoge niveau van basisondersteuning bieden. Wat de basisondersteuning precies inhoudt, staat beschreven in het SOP, het schoolondersteuningsprofiel. Dit SOP is terug te vinden op de site van de school. Wij hebben er vooralsnog niet voor gekozen om speciale arrangementen aan te bieden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven