Jan Tinbergen College

Burg. Schneiderlaan 2 4706 EZ Roosendaal

  • Schoolfoto van Jan Tinbergen College
  • Het JTC is een moderne school met moderne ICT-voorzieningen.
  • Zelfstandig en in groepjes werken, je eigen verantwoordelijkheid nemen. Want het is jóuw studie, wij helpen je om het een succes te maken.
  • Jazeker, wij kúnnen feesten ...
  • Elk jaar weer. Voor KiKa, voor ons eigen ZuidAfrikaProject, en nog veel meer. Want de wereld is groot, en wij kunnen iets betekenen ...

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

PLAATSING

Het JTC laat leerlingen toe volgens de normen die daarvoor Roosendaalbreed zijn afgesproken met de andere scholen voor VO en het basisonderwijs. Het advies van de basisschool is leidend, het JTC wijkt daar in principe niet van af.

Als leerlingen van tevoren weten dat er extra zorg of ondersteuning nodig is, nodigen wij hen graag uit om vroegtijdig (al in februari) daarover met het JTC contact op te nemen, zodat we kunnen kijken of de benodigde ondersteuning te realiseren is en zo nodig de daarvoor benodigde afspraken te maken.

Het JTC heeft géén opleiding voor vmbo-kb en vmbo-bb, of voor leerlingen met indicatie LWOO of PRO.

DOORSTROOM

In de brugklas kun je nog laten zien wat je kunt en zelfs na de tweede klas is opstroom of afstroom nog mogelijk. Je hebt het zelf in de hand, je resultaten bepalen jouw mogelijkheden.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het JTC wil een kansenschool zijn. Kernpunten daarbij:

o   Proberen is belangrijk

Laat maar zien wat je wilt en wat je kunt: ‘Je faalt niet als iets niet lukt, je faalt als je het niet probeert’. Belangrijk is een cultuur waarin een poging een hogere opleiding te volgen en als dat niet lukt af te stromen niet leidt tot faalervaring – begeleiding van leerlingen en ouders door mentoren is hierbij essentieel.

o   De wens van leerlingen is belangrijk

De school acht zichzelf deskundig en adviseert op basis van die deskundigheid. Leerlingen en hun ouders mogen binnen de mogelijkheden van bevorderingsnormen van de adviezen van de school afwijken – de school ondersteunt vervolgens zoveel als mogelijk is bij realisatie van de keuze.

o   Talenten en zelfkennis zijn belangrijk De school helpt leerlingen om zicht te krijgen op hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Reflectie, meting en gesprekken zijn de instrumenten daarvoor. Daarnaast ruimt het JTC binnen de lessentabel ook ruimte in voor het ontdekken én ontwikkelen van talenten. Te denken valt hierbij aan de tickets sport/kunst&cultuur/mavo-to-do en basic, de opleidingen plus TVWO en J-Tech en de plusprogramma’s zoals de Popup-clubs, Delf/Goethe/Anglia/Cambridge, de Olympiades etc.  

Cultuur en beleid  

Kansenschool vind je in de eerste plaats terug in de manier waarop met leerlingen en hun mogelijkheden wordt omgegaan. In de les, als leerlingen de individuele steun en uitdaging krijgen die ze nodig hebben. In individuele reflectie op hun resultaten met docenten en mentoren. In de manier waarop over leerlingen wordt gesproken tijdens leerlingenbesprekingen en rapportvergaderingen (en misschien nog wel belangrijker: in de personeelskamer). Kansenschool vind je in tweede plaats terug in de manier waarop de school individuele (on)mogelijkheden van leerlingen een plaats geeft in de organisatie van het onderwijs. Zijn er binnen regels en afspraken mogelijkheden voor maatwerk? Kan de school binnen de wettelijke mogelijkheden flexibel omgaan met de eigen regels? Is er een cultuur waarin gezocht wordt naar mogelijkheden, of denkt de organisatie meer in onmogelijkheden? Kansenschool vind je in de derde plaats terug in de manier waarop de resultaten van leerlingen en wensen van leerlingen (en ouders) evalueert en meeneemt in de besluitvorming.    

Het JTC realiseert het karakter van kansenschool op diverse manieren in het beleid:

o   De bespreekzone bij bevordering

In de overgangsnormen wordt vastgelegd aan welke criteria een leerling moet voldoen om bevorderd te worden. Als een leerling niet regulier kan worden bevorderd, heeft het JTC een ruimte bespreekzone. Bij leerlingen in de bovenste helft van de bespreekzone zitten, is het uitgangspunt van de bespreking ‘bevorderd tenzij er grote en niet oplosbare risico’s zijn’, Bij leerlingen in de onderste helft van de bespreekzone is het uitgangspunt bij bespreking ‘zien wij een mogelijkheid om de leerling zo te begeleiden dat er volgend schooljaar kansen zijn?’

o   Op- en afstroom in de brugklas Het JTC heeft in de brugklas dakpanklassen. Leerlingen kunnen kennismaken met onderwijs op een voor hen hoog niveau, worden uitgedaagd. Een eerste voorsorteren op de bevordering naar klas 2 vindt plaats in de loop van leerjaar 1. Leerlingen kunnen bij de bevordering naar klas 2 hun potentie gerealiseerd zien door plaatsing in een hogere afdeling. Als dit niet lukt, is aan het eind van schooljaar 2 (en zo nodig al in de loop van het schooljaar) de reguliere lijn bevordering naar het volgende leerjaar in een lagere afdeling.

o   Advisering versus keuzevrijheid De school streeft ernaar elke leerling in klas 3 op een afdeling hebben waar ze een goede kans hebben op het behalen van een diploma. Echter: als leerlingen graag willen proberen op een hoger niveau af te studeren dan de school haalbaar acht, dan geeft de school een onderbouwd advies maar staat de leerling toe daarvan af te wijken als de leerlingen aan bevorderingsnormen voldoet. Mocht het later alsnog niet lukken, dan begeleidt de school bij de afstroom met als doelstelling studievertraging te minimaliseren en de kans op het alsnog behalen van het diploma op lager niveau te borgen. De school doet zijn uiterste best leerlingen niet door te laten ploeteren tot een moment waarop de keuze onvermijdbaar tot studievertraging leidt. Maar ook dan: als leerling en ouders per se willen, accepteert de school hun keuze zolang dat binnen de overgangscriteria mogelijk is. De school begeleidt vervolgens zoals ook voor reguliere leerlingen. De school adviseert onderbouwd voor profielkeuze en keuzevakken. Leerlingen en ouders kunnen daarvan afwijken. De school accepteert hun keuze zolang dat binnen de overgangscriteria mogelijk is. De school begeleidt vervolgens zoals ook voor reguliere leerlingen.

o   Zoeken naar mogelijkheden In met name de bovenbouw en het traject naar het examen is individueel maatwerk belangrijk. Extra examenvakken, gespreid examen doen, een examenvak op een hoger niveau, versneld examen afleggen in bepaalde vakken; ze kunnen sneuvelen onder roosterproblemen, maar er kan ook gezocht worden naar individuele opties. Het JTC wil een cultuur hebben waarin het zoeken naar mogelijkheden centraal staat. Daarbij beschrijven we nadrukkelijk wat leerlingen wél en níet van de school en van de docenten mogen verwachten aan organisatie, begeleiding, communicatie – want we kunnen niet alles en dat moeten we ook erkennen. o   Kans en mogelijkheid jezelf te ontplooien en ontwikkelen buiten de reguliere lessen. De school helpt leerlingen om zicht te krijgen op hun eigen mogelijkheden en hiaten. Ze biedt instrumenten om deze zelfstandig te verbeteren. Hiervoor hebben we o.a. KWT- uren (Keuze Werk Tijd), NT2 (Nederlands als tweede taal )lessen, Numo (online leermiddel voor rekenen en talen) en studiewijzers.

o   Kans versus realisatie Een kans geven betekent natuurlijk niet per definitie dat er ook een beter resultaat komt. Consequentie is dat niet alle gegeven kansen in de gerealiseerde cijfers van de school zichtbaar worden. Bijvoorbeeld een traject ‘dakpanbrugklas mh -> h2 -> m3’ is een traject waarin een leerling een kans heeft gekregen, het is niet gelukt en er is naar een lagere afdeling bevorderd. In de cijfermatige resultaten van plaatsing in klas 3 wordt de aangeboden kans niet zichtbaar. Het JTC kiest ervoor om óók kansenschool te zijn als de resultaten niet zichtbaar tot verbetering van de (openbare) schoolresultaten leiden. De school helpt leerlingen om zicht te krijgen op hun eigen mogelijkheden en hiaten. Ze biedt instrumenten om deze zelfstandig te verbeteren. Hiervoor hebben we o.a. KWT- uren (Keuze Werk Tijd), NT2 (Nederlands als tweede taal )lessen, Numo (online leermiddel voor rekenen en talen) en studiewijzers.

o   Kansen creëren voor kinderen met een kansarme achtergrond. Op het JTC doet iedereen mee. Het JTC heeft een hechte samenwerking met stichting leergeld Gemeente Roosendaal. Samen met de Stichting zorgen we dat al onze leerlingen beschikking hebben over een device en wifi in huis. Ook  voor leerlingen die niet wonen in de gemeente Roosendaal. We dragen extra bij aan de inkomsten van de Stichting om dit mogelijk te maken. Onze huiswerkklas en bijlessen gegeven door bovenbouw leerlingen en oud-leerlingen zijn gratis voor alle leerlingen en vinden op school plaats. Voor leerlingen met een NT2 status of niet-nederlandstalige achtergrond zijn extra NT2 lessen beschikbaar, maar ook conversatielessen o.l.v. een onderwijsassistent die ervaringsdeskundige is. Door pop-up clubs die gratis zijn komen kinderen uit een kansarme achtergrond ook in contact met toneel, sterrenkunde, fotografie en vele andere werelden die anders wellicht gesloten voor hen zouden blijven. Het rijke verplichte cultuuraanbod van de school, in de vorm van schrijversbezoeken, toneelvoorstellingen, lezingen en creatieve workshops brengt hen met een andere wereld in contact dan die ze van thuis kennen. Bij schoolfeesten worden de kosten van de kaartverkoop bewust zeer laag gehouden zodat het feest voor alle leerlingen toegankelijk is. In de prijs van een kaartje zit dan ook een consumptie. Het JTC is een MUP van het armoede fonds. Dit is een maandverband uitgifte punt, waarbij op 9 plaatsen in de school (alle dames toiletten) gratis maandverband te krijgen is. Menstruatiearmoede hoeft zo geen belemmering te zijn voor leerlingen om niet naar school te gaan.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het JTC is verwend met keurige CE-cijfers en goede slaagpercentages. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen op elk niveau: we dagen elke leerling uit om te laten zien wat hij/zij zelf kan. We helpen onze leerlingen om die verwachtingen waar te maken.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven