Kempenhorst College

Eikenbussel 1 5689 AA Oirschot

Schoolfoto van Kempenhorst College

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De indicator onderbouwsnelheid geeft het percentage leerlingen weer dat vanuit leerjaar 1 en leerjaar 2 is doorgestroomd naar een hoger leerjaar (en dus ook leerlingen die een klas overslaan). Leerlingen die zijn blijven zitten tellen negatief mee. In de grafiek zit u de onderbouwsnelheid van de schooljaren 2016 - 2017 tot en met 2018 - 2019. Voor de indicator bovenbouwsucces geldt dat van iedere leerling wordt bepaald of hij/zij het betreffende leerjaar in de bovenbouw succesvol afrondt, of niet. De indicator drukt het percentage leerlingen uit dat gemiddeld over drie jaar succesvol overgaat. 

De waarde van de indicator onderbouwsnelheid is een gewogen driejaarsgemiddelde. Voor 2020 ligt het driejaarsgemiddelde op 99,50% (gemiddelde van de afgelopen drie schooljaren). De (gecorrigeerde) norm ligt op 95,40%. Dit betekent dat we het goed doen: onze school kent weinig zittenblijvers.

De waarde van de indicator bovenbouwsucces wordt per onderwijssoort vastgesteld. Ook de norm verschilt per type onderwijs. De (gecorrigeerde) normen voor vmbo (g)t, vmbo k en vmbo b zijn respectievelijk 86,8%, 86,7% en 87,8%. Dit betekent dat we het goed doen: leerlingen stromen over het algemeen succesvol door naar het volgende leerjaar.  


Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Voor schooljaar 2018-2019 zien we voor vmbo-b (98,4%), vmbo-k (98,0%) en vmbo (g)t (93,0%) een slagingspercentage boven het landelijke gemiddelde. In schooljaar 16-17 behoorde onze vmbo-k opleiding met een slagingspercentage van 100% tot de 25% best presterende scholen uit Nederland. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In 2018-2019 ligt het gemiddelde examencijfer (het gemiddelde van het cijfer voor het centraal eindexamen en het schoolexamen) in vrijwel alle afdelingen in lijn met het landelijke gemiddelde. In de afgelopen jaren behoren we met regelmaat tot de 25% best presterende scholen: in 2017-2018 behoorde vmbo-k en vmbo-(g)t tot de 25% best presterende scholen in Nederland. 


Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Kempenhorst College neemt deel aan diverse audits, bijvoorbeeld aan de lesobservatie-visitaties die vanuit het ORION verband georganiseerd worden. ORION is een samenwerkingsverband van zelfstandige scholen in Noordoost-Brabant. Bij de lesobservaties-visitaties wordt een school op een aantal vastgestelde domeinen gevisiteerd, namelijk: 1) leeromgeving, 2) begeleiding leraar en 3) leeractiviteit leerling. Daarnaast wordt aan de observanten gevraagd de onderwijssituatie te karakteriseren. Naast observaties worden er ook panelgesprekken met leerlingen en medewerkers gevoerd. Aan het einde van de dag koppelt de visitatiecommissie haar observaties terug. Later volgt een definitieve rapportage. De collegiale visitaties zijn wederzijds en gericht op ontwikkeling en verbetering. 

Terug naar boven