De Parkschool

Onderste Sittarderweg 4 6141 AZ Limbricht

  • Schoolfoto van De Parkschool
  • Schoolfoto van De Parkschool
  • Schoolfoto van De Parkschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van VSO de Parkschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de Parkschool zelf. Waar nodig wordt bij de cijfers en feiten een toelichting gegeven. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Parkschool, ressorterend onder de Stichting Kindante, biedt een vorm van speciaal onderwijs aan een specifieke groep leerlingen, namelijk kinderen die zeer moeilijk leren. De school is voor hen de enig mogelijke vorm van onderwijs en dus meestal einddoel. De leerlingen die onze school bezoeken zijn in de eerste plaats kinderen die in ontwikkeling zijn. De ontwikkelingsmogelijkheden worden mede bepaald door de aard van hun handicap. We streven er naar een stimulerend en uitlokkend klimaat te bieden. Een sfeer van geborgenheid en veiligheid is de basis van het leren. De school gaat uit van de mogelijkheden en beperkingen van alle individuele kinderen. Respect voor elk kind staat voorop.

Kenmerken van de school

  • Brede vorming
  • Leren leren, leren leven
  • Uitgaan van mogelijkheden
  • Adaptief onderwijs
  • Opbrengstgericht& datagestuurd

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Parkschool biedt een vorm van speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 4,5 tot 18 jaar, verdeeld over een afdeling SO (voor leerlingen van 4,5- 12/13 jaar) en een afdeling VSO (voor leerlingen van 12/13- 18 jaar). De school is voor onze leerlingen de enige mogelijke vorm van onderwijs en dus meestal eindonderwijs. De aanduiding 'zeer moeilijk lerend' is moeilijk af te bakenen. Doorgaans spreekt men van een IQ tot 55, eventueel 55 tot 70. Deze pagina toont de leerlingaantallen van het VSO.

De populatie van onze leerlingen varieert van leerlingen met een ruimer leervermogen met omvangrijkere sociaal-emotionele problemen (zmolk-leerlingen) tot leerlingen met een nog geringer leervermogen (mg-leerlingen). De heteroginiteit neemt toe met leerlingen die een totaal andere onderwijsproblematiek met zich meebrengen. Het aantal leerlingen met een ASS-problematiek is ruim een derde.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De Parkschool werkt samen met verschillende ketenpartners. Deze samenwerking kan gericht zijn op een warme overdracht (arbeidsgerelateerde organisaties); zorg voor de leerlingen (Daelzicht, Stichting MEE, GGD, Centrum voor Jeugd en Gezin) of op uitwisseling van kennis en ervaringen (collegascholen).

De Parkschool wil de samenwerking met externe partners (o.a. gemeente, stage- en werkplekaanbieders en andere scholen binnen het cluster (V)SO/ SBO) handhaven en verder uitbouwen.

- Gemeente en Daelzicht:

Met de inzet van de doelgroeparrangementen onderwijs-jeugdhulp (geregeld via de gemeente) stemt de Parkschool het onderwijs en de zorg nog beter op elkaar af. Daelzicht wordt ingezet voor leerlingen met grote en kleinere hulpvragen; dit heeft een preventieve werking en leidt tot een lerende aanpak voor medewerkers van de Parkschool. Een aantal zorgmedewerkers van Daelzicht zet zich samen met het team van de Parkschool in om deze leerlingen zoveel mogelijk tot leren te laten komen. Er wordt daarbij niet alleen ingezet op individuele begeleiding, maar ook op ondersteuning van groepen en ondersteuning van het onderwijspersoneel. Door de ondersteuning van Daelzicht kan de leerkracht het lesprogramma uitvoeren.

- Stage- en werkplekaanbieders:

VSO-leerlingen hebben de mogelijkheid om stage te lopen (dit gebeurt i.o.m. ouders). De stageperiodes variëren van langere periodes (heel schooljaar) tot kortere periodes (deel van schooljaar of proefstages). Onze stagecoördinatoren hebben frequent overleg met de betreffende aanbieder om een zo goed mogelijk stageverloop te bewerkstelligen.     

Daarnaast wordt er vanaf januari 2020 gewerkt met een ‘Stagecarrousel’ (i.s.m. Daelzicht). Dit houdt in dat kleine groepen leerlingen van de Parkschool voor een korte periode één dag in de week mee gaan draaien binnen de verschillende dagactiviteitencentra van Daelzicht. Dit aanbod is, anders dan de ‘reguliere’ stagemogelijkheden, gericht op de jongere VSO-leerling. Doel is om deze leerlingen diverse vormen van dagbesteding te laten ervaren, zodat zij later in hun schoolloopbaan gerichtere keuzes kunnen maken.

- Andere scholen binnen het cluster (V)SO/ SBO (cluster MaatKRACHT):

Sinds een aantal jaren is er sprake van samenwerking tussen de betrokken scholen binnen het cluster. Deze samenwerking startte op directieniveau en wordt meer en meer zichtbaar op andere vlakken. Personeel ontmoet elkaar binnen diverse werkgroepen en bij gezamenlijke MR-bijeenkomsten. Er mag geconcludeerd worden dat er resultaten geboekt worden die wezenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde leerlingen.

Terug naar boven