De Parkschool

Onderste Sittarderweg 4 6141 AZ Limbricht

Schoolfoto van De Parkschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van VSO de Parkschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de Parkschool zelf. Waar nodig wordt bij de cijfers en feiten een toelichting gegeven. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Parkschool, ressorterend onder de Stichting Kindante, biedt een vorm van speciaal onderwijs aan een specifieke groep leerlingen, namelijk kinderen die zeer moeilijk leren. De school is voor hen de enig mogelijke vorm van onderwijs en dus meestal einddoel. De leerlingen die onze school bezoeken zijn in de eerste plaats kinderen die in ontwikkeling zijn. De ontwikkelingsmogelijkheden worden mede bepaald door de aard van hun handicap. We streven er naar een stimulerend en uitlokkend klimaat te bieden. Een sfeer van geborgenheid en veiligheid is de basis van het leren. De school gaat uit van de mogelijkheden en beperkingen van alle individuele kinderen. Respect voor elk kind staat voorop.

Kenmerken van de school

 • Brede vorming
 • Leren leren, leren leven
 • Uitgaan van mogelijkheden
 • Adaptief onderwijs
 • Opbrengstgericht& datagestuurd

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Parkschool biedt een vorm van speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 4,5 tot 18 jaar, verdeeld over een afdeling SO (voor leerlingen van 4,5- 12/13 jaar) en een afdeling VSO (voor leerlingen van 12/13- 18 jaar). De school is voor onze leerlingen de enige mogelijke vorm van onderwijs en dus meestal eindonderwijs. De aanduiding 'zeer moeilijk lerend' is moeilijk af te bakenen. Doorgaans spreekt men van een IQ tot 55, eventueel 55 tot 70. Deze pagina toont de leerlingaantallen van het VSO.

De populatie van onze leerlingen varieert van leerlingen met een ruimer leervermogen met omvangrijkere sociaal-emotionele problemen (zmolk-leerlingen) tot leerlingen met een nog geringer leervermogen (mg-leerlingen). De heteroginiteit neemt toe met leerlingen die een totaal andere onderwijsproblematiek met zich meebrengen. Het aantal leerlingen met een ASS-problematiek is ruim een derde.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. De Parkschool is bestuurlijk aangesloten bij het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek. 

De Parkschool werkt samen met verschillende ketenpartners. Deze samenwerking kan gericht zijn op een warme overdracht (arbeidsgerelateerde organisaties); zorg voor de leerlingen (Daelzicht, Stichting MEE, GGD, Centrum voor Jeugd en Gezin) of op uitwisseling van kennis en ervaringen (MaatKRACHT, collegascholen).

De Parkschool wil de samenwerking met externe partners (o.a. gemeente, stage- en werkplekaanbieders en andere scholen binnen het cluster (V)SO/ SBO) handhaven en verder uitbouwen.

- Gemeente en Daelzicht:

Met de inzet van de doelgroeparrangementen onderwijs-jeugdhulp (geregeld via de gemeente) stemt de Parkschool het onderwijs en de zorg nog beter op elkaar af. Daelzicht wordt ingezet voor leerlingen met grote en kleinere hulpvragen; dit heeft een preventieve werking en leidt tot een lerende aanpak voor medewerkers van de Parkschool. Een aantal zorgmedewerkers van Daelzicht zet zich samen met het team van de Parkschool in om deze leerlingen zoveel mogelijk tot leren te laten komen. Er wordt daarbij niet alleen ingezet op individuele begeleiding, maar ook op ondersteuning van groepen en ondersteuning van het onderwijspersoneel. Door de ondersteuning van Daelzicht kan de leerkracht het lesprogramma uitvoeren.

- Stage- en werkplekaanbieders:

VSO-leerlingen hebben de mogelijkheid om stage te lopen (dit gebeurt i.o.m. ouders). De stageperiodes variëren van langere periodes (heel schooljaar) tot kortere periodes (deel van schooljaar of proefstages). Onze stagecoördinatoren hebben frequent overleg met de betreffende aanbieder om een zo goed mogelijk stageverloop te bewerkstelligen.     

Daarnaast wordt er vanaf januari 2020 gewerkt met een ‘Stagecarrousel’ (i.s.m. Daelzicht). Dit houdt in dat kleine groepen leerlingen van de Parkschool voor een korte periode één dag in de week mee gaan draaien binnen de verschillende dagactiviteitencentra van Daelzicht. Dit aanbod is, anders dan de ‘reguliere’ stagemogelijkheden, gericht op de jongere VSO-leerling. Doel is om deze leerlingen diverse vormen van dagbesteding te laten ervaren, zodat zij later in hun schoolloopbaan gerichtere keuzes kunnen maken.

- Andere scholen binnen het cluster (V)SO/ SBO (cluster MaatKRACHT):

Stichting Kindante heeft momenteel vijf scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO):

 1. SBO Het Mozaïek
 2. SBO De Blinker
 3. SBO De Horst
 4. SO/VSO Parkschool
 5. SO/VSO Xaverius

Deze scholen samen vormen cluster MaatKRACHT. Daar waar de ontwikkeling van kinderen en jongeren niet vanzelfsprekend gaat, bieden de scholen van MaatKRACHT de leerling optimale leiding en begeleiding, structuur en veiligheid om naar vermogen te kunnen leven, leren en zich te ontwikkelen tot deelname aan de maatschappij.

Centrale waarden | Wie is MaatKRACHT?

 • Elk kind heeft recht op optimale ontwikkeling en optimale kwaliteit van ondersteuning en zorg.
 • Partnerschap en heldere communicatie zijn belangrijke waarden van MaatKRACHT.
 • Samenwerken om zo optimaal mogelijk tegemoet te kunnen komen aan elke leerling die ons is toevertrouwd.
 • MaatKRACHT werkt respectvol en op gelijkwaardige wijze samen met alle partners.
 • Alle betrokkenen binnen het continuüm van zorg zijn mede verantwoordelijk voor het realiseren van het ontwikkelingsperspectief.

Missie | Wat is de toegevoegde waarde van MaatKRACHT? Wat geeft MaatKRACHT kinderen mee?

 • MaatKRACHT is een organisatie van samenwerkende Kindante SBO- en (V)SO-scholen die ervoor zorgt dat leerlingen voor wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt passend onderwijs kunnen volgen. Dit op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
 • Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is richtinggevend. Opbrengsten, optimaal maatschappelijk perspectief en optimaal welbevinden zijn hierbij leidend.

Visie | Hoe ziet het er over enkele jaren uit? Wat wil MaatKRACHT creëren?

 • Als een onderscheid moet worden gemaakt tussen leerlingen, dan gebeurt dit op basis van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in plaats van op ‘labels’.
 • Alle leerlingen kennen hulpvragen die vragen om een unieke, op elke leerling specifiek toegesneden aanpak, vanuit de gedachte van adaptief onderwijs.
 • MaatKRACHT werkt respectvol en op gelijkwaardige wijze handelingsgericht samen met alle partners die betrokken zijn bij het onderwijs aan de leerlingen binnen de samenwerkingsverbanden (zowel intern geplaatste als extern ondersteunende leerlingen).

Kijk op de leerling

MaatKRACHT neemt verantwoordelijkheid voor elke leerling die wordt aangemeld bij één van de locaties. Daardoor kunnen we de leerling plaatsen op de school die qua onderwijs en ondersteuning het best aansluit bij de behoeften van de leerling. Mocht een leerling toch niet op de passende school zijn geplaatst of mocht de school niet meer passend zijn als gevolg van veranderende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling, dan wordt deze leerling besproken door de leden van ‘MaatKRACHT-plaatsing’. Dit zijn met name orthopedagogen en psychologen die werkzaam zijn op de diverse MaatKRACHT-locaties en ook binnen de samenwerkingsverbanden een rol hebben. In goed onderling overleg, waar uiteraard ook de ouders bij betrokken worden, wordt naar een oplossing gezocht die past binnen de bestaande wet- en regelgeving.

Kijk op de professional

Iedere medewerker krijgt de ruimte om zowel vanuit de individuele als de collectieve kracht en verantwoordelijkheid persoonlijk te groeien om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van MaatKRACHT richting een professionele leergemeenschap. 

Kijk op de organisatie

De vijf scholen van MaatKRACHT zijn op dit moment verdeeld over zeven verschillende locaties:

SBO Het Mozaïek Valkstraat 2 in Sittard

SBO De Blinker Eloystraat 1a in Geleen

SBO De Horst Kerkveldsweg Oost 7 in Echt

SO/VSO Parkschool Onderste Sittarderweg 4 in Limbricht

SO/VSO Xaverius Valkstraat 2a in Sittard (afdeling SO)

                          Eloystraat 1a in Geleen (afdeling SO ASS)

                          Overhovenerstraat 31 in Sittard (afdeling VSO LW&TC)

                          Geenstraat 43 in Geleen (afdeling VSO VMBO)

MaatKRACHT streeft naar een organisatie waarin de onderlinge samenwerking maximaal wordt benut en investeert in samenwerking binnen en buiten het cluster (o.a. samenwerking met de basisscholen van Kindante en behorend bij andere besturen van waaruit leerlingen verwezen worden naar MaatKRACHT-locaties, het regulier en speciaal voortgezet onderwijs buiten MaatKRACHT, samenwerkingsverbanden, zorginstellingen, gemeenten en interne/ externe ondersteunende diensten).

Om het bieden van optimale leiding en begeleiding, structuur en veiligheid ook in de toekomst mogelijk te maken, wordt onderzocht hoe de samenwerking binnen MaatKRACHT en de samenwerking met het reguliere onderwijs nog verder vormgegeven kan worden.

Terug naar boven