De Brêge, school van OSG Piter Jelles

Egelantierstraat 88 8924 EP Leeuwarden

  • Schoolfoto van De Brêge, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van De Brêge, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van De Brêge, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van De Brêge, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van De Brêge, school van OSG Piter Jelles

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Uit de enquêtes komen positieve resultaten. Onze leerlingen geven op veel punten een hoge waardering; vergelijkbaar met voorgaande jaren en veelal hoger dan het landelijk gemiddelde bij praktijkscholen. We zijn blij met deze waardering, zeker omdat we flink gegroeid zijn en alle leerlingen voldoende persoonlijke aandacht willen geven. We kijken ook steeds op welke punten we ons kunnen verbeteren.

Punten die hoog scoren bij leerlingen zijn:
-de veiligheid (ik voel me veilig op school, er zijn omgangsregels, pesten wordt aangepakt);
-de begeleiding van docenten (leraren dagen mij uit mijn best te doen, ze geven me voldoende hulp en zelfvertrouwen; ik kan altijd bij ze terecht);
-levensechte leerbronnen (op school kan ik in de praktijk leren);
-leeropbrengsten werken, wonen en burgerschap (ik kan samenwerken, veilig werken, mijzelf verzorgen, ik weet hoe ik mij moet gedragen buiten school);
-werken met individueel ontwikkelingsplan en portfolio (wat ik wil leren staat in mijn IOP, ik stel mijn doelen samen met mijn ouders en coach op en bespreek dit regelmatig met mijn coach).

De ontwikkelpunten die we uit de enquête onder leerlingen halen zijn:  
- Blijven investeren in de voorbereiding op stages en de begeleiding tijdens de stage. We zetten hier al extra op in, via een uitgebreid programma voor leerlingen die moeite hebben om aan stage te beginnen en door inzet van extra stage-opdrachten in het stageboekje en het werken met Praktijkverklaringen volgens mbo-richtlijnen. Dit laatste kwam destijds ook als wens van ouders naar voren in de ouderenquête.  
- Verder ontwikkelen van de keuzevakken Vrijetijdsbesteding; deze hebben we in 2017 ingevoerd, omdat leerlingen behoefte hadden aan een keuzevak en aan andere lesactiviteiten dan ze volgens hun rooster gewend zijn.  
- Investeren in de loopbaancoaching van de leerlingen m.b.t. de voortgang, de eigen mening van de leerling en het opbouwen van het portfolio, ook richting het diploma Praktijkonderwijs.  
- Investeren in goede begeleiding en beoordeling op keuzemomenten als beroepsrichting, sector, niveau en uitstroomrichting.  Deze punten worden meegenomen in zowel de begeleiding van leerlingen door onder meer de coaches en stagecoaches, als in werkgroepen waarin we als team diverse zaken (door)ontwikkelen en verbeteren. Ons uitgangspunt daarbij is steeds de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling. uitgangspunt. 

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,8
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolveiligheid
Als het gaat om veiligheid op onze school is er veel overleg tussen coaches, docenten en directie om incidenten te signaleren. Om te kunnen leren is het voor leerlingen erg belangrijk dat ze zich veilig voelen en een duidelijke schoolomgeving ervaren. Het is ook van belang dat leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen met vragen of klachten over veiligheid. De coach is voor de leerling en ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. Aan het begin van het schooljaar wordt aan de leerlingen uitgelegd in de introductielessen dat zij met alles wat speelt bij hun coach kunnen aankloppen.  
Tijdens het schooljaar is er geregeld aandacht voor pesten. Bij de groepsleerlingbesprekingen is er altijd aandacht voor de veiligheid van leerlingen en hoe wij hiermee omgaan. Als er ernstige klachten zijn, is het volgende protocol belangrijk. Het protocol wordt door de coach met de groep besproken; het is ook regelmatig onderwerp van gesprek in de leerlingenraad.    

Protocol klachtenregeling De Brêge

Contactpersoon
Leerlingen en ouders kunnen naar een speciale contactpersoon. Elke school heeft één of meer contactpersonen. Een contactpersoon vangt u op met klachten die vallen onder de klachtenregeling en begeleidt naar de vertrouwenspersoon. Zie voor namen en contact-gegevens van contact- en vertrouwenspersoon de bijgevoegde pdf Schoolveiligheid.  

Vertrouwenspersoon
Dit is een externe functionaris, die is aangesteld voor alle leerlingen van Piter Jelles. De vertrouwenspersoon kan  bij klachten bemiddelen of helpen de klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie. De vertrouwenspersoon begeleidt de verdere procedure. Er zijn speciale vertrouwensinspecteurs voor als er sprake is van ongewenste intimiteiten op school.
In het voortgezet onderwijs geldt de Wet op de kwaliteitszorg. Eén van de onderdelen van deze wet is het Klachtrecht. Het Klachtrecht geeft leerlingen en ouders/verzorgers het recht om te klagen over schoolse zaken als: begeleiding van de leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie en vormen van machtsmisbruik, zoals: seksuele intimidatie (aangeraakt worden op een manier die je niet prettig vindt, opdringerig gedrag), discriminerend gedrag, pesten, geweld en agressie. Indien u overweegt een klacht in te dienen, doet u er goed aan u eerst af te vragen of niet via bijvoorbeeld de coach, de schoolleiding of vertrouwenspersoon een oplossing kan worden bereikt. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Lukt dat niet of is de afhandeling niet naar tevredenheid, dan kan er een beroep gedaan worden op de klachtenregeling. Ouders/verzorgers en leerlingen volgen dan verschillende trajecten.         

Gevoel van veiligheid bij leerlingen en ouders
Gelukkig geven zowel onze leerlingen als ouders een hoge scores voor het gevoel van veiligheid bij De Brêge. (‘Ik voel me veilig op school’ scoort zowel bij leerlingen als ouders over het gevoel van hun kind hoog). Meer scores uit de leerling- en ouderenquête vindt u in de bijgevoegde resultaten.         


Veelgestelde vragen

Terug naar boven