O.R.S. Lek en Linge, havo-locatie

Multatulilaan 3 4103 NM Culemborg

  • Je start in de 2de klas havo niet alleen op een andere locatie, je krijgt ook natuur- en scheikunde en je leert Duits.
  • Als je kiest voor tweetalig havo, dan volg je bijna de helft van de lessen in het Engels.
  • BSM is een examenvak op havo. Heel veel sport, theorie over in- en outdoorsporten en je leert ook hoe je zelf een training opzet en geeft.
  • Onze Vrijeschoolleerroute is gevestigd op de havo-locatie. Leren met hoofd, hart en handen!
  • Vanaf de 2de klas start je op de havo-locatie.

Profielkeuze

Toelichting van de school

 

Welk profiel past bij jou?
Tijdens het derde jaar kies je een vakkenpakket dat je volgt in het vierde en vijfde jaar. Samen met je mentor en de decaan kies je een profiel dat past bij jouw interesses, talenten én toekomstplannen. Bijvoorbeeld voor je vervolgstudie aan het hbo.Wereld buiten de lessen om

Keuzevakken
Elk profiel bestaat uit een aantal bij elkaar passende vakken. Daarnaast zijn er keuzevakken, zoals Spaans, informatica, bedrijfseconomie, wiskunde D, bewegen, sport en management, muziek, beeldende vorming of drama. 

Ondernemend en onderzoekend havo 
Lijkt het je wat om ervaring op te doen als ondernemer? Welkom bij ondernemend havo. In de vierde klas start je jouw onderneming.Bij onderzoekend havo doe je scheikundig, natuurkundig of biologisch onderzoek. Je leert hoe je goed, zorgvuldig en veilig onderzoekt hoe chemische, biologische of natuurkundige processen werken. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u de strategische ambities 2020-2024 van onze schoolgemeenschap Lek en Linge.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het streven om zo veel mogelijk leerlingen een passende onderwijsplek te bieden binnen een samenwerkingsverband. Die plek kan op de eigen school of op een andere school worden geboden.

Het wettelijk kader voor passend onderwijs is een open kader en laat ruimte aan scholen om zelf inhoudelijk een invulling te geven aan passend onderwijs. Deze inhoudelijke invulling is opgenomen in het schoolondersteuningsplan (SOP).

Het ondersteuningsprofiel wordt eenmaal in de vier jaar door het bevoegd gezag van de school vastgesteld. De medezeggenschapsraden hebben adviesrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel.Het SOP beschrijft de ondersteuning die O.R.S. Lek en Linge aan leerlingen kan bieden met en zonder extra inzet van het samenwerkingsverband (SWV Rivierenland).

Het samenwerkingsverband heeft als missie: inclusiever onderwijs en meer expertise op de scholen.

Om hieraan tegemoet te komen, zet O.R.S. Lek en Linge zich in om zowel de basis- als de extra ondersteuning goed vorm te geven en hierin een kwaliteitsslag te maken.

Alle ondersteuning (zowel basis, extra als zware ondersteuning) is in dit SOP beschreven en vormt samen met het protocollenboek de onderlegger hoe O.R.S. Lek en Linge de ondersteuning vormgeeft aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Wij streven ernaar dat al onze leerlingen kunnen zeggen: 

- Ik heb een fijne tijd op school 

- Ik leer veel op school

- Ik haal het diploma dat bij mij past op deze school

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven