O.R.S. Lek en Linge, havo-locatie

Multatulilaan 3 4103 NM Culemborg

  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, havo-locatie
  • Vanaf de 2de klas start je op de havo-locatie.
  • Je start in de 2de klas havo niet alleen op een andere locatie, je krijgt ook natuur- en scheikunde en je leert Duits.
  • Als je kiest voor tweetalig havo, dan volg je bijna de helft van de lessen in het Engels.
  • BSM is een examenvak op havo. Heel veel sport, theorie over in- en outdoorsporten en je leert ook hoe je zelf een training opzet en geeft.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In principe geschiedt de aanmelding voor de brugklas door de ouders rechtstreeks bij het voortgezet onderwijs. Aanmeldingsformulieren worden begin januari verstrekt aan de basisschool en zitten bovendien in het informatiepakket dat uitgedeeld wordt tijdens de Open Dagen van onze locaties in Culemborg. Het aanmeldingsformulier is na januari ook te downloaden van onze website. Wij willen benadrukken dat op onze openbare school iedereen welkom is en dat wij geen toelatingsbeleid voeren, in welke vorm dan ook. Bij de plaatsing in een brugklas gaan wij uit van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de kijk die de basisschool op uw kind heeft. De basisschooldocent zal dit advies met u bespreken en zal dit in het onderwijskundig rapport aan ons doorgeven. Omdat wij hechten aan een warme overdracht en graag informatie willen over het kind achter de gegevens is er over iedere aangemelde leerling contact met de basisschool. Wij zullen dan op basis van het schooladvies en na het contact met de basisschool uw kind plaatsen in een brugklas op een niveau dat bij dit advies past. Mocht een basisschool, op basis van de uitslag van de eindtoets (meestal citotoets), het schooladvies willen aanpassen dan de kan de basisschooldocent contact met ons opnemen. Wij zullen op basis hiervan de plaatsing (indien mogelijk) aanpassen aan het nieuwe advies. We willen graag expliciet vermelden dat het aan de basisschool is om het schooladvies al dan niet aan te passen bij een hogere score op de eindtoets.U ontvangt van ons begin juni een brief aangaande de definitieve plaatsing. Wij ontvangen de aanmelding van uw kind graag vóór 15 maart 2021.

Naast regulier onderwijs bieden we ook een vrijeschoolleerroute en een tweetalige leerroute aan. 

Passend onderwijs

Indien uw kind (extra) zorg nodig heeft, verzoeken wij u vriendelijk tijdig contact op te nemen met onze zorgcoördinator, mevr. Lucassen of mevr. De Vries of mevr. de Haan aangaande lwoo. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben wij met basisscholen en andere VO-scholen uit de omgeving een regionaal samenwerkingsverband Rivierenland. In dit samenwerkingsverband werken het regulier en speciaal onderwijs samen. Dat houdt in dat uw kind geplaatst wordt op Lek en Linge of, als wij niet de juiste begeleiding kunnen bieden, op een andere reguliere of speciale school. Dit wordt in het samenwerkingsverband vastgesteld. Om een indicatie te krijgen van onze begeleidingsmogelijkheden kunt u onderaan deze pagina, onder 'Bijlagen' het 'Schoolondersteuningsprofiel' bekijken. Omdat wij ons realiseren dat ieder kind weer anders is en meer is dan alleen een dossier op papier, willen we graag een open communicatie zodat uw kind op de juiste plek een goede start kan maken. Over de bij Lek en Linge aangemelde leerlingen hebben wij zorgplicht en zijn wij verantwoordelijk voor eventuele herplaatsing elders.

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomcijfers voor Lek en Linge in Culemborg zijn uitstekend.

In Culemborg stroomt 59 (!)% van de leerlingen in klas 3 door naar havo en vwo (op vergelijkingsscholen is dat 40%). Het percentage zittenblijvers is in alle leerjaren fors lager dan op de vergelijkingsscholen evenals de afstroom naar een lagere afdeling.

Het slaagpercentage ligt op het havo en vmbo boven het landelijk cijfer, op het vwo ligt het op het landelijk cijfer.

Veel leerlingen halen een hoger diploma dan mocht verwacht worden op basis van het basisschooladvies.  

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In 2019 is ruim 90% van de examenkandidaten havo geslaagd. Van deze geslaagden had ruim 32% een lager dan homogeen havo-advies. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddelde examencijfers is gelijk aan de landelijke vergelijkingsgroep. In de afgelopen drie jaar is het gemiddelde examencijfer van onze leerlingen gestegen. Er doen meer dan gemiddeld vmbo-leerlingen eindexamen havo op Lek en Linge in Culemborg. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Leerlingen en hun ouders waarderen de sfeer, de begeleiding en de kwaliteit van het onderwijs. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquêtes.

De visitatierapporten (inspectie; jury Excellente Scholen; tweetalig onderwijs; cultuurprofielschool) zijn lovend en geven aan dat we een goede school zijn.

Deze enquêtes en ook de visitaties zijn tegelijkertijd een belangrijke bron om te werken aan verdere schoolontwikkeling. Het kan immers altijd beter

Terug naar boven