Heerbeeck College

Willem de Zwijgerweg 150 5684 SL Best

Schoolfoto van Heerbeeck College

Profielkeuze

Toelichting van de school

V.O. Best-Oirschot ligt in een toptechnologieregio: Brainport. Brainport zet stevig in op higtech, design en ondernemerschap. Het Heerbeeck College profileert zich dan ook met accenten op bèta en techniek. Dit zien we terug in de profielkeuzes van onze leerlingen. Bij het Heerbeeck College zien we dat een combinatie profiel Natuur & Techniek + Natuur & Gezondheid in het vwo het populairst blijft, gevolgd door een combinatie profiel Economie & Maatschappij + Cultuur & Maatschappij. Landelijk wordt door leerlingen in het vwo het vaakst voor een Economie & Maatschappij profiel gekozen. Op de havo blijft het Economie & Maatschappij  profiel het populairst, gevolgd door een dubbel profiel Natuur & Techniek + Natuur & Gezondheid, dat in de laatste jaren populairder is geworden. Voor onze vmbo (g)t afdeling zien we dat, in lijn met de landelijke trend, het vaakst wordt gekozen voor een profiel in de Economie, gevolgd door een profiel in de Zorg en Techniek. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Bij V.O. Best-Oirschot werken we met een strategisch beleidsplan, waarin de visie op onderwijs eens per vijf jaar wordt vastgelegd. Ons strategisch beleidsplan geeft richting, kader en houvast voor de activiteiten in de komende vijf jaren en geeft weer welke strategische doelstellingen we nastreven. Het komt tot stand in interactie met in-en externe stakeholders. De uitvoering van het strategisch beleidsplan verloopt gefaseerd: ieder jaar stelt het bestuur in overleg met de directie de bestuursagenda vast. Daarin is aangegeven welke activiteiten uit strategisch beleidsplan in een bepaald jaar worden uitgevoerd. Aan de hand van de bestuursagenda stellen de verschillende afdelingen een afdelingsplan op, waarin doelstellingen en projecten zijn opgenomen voor dat betreffende jaar. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

V.O. Best - Oirschot bereidt jonge mensen voor op leven, leren en werken in de toekomstige samenleving. Onze onderwijsvisie houdt hiermee verband en is gericht op leren in een uitdagende omgeving, leren in samenhang en duurzaam leren. Deze visie vormt het ankerpunt bij de inrichting van ons onderwijs. In het beleidsplan begeleiding geven we weer hoe V.O. Best - Oirschot de taak heeft opgenomen hoe het leren van leerlingen in zo optimaal mogelijke omstandigheden is vormgegeven. Schoolsucces wordt immers niet alleen door kennisoverdracht bepaald, ook het welzijn van leerlingen is een voorwaarde voor presteren. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven