Heerbeeck College

Willem de Zwijgerweg 150 5684 SL Best

Schoolfoto van Heerbeeck College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Een belangrijk element uit de kwaliteitscultuur van V.O. Best – Oirschot (VOBO) en de locaties Heerbeeck College en Kempenhorst College is ‘weten wat er goed gaat en weten wat er beter kan’. De kwaliteitscyclus is  gericht op het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs via een cyclisch systeem (plan, do, check, act). We monitoren continu en reflecteren kritisch op elkaar. Leraren, leerlingen en hun ouders worden actief betrokken bij onderzoeken en gesprekken. Om die reden worden leerlingen en hun ouders/verzorgers structureel bevraagd via tevredenheidsonderzoeken en klankbordgroepen.

In schooljaar 2019-2020 heeft er vanwege corona geen tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden: de resultaten zouden een vertekend beeld kunnen geven. In plaats van een tevredenheidsonderzoek hebben we als school het afstandsonderwijs geëvalueerd. Een beknopte factsheet met de belangrijkste resultaten kunt u in de bijlage vinden.  

Ons laatste tevredenheidsonderzoek dateert uit 2018-2019. We gaan kort in op de resultaten: wij zijn verheugd om te zien dat leerlingen de verschillende stellingen vergelijkbaar waarderen als leerlingen uit de rest van Nederland. Onze leerlingen vinden de school veilig en de sfeer goed. Dat vinden wij erg belangrijk. Een veilig leerklimaat tezamen met een goede leerkracht - leerling relatie is immers een voorwaarde voor een goed leerproces van leerlingen. Ook over de mooie score voor het bieden van afwisseling in werkvormen tijdens de lessen zijn we tevreden. Op een aantal stellingen zijn onze leerlingen kritischer dan leerlingen van andere scholen.  Aantrekkelijk, uitdagend en motiverend onderwijs heeft onze voortdurende aandacht. Om die reden gaan we aan de slag met verbeterplannen. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

V.O. Best–Oirschot vindt het van essentieel belang een veilige school te zijn, een school waar leerlingen, ouders en personeel veilig zijn en zich veilig voelen. Sociale veiligheid is in alle lagen van de organisatie geïntegreerd. Dit komt tot uiting in een duidelijke pedagogische visie, sterk leiderschap en goede communicatie. Regels en afspraken geven de grenzen aan met betrekking tot individueel gedrag en de manier waarop we met elkaar omgaan. Het gevoel van veiligheid is verbonden met acceptatie, respect en vertrouwen. In een tijd waarin steeds meer nadruk ligt op individuele prestaties, zoeken we in ons onderwijs ook naar sociale verbondenheid. We dienen immers niet alleen de individuele belangen, maar zien ook een duidelijke opdracht voor het dienen van de publieke belangen. De maatschappelijke opdracht van het onderwijs vertaalt zich in het oefenen van democratisch gedrag en een democratische houding. We bereiden jongeren voor op het uitdragen van goed burgerschap en het respectvol samenleven in een diverse maatschappij. Door het versterken van de sociale, emotionele en burgerschapscompetenties kunnen we als school een bijdrage leveren aan een veilig sociaal klimaat. Sociale veiligheid zien we bovendien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en bij school betrokken personen, zowel de informele opvoeders (zoals familieleden, buurt) als formele opvoeders (zoals school, sportcoaches, jeugdgezondheidszorg, jeugdwerk). Gezamenlijk vormen we een opvoedomgeving die een bijdrage levert aan het opvoeden en opgroeien van jongeren vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Binnen V.O. Best–Oirschot zetten we aldus stevig in op een preventief beleid.  

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 heeft er vanwege corona geen tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden: de resultaten zouden een vertekend beeld kunnen geven. In plaats van een tevredenheidsonderzoek hebben we als school het afstandsonderwijs geëvalueerd. Een beknopte factsheet met de belangrijkste resultaten kunt u in de bijlage vinden.  

Ons laatste tevredenheidsonderzoek dateert uit 2018-2019. We gaan kort in op de resultaten: Wij zijn verheugd om te zien dat ouders de verschillende stellingen vergelijkbaar waarderen als ouders uit de rest van Nederland. Ouders zijn tevreden over de mentor en geven aan dat de school onderwijs biedt dat aansluit op het niveau van de leerling. Wel zien we dat ouders op een aantal stellingen kritischer zijn dan ouders uit de rest van Nederland. Aantrekkelijk, uitdagend en motiverend onderwijs heeft onze voortdurende aandacht. Om die reden gaan we aan de slag met verbeterplannen.  

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven