Communityschool de Kameleon

Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg

  • Al vanaf groep 2 werken we aan de ICT-vaardigheden. We zetten Ipads in voor de groepen 1 en 2 en daarboven werken we met Chromebooks.
  • Alle vakken naast de basisvakken worden aangeboden in atelierlessen waarbij we werken volgens de Noordwijkse methode.
  • Wanneer het even kan betrekken we onze buitenruimte bij de les.
  • We leren onze kinderen om goed te zorgen voor jezelf en alles om je heen!
  • Door zaakvakken op een bijvoorbeeld creatieve manier te verwerken, onthouden leerlingen beter wat er is geleerd.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Kameleon bestaat uit 35-40 medewerkers in allerlei verschillende functies binnen de school.

Op onze school zijn de volgende collega's werkzaam:

*leerkrachten en vakleerkrachten

*lerarenondersteuners, dit zijn collega's die studeren aan de Pabo en ook al lesgevende taken hebben

*onderwijsassistenten, dit zijn collega's die ondersteunen bij de werkzaamheden voor de groepen

*teamondersteuners en een administratief medewerker, zij ondersteunen bij allerlei organisatorische zaken voor de school

*zorgcoördinatoren, zij hebben een spilfunctie in de interne zorgstructuur van de school

*directeur

De Kameleon is een opleidingsschool voor studenten  die het vak van leerkracht of onderwijsassistent willen leren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er sprake is van ziekte of verlof bij personeel, zal er in eerste instantie gekeken worden of er vervanging is binnen onze invalpool. Van deze invalpool maken meerdere schoolbesturen gebruik, dus het kan voorkomen dat er niemand beschikbaar is. In dat geval wordt er intern gekeken of iemand extra kan werken. In derde instantie wordt er gekeken of een medewerker die ambulante taken vervult in de klas ingezet kan worden. Deze laatste optie heeft zeker niet de voorkeur omdat er dan andere werkzaamheden blijven liggen. Deze optie zal alleen worden gekozen wanneer het haalbaar is. 

Wanneer blijkt dat er geen vervanging geregeld kan worden, wordt de groep opgedeeld. De kinderen zullen verspreid worden over anderen groepen met werk dat zij zelfstandig kunnen maken.

Bij langdurige afwezigheid van een medewerker zal gekeken worden of de verdeling van groepen zo eerlijk mogelijk gespreid kan worden en er  voldoende instructiemomenten voor alle kinderen blijven.

Wanneer er meerdere medewerkers afwezig zijn en er geen vervanging is, kan de directeur er voor kiezen een groep naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Kameleon kenmerkt zich als een gezonde school, met de beschikking over 3 vignetten: 

-Sport en Bewegen

-Voeding en Gezondheid

-Welbevinden

Dit betekent dat wij zorgen voor fysieke gezondheid erg belangrijk vinden. Er wordt dan ook 3x per week gesport op school. 2x olv een vakdocent gym en 1x onder leiding van de eigen leerkracht tijdens een buitensportles op het plein. Verder hebben we aandacht voor bewegend leren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we thematisch volgens het schoolbrede thema van de Noordwijkse methode.

Ondersteunend hierbij zijn de materialen van Onderbouwd, de Kleuteruniversiteit en met Sprongen Vooruit.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de ochtenden werken we in alle groepen aan taal, lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen.

Op maandagmiddag werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en groepsvorming van de kinderen .

Op dinsdag en donderdagmiddag werken we in ateliers aan een thema.

Dit doen we vanuit de zaakvakken, maar hierbij worden alle ochtendvakken ook geïntegreerd. 

Op vrijdagmiddag werken we aan de keuzeateliers, waarbij creatieve vakken, techniek, koken, tuinieren en vreemde talen centraal staan.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt regulier basisonderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Communityschool de Kameleon heeft een samenwerking met Kinderopvang Opstoom. Op dit moment is Opstoom gevestigd op een andere locatie in Zwanenburg en worden leerlingen die gebruik maken van de BSO  gebracht en gehaald. In het nieuwe schoolgebouw zal onze samenwerkingspartner Opstoom zich samen met ons in 1 gebouw bevinden.

Terug naar boven