Openbare basisschool KlimOp

Akkerwinde 74. Hoofdingang tegenover Hondsdraf 95 1689 NW Zwaag

  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

KlimOp werkt met de IEP eindtoets. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van uw kind na acht jaar basisschool. De uitslag van de IEP eindtoets geeft informatie over het niveau dat uw kind beheerst en een advies voor een schooltype. 

Het schooladvies is gebaseerd op de gehele basisschoolperiode van uw kind. De uitslag van de IEP Eindtoets geldt als een tweede objectief gegeven bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Is de uitslag van de IEP eindtoets hoger, dan bekijkt de school het schooladvies opnieuw. Is de uitslag lager, dan geldt het schooladvies van de basisschool.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze leerkrachten verkennen en benoemen concreet de onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen). Daarbij wordt er planmatig en cyclisch gewerkt aan de leer- en ontwikkeldoelen voor de groep, subgroepjes en individuele leerlingen. Ouders worden als ervaringsdeskundige en partner betrokken bij de analyse, het bedenken en uitvoeren van een aanpak om goed aan te sluiten op de onderwijsbehoefte van de leerling. KlimOp werkt met een duidelijke onderwijs- en begeleidingsstructuur.  Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer.

Toetsen
Een aantal keer per jaar neemt de leerkracht methode onafhankelijke toetsen af, de zogenaamde CITO-leerlingvolgsysteem toetsen. Omdat het hier gaat om landelijk genormeerde toetsen geven de uitslagen een objectief beeld van de leerprestaties van uw kind. Bovendien is het mogelijk de resultaten schoolbreed te vergelijken en is het een graadmeter om te analyseren hoe we het als school doen.

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Wij gebruiken vanaf groep 3 het LVS van CITO. In januari / februari en mei / juni nemen we toetsen af op het gebied van rekenen, lezen en spelling. De resultaten worden besproken in het team. Op die manier evalueren wij ons aanbod en stellen het bij waar nodig. Dit betreft het aanbod op schoolniveau, maar ook op individueel niveau.

Van iedere leerling maken we na aanmelding een dossier. Deze map bevat verschillende onderdelen: persoonlijke gegevens, rapportgegevens, toets gegevens en notulen van de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders/verzorgers en speciale onderzoeken. Dit dossier wordt bijgehouden door de groepsleerkrachten en de interne begeleider (IB-er). Deze gegevens bewaren we in een afgesloten ruimte. Ouders/verzorgers kunnen op afspraak die gegevens over hun kind altijd inzien.

Handelingsplannen
De leerkrachten volgen de ontwikkeling van leerlingen op de voet. Eventuele problemen kunnen zo tijdig aan de oppervlakte komen. We gebruiken een vaste procedure om gegevens over leerlingen te bespreken en analyseren. Hierbij maken leerkrachten gebruik van expertise van binnen en buiten de school.

Als dat nodig is, stelt de leerkracht samen met de IB-er een handelingsplan op om minimale en / of aanvullende leerdoelen te bereiken. De leerkracht voert dit uit. We proberen zoveel mogelijk binnen de eigen groep een passende oplossing aan te bieden. Samen met de interne begeleider evalueert de leerkracht de voortgang en nemen zij beslissingen over de volgende stappen die moeten worden genomen.

Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld van de handelingsplannen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

KlimOp is een school waar alle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen. Dit zien wij als een voorwaarde om tot leren te komen.

Leerlingen ontdekken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan onze democratische samenleving. Wij spreken de leerlingen bijvoorbeeld aan op hun verantwoordelijkheidsgevoel, het overleggen met elkaar, het respect voor elkaar tonen en het zich betrokken voelen bij elkaar. We zijn er van overtuigd dat de leerlingen van KlimOp een uitstekende basis krijgen om als goed burger deel te nemen aan onze dynamische en multiculturele samenleving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen leven
  • Respect voor normen en waarden
  • Samen verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven