Openbare basisschool KlimOp

Akkerwinde 74. Hoofdingang tegenover Hondsdraf 95 1689 NW Zwaag

  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De doorstroomtoets

Vanaf het schooljaar 2023/2024 maken alle kinderen in groep 8 geen eindtoets meer, maar de doorstroomtoets.  Deze toets maken de kinderen voortaan al in februari, direct nadat ze het voorlopig schooladvies hebben gekregen.  KlimOp werkt met de IEP doorstroomtoets. Deze toets meet de taal- en rekenvaardigheid van uw kind na  acht jaar basisschool. De uitslag van de IEP doorstroomtoets geeft informatie over het niveau dat uw kind  beheerst en een advies voor een schooltype.  Het schooladvies is gebaseerd op de gehele basisschoolperiode van uw kind. De uitslag van de IEP doorstroomtoets  geldt als een tweede objectief gegeven bij de overgang van het basisonderwijs naar het  voortgezet onderwijs. Is de uitslag van de toets hoger dan het schooladvies , dan wordt in principe het advies aangepast. 

Hoe ziet het tijdspad eruit? 

Eind groep 7 krijgen de leerlingen een pré advies.
10 januari tot 21 januari krijgen leerlingen voorlopig schooladvies
Eerste helft van februari maken de kinderen de doorstroomtoets
15 maart uitslag doorstroomtoets
24 maart uiterste datum definitief schooladvies
25 tot 31 maart leerlingen melden zich aan bij het vo.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze leerkrachten verkennen en benoemen concreet de onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door  observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen). Daarbij wordt er planmatig en cyclisch gewerkt  aan de leer- en ontwikkeldoelen voor de groep, subgroepjes en individuele leerlingen. Ouders worden  als ervaringsdeskundige en partner betrokken bij de analyse, het bedenken en uitvoeren van een  aanpak om goed aan te sluiten op de onderwijsbehoefte van de leerling. KlimOp werkt met een  duidelijke onderwijs- en begeleidingsstructuur. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom,  waar, hoe en wanneer. 

Toetsen 

Een aantal keer per jaar neemt de leerkracht methode onafhankelijke toetsen af, de zogenaamde IEP-leerlingvolgsysteem toetsen. Omdat het hier gaat om landelijk genormeerde toetsen geven de  uitslagen een objectief beeld van de leerprestaties van uw kind. Bovendien is het mogelijk de resultaten schoolbreed te vergelijken en is het een graadmeter om te analyseren hoe we het als school doen.  

Leerlingvolgsysteem (LVS) 

\Wij gebruiken vanaf groep 3 het LVS van IEP. In januari / februari en mei / juni nemen we toetsen af op  het gebied van rekenen, lezen en spelling. De resultaten worden besproken in het team. Op die manier  evalueren wij ons aanbod en stellen het bij waar nodig. Dit betreft het aanbod op schoolniveau, maar  ook op individueel niveau. 

Van iedere leerling maken we na aanmelding een dossier. Deze map bevat verschillende onderdelen:  persoonlijke gegevens, rapportgegevens, toets gegevens en notulen van de leerlingbesprekingen,  gesprekken met ouders/verzorgers en speciale onderzoeken. Dit dossier wordt bijgehouden door de  groepsleerkrachten en de kwaliteitscoördinator (KC-er). Deze gegevens worden uitsluitend digitaal bewaard.  Ouders/verzorgers kunnen op afspraak die gegevens over hun kind altijd inzien. 

Handelingsplannen 

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van leerlingen op de voet. Eventuele problemen kunnen zo  tijdig aan de oppervlakte komen. We gebruiken een vaste procedure om gegevens over leerlingen te  bespreken en analyseren. Hierbij maken leerkrachten gebruik van expertise van binnen en buiten de  school.  Als dat nodig is, stelt de leerkracht samen met de KC-er een handelingsplan op om minimale en / of  aanvullende leerdoelen te bereiken. De leerkracht voert dit uit. We proberen zoveel mogelijk binnen de  eigen groep een passende oplossing aan te bieden. Samen met de kwaliteitscoördinator evalueert de  leerkracht de voortgang en nemen zij beslissingen over de volgende stappen die moeten worden  genomen. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld van de handelingsplannen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

KlimOp is een school waar alle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen. Dit zien wij als een voorwaarde om tot leren te komen.

Leerlingen ontdekken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan onze democratische samenleving. Wij spreken de leerlingen bijvoorbeeld aan op hun verantwoordelijkheidsgevoel, het overleggen met elkaar, het respect voor elkaar tonen en het zich betrokken voelen bij elkaar. We zijn er van overtuigd dat de leerlingen van KlimOp een uitstekende basis krijgen om als goed burger deel te nemen aan onze dynamische en multiculturele samenleving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen leven
  • Respect voor normen en waarden
  • Samen verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven