Openbare basisschool KlimOp

Akkerwinde 74. Hoofdingang tegenover Hondsdraf 95 1689 NW Zwaag

  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp

Het team

Toelichting van de school

KlimOp is een kindcentrum waar deskundige leerkrachten, een kwaliteitscoördinator, pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en een ouderbegeleider samenwerken in een professioneel leergemeenschap. In leerteams onderzoeken en verbeteren wij het onderwijs aan onze kinderen zodat alle kinderen optimaal kunnen leren in een duidelijke en gestructureerde omgeving.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt voor dat een leerkracht door ziekte of om een andere reden niet voor de klas kan staan. 

Op die momenten maken we gebruik van de invalpool van onze stichting. Indien er een invaller beschikbaar is, zal deze de leerkracht vervangen. Het komt echter voor dat er geen invalkrachten meer zijn. We bedenken dan een interne oplossing. Bijvoorbeeld door een parttime leerkracht (die de bewuste dag vrij is) in deze groep te laten invallen.

Mocht het noodzakelijk zijn om een groep vrijaf te geven, weet dat wij alle mogelijke moeite hebben gedaan om dit te voorkomen. Hoewel het vervelend is, hopen we op uw begrip en medewerking. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met alle kinderen aan zelfdiscipline, zelfregulatie, volharding en geduld, zodat zij in allerlei omstandigheden weten hoe zich te
gedragen
KlimOp is een kindcentrum dat werkt met deskundige leerkrachten, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. Door intensief met elkaar samen te werken en leren houden we elkaar scherp en beschikken we over actuele vakkennis. Op KlimOp werken we met leerstof jaarklassen en combinatiegroepen. Leerlingen kunnen op deze manier van en met elkaar leren.

Het welbevinden, de autonomie en de betrokkenheid van de kinderen staat bij ons centraal. Een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren is dat een kind zich prettig en veilig voelt in zijn omgeving.

We werken op school met het EDI (expliciete directe instructie) model. Dit model geeft richtlijnen voor het handelen van de leerkracht tijdens de les. 

KlimOp maakt gebruik van moderne lesmethoden en werkvormen. Daarnaast maken we gebruik van Chromebooks ter ondersteuning van ons onderwijs.

In ons kindcentrum beginnen de kinderen als 2-jarigen in de peutergroep en in groep 3 starten ze met het aanvankelijk taal/leesonderwijs en het aanvankelijk rekenen. Maar leerlingen verschillen. Sommige leerlingen kunnen al lezen als zij in groep 3 komen, anderen krijgen dan pas belangstelling. Op onze school houden we met die verschillen rekening. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De pedagogische medewerker van de peutergroep werkt samen met de leerkracht van groep 1/2. Zij stemmen samen de thema’s waaraan gewerkt wordt op elkaar af, maken gebruik van elkaars materialen en hebben een "warme overdracht" bij de overgang van de peutergroep naar de kleutergroep. Op deze manier creëren zij een doorgaande lijn vanuit de peuteropvang naar de basisschool. De pedagogische medewerker van de peutergroep werkt 4 uur per week (verdeeld over 4 dagen) samen in groep 1/2.

Vier- en vijfjarigen leren al doende tijdens hun spel. Wij sluiten aan bij de belevingswereld en belangstelling van de leerlingen. Dit doen we door ervoor te zorgen,  dat er veel materiaal is waarvan onze jongste leerlingen kunnen leren. Wij praten met de leerlingen over allerlei thema's. Hierdoor wordt de woordenschat vergroot en leren zij zich goed uit te drukken. Dit is belangrijk als voorbereiding op het latere taal- en leesonderwijs.

Een veelheid van voorbereidende taal- en rekenactiviteiten komt aan bod. Natuurlijk zingen wij veel liedjes die met het thema te maken hebben. Behalve de leerkrachten dragen ook leerlingen zelf onderwerpen voor thema’s aan. Wij gebruiken ook materialen van groep 3. Onder voorwaarde dat wij constateren dat de leerling er aan toe is. 

De leerkracht plant het lesaanbod door middel van leerlijnen (concrete doelen die omschrijven wat de leerling moet kennen en kunnen), in 3 perioden van 12 weken. De leerlijnen zijn een leidraad voor leerkrachten, waarmee zij de ontwikkeling van hun leerlingen kunnen volgen. Door het gericht aanbieden van materialen geven wij sturing aan de ontwikkeling van leerlingen. Deze ontwikkeling houden wij van iedere leerling bij door middel van observatie en verslag. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het onderwijsprogramma op KlimOp omvat diverse vakken: lezen, taal, rekenen/ wiskunde, wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming, bewegingsonderwijs, levensbeschouwing en Engelse les.  Deze vakken worden over de week verdeeld. De hoeveelheid uren die aan de vakken wordt besteed verschilt per schooljaar en per jaargroep. U kunt er vanuit gaan dat alle vakken in voldoende mate aan bod komen. Hierbij houden wij rekening met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Naast de basisvakken (rekenen, lezen, spelling) besteden wij ook tijd in het aanleren van vaardigheden die van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het samenwerkingsverband is een ondersteuningsstructuur afgesproken. De stappen van de ondersteuningsstructuur kunt u lezen op de website van De Westfriese Knoop onder het kopje “documenten”. Als de school een ondersteuningsvraag heeft van een leerling, die meer vraagt dan de basisondersteuning en extra ondersteuning dan zal de school het ondersteuningsteam inschakelen. De trajectbegeleider kan zo nodig ook betrokken worden. De trajectbegeleiders zijn in dienst van het samenwerkingsverband. Zij ondersteunen school en ouders/verzorgers bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor passende ondersteuning. De trajectbegeleider coördineert ook een eventuele plaatsing naar het speciaal (basis)onderwijs.

De ouders/verzorgers van een leerling zijn gelijkwaardige partners bij het maken van keuzes in het onderwijsaanbod en de ondersteuning. Zij worden dan ook bij elke stap in het proces betrokken. Dit geldt ook voor de schoolkeuze. De ouders/verzorgers zijn immers ervaringsdeskundigen. Zij zijn daarom vaste partner in het ondersteuningsteam. Door al vroeg met de ouders/verzorgers samen te werken ontstaat een compleet beeld van de mogelijkheden en behoefte van de leerling. In het belang van hun kind wordt aan ouders/verzorgers gevraagd om alle relevante informatie te delen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om informatie van medisch- of gedragsspecialisten.

Een samenvatting van ons ondersteuningsprofiel is te vinden op onze website.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanaf schooljaar 2022-2023 werkt Klimop met het 5 fasenmodel. Het 5 fasenmodel geeft vorm aan een proces waarbinnen de ondersteuningsvraag van leerkrachten vroegtijdig wordt gesignaleerd en besproken binnen de leerteams.  Het is de ambitie van de school om zo vroeg mogelijk ondersteuningsvragen in kaart te krijgen en de juiste begeleiding te bieden. Deze is in de eerste instantie gericht op het versterken van het handelen van de leerkracht, maar kan ook vorm krijgen als begeleiding voor de leerling zelf.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelschool de beste start voor de basisschool

Twee- en driejarigen willen zelf de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. Een peuterspeelschool is hier een prachtige plek voor.

De ontwikkeling van kinderen staat bij de peuterspeelschool centraal. Onze peuterspeelschool nodigt kinderen uit om vrij te spelen, maar ook gezamenlijk activiteiten te doen. Wij bieden peuters activiteiten aan die hun fantasie prikkelen, taalontwikkeling stimuleren en hen op een speelse manier helpt bij het krijgen van grip op de wereld. Een betere start kunnen wij ze niet geven. 

Terug naar boven