Basisschool De Brug - school met de Bijbel

Boslaan 38 9801 HG Zuidhorn

  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Brug bestaat uit 32 enthousiaste meesters en juffen. De meeste leerkrachten werken parttime. We hebben een directeur en twee intern begeleiders (ib'ers). De ib'ers zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school. Daarnaast hebben we zes onderwijsassistenten die extra begeleiding verzorgen aan leerlingen binnen en buiten de klas. De gymlessen worden vanaf groep 3 gegeven door een vakleerkracht gymnastiek. Een vaste vrijwilliger voert op woensdag conciërgetaken uit. 

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het lukt bijna altijd om de vervanging intern te regelen. Daar zijn we dankbaar voor. Lukt het intern niet dan is er bovenschools een coördinator die vervanging regelt bij bijv. verlof. Het afgelopen jaar is er twee keer, door corona, een groep naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de weekplanning van de groepen 1 en 2 wordt voldoende tijd besteed aan alle vak- en vormingsgebieden. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We houden ons aan de wettelijke voorschriften voor de onderwijstijd. Ieder jaar maken we een vakantierooster waarin de vrije dagen, de schooluren en de marge-uren staan. Vanaf groep 3 wordt er meer dan 50% van de onderwijstijd besteed aan rekenen en taal. Onder taal vallen de taalgebieden spelling, taal, technisch lezen en begrijpend lezen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het team van De Brug heeft veel kennis en ervaring met kinderen die matige gedragsproblemen hebben. Daarnaast is een leerkracht gespecialiseerd in dyslexie. Ook hebben wij een leerkracht die een scholing heeft gevolgd tot hoogbegaafdheidspecialist. Zij is hier op woensdag voor vrijgespeeld en middels Levelwerk biedt zij leerlingen die meer uitdaging nodig hebben deze extra verrijking. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

- een leerkracht opleiden tot rekenspecialist;

- het bovenschoolse protocol voor dyslexie schoolspecifiek maken. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven